Sterke aanwijzingen voor gebruik verontreinigde stoffen bij woonblokken Lombok

Er zijn aanwijzingen dat verontreinigde reststoffen van de Lood- en Zinkpletterij Hamburger aan de huidige Damstraat in Utrecht zijn gebruikt bij de realisatie van onder meer een aantal woonblokken in de wijk Lombok. (Nu.nl, 15 juni)

Lees meer: nu.nl

 

Drijvende vuilnisbelt Eck en Wiel; Weer roept vervuild slib om maatregelen

Toen de kinderen van Annette de Jong* klein waren, zwommen ze met veel plezier in de Ingensche Waarden, het water tegenover hun huis. Nu zou ze dat onder geen beding meer toestaan; de plas is door het jarenlang storten van vervuild slib veranderd in een drijvende vuilnisbelt. Omwonenden klagen steen en been, de staatssecretaris zint op maatregelen. (De Gelderlander, 15 juni)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Vervuiler de klos bij nieuwe opzet waterheffingen

Vervuilers zullen in de toekomst meer verontreinigingsheffing moeten gaan betalen. Ook groepen die direct profijt trekken van het werk van een waterschap kunnen een hogere rekening verwachten. Dat staat in een door de Unie van Waterschappen omarmd advies van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB). (Binnenlands Bestuur, 17 juni)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Kabinet wil geen vervuilde buitenlandse grond in Nederlandse plassen

Staatssecretaris Van Veldhoven gaat kijken of zij de grootschalige dump van buitenlandse grond in Nederlandse plassen kan aanpakken. Ze laat uitzoeken of de huidige wetten en regels voldoen en wil die zo nodig aanscherpen. (NOS, 14 juni)

Lees meer: nos.nl

 

Nieuwe regels: omgaan met PFOA (C8) houdende grond

In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA (C8) in de bodem. Dat bevestigde een grootschalig regionaal bodemonderzoek dat begin juni werd gepubliceerd. Inmiddels zijn ook de nieuwe regels bekend, die voorschrijven hoe met licht PFOA-houdende grond om te gaan. Ze gaan gelden in de hele regio Zuid-Holland Zuid. (Hoeksch. Nieuws, 13 juni)

Lees meer: hoekschnieuws.nl

 

Sorghumproeven op drie grondsoorten in Nederland

Sorghum is een milieuvriendelijk gewas, dat goed omgaat met droogte en weinig bemesting vraagt. Het gewas benut water en stikstof efficient. Door de dichte en diepe beworteling heeft het bovendien een positief effect op de bodem en het grondwater. Voor de teelt onder verschillende Nederlandse omstandigheden zijn nog kennishiaten bijvoorbeeld rond opkomst, afrijping en voederwaarde. Daarom heeft Wageningen Livestock Research proefvelden aangelegd op loss, zand en veen. Voor iedere grondsoort gelden andere onderzoekvragen. De proefvelden zijn tevens demonstratievelden voor veehouders, adviseurs, medewerkers van waterschappen en financiers. (Agri Holland, 13 juni)

Lees meer: agriholland.nl

 

Gevaren grootschalige CO2 opslag in bodem van Noordzee

Op 12 december 2015 hebben 195 landen hun handtekening gezet onder het klimaatakkoord van Parijs. Het akkoord is bedoeld om de opwarming van de aarde te beperken tot ver onder de twee graden Celsius. Klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat dit nodig is om de wereldwijde klimaatcrisis een halt toe te roepen. Reden te meer dat Greenpeace aan de onderhandelingstafel is gestapt voor het nieuw te sluiten Klimaat & Energieakkoord in Nederland. (Greenpeace, 13 juni)

Lees meer: greenpeace.nl

 

Hartman krijgt subsidie terug voor aardwarmte

In het voortraject voor ontwikkeling van aardwarmte in het Friese Sexbierum heeft het ministerie van Economische Zaken ten onrechte subsidie teruggevorderd van glastuinbouwbedrijf AC Hartman. (groenten&fruit, 13 juni)

Lees meer: gfactueel.nl

 

Vuilstort Woltersum volledig saneren: 20 duizend ton verontreiniging

De provincie en de gemeenten Groningen en Ten Boer willen de voormalige vuilstort in Woltersum saneren. (Dagblad van het Noorden, 12 juni)

Lees meer: dvhn.nl

 

Kabinet kiest niet voor strikte scheiding drinkwaterwinning en mijnbouw

Het kabinet heeft in de definitieve versie van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) geen strikte scheiding aangebracht tussen drinkwaterwinning en mijnbouw, zoals de drinkwatersector graag wil. Schuin boren onder grondwaterbeschermingsgebieden en mijnbouwboringen in intrekgebieden blijven toegestaan. (H2O Waternetwerk, 12 juni)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Bodemvervuiling bij kunstgrasvelden in Leeuwarden

Rubberkorrels hebben de grond rond twee Leeuwarder kunstgrasvelden zo ernstig vervuild met zink dat hier bodemsanering noodzakelijk is. (Leeuwarder Courant, 11 juni)

Lees meer: lc.nl

 

Onbekende dumpt asbest bij Noorderplas Tilburg: 'Zeer gevaarlijk voor natuur'

Platen gevaarlijke asbest zijn gevonden bij de Noorderplas in het buitengebied van Tilburg Noord. Milieuagent Cees Pasmans ontdekte de gedumpte asbestplaten. (Brabants Daglad, 16 juni)

Lees meer: bd.nl

 

COA en beveiligingsbedrijf worden aansprakelijk gesteld voor metaalvergiftiging in Ter Apel

Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat het overgrote deel van de boorbedrijven die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen dat niet volgens de regels doen. Dit geldt voor elf van de dertien onderzochte bedrijven. Daardoor kan de kwaliteit van het grondwater worden aangetast. De Inspectie Leefomgeving en Transport vindt dit onaanvaardbaar. (Installatieprofs.nl, 18 juni)

Lees meer: installatieprofs.nl

 

Zware onderhandelingen verwacht in laatste fase klimaatakkoord

Over een kleine maand moet er een klimaatakkoord op hoofdlijnen zijn dat ervoor zorgt dat Nederland in 2030 ongeveer de helft minder CO2 uitstoot dan in 1990. (NOS, 14 juni)

Lees meer: nos.nl

 

Bodemvervuiling door kunstgras kost 10.000 euro per veld in Leeuwarden

Bodemsanering rond kunstgrasvelden kost Leeuwarden 10.000 euro per veld. Vervanging door kurkstrooistel lijkt echter geen goed alternatief. (Leeuwarder Courant, 13 juni)

Lees meer: lc.nl

 

Van Veldhoven gaat regelgeving voor slibstort in diepe plassen actualiseren

Staatsecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu is van plan de kaders in wet- en regelgeving voor het ondieper maken van zandwinningsplassen de komende tijd te evalueren en waar nodig aan te passen. Daarbij zal zij naast het zo nodig actualiseren van de bestaande specifieke kwaliteitseisen onderzoeken of het nodig is om het maximale percentage bodemvreemd materiaal, dat bij een dergelijke maatregelen kan worden ingebracht, te beperken. Van Veldhoven schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. (Groene Ruimte, 13 juni)

Lees meer: groeneruimte.nl

 

De grootste opgraving óóit: missie voltooid

De Noord/Zuidlijn. Het was een flinke klus, maar dan heb je ook wat: een gloednieuwe metroroute en zo'n 700.000 archeologische vondsten. Naast fijne ritjes valt er binnenkort ook te genieten van de Rokinvitrines, een documentaire en de nieuwe website belowthesurface.amsterdam. (Gemeente Amsterdam, 13 juni)

Lees meer: amsterdam.nl

 

Expo over geschiedenis en archeologie van terrein Tata Steel IJmuiden

De tentoonstelling 'Onder het Staal' die sinds begin juni in Huis van Hilde te zien is, belicht de geschiedenis en archeologie van het land onder Tata Steel, de voormalige Hoogovens in IJmuiden. (engineersonline.nl, 12 juni)

Lees meer: engineersonline.nl

 

Juist meer zorgen over vervuilde grond Perkpolder

De informatieavond over de vervuilde grond waarmee de nieuwe zeedijk bij Perkpolder is aangelegd, had de zorgen van omwonenden moeten wegnemen. Maar ze zijn alleen maar groter geworden. Deltares en het RIVM hebben de afgelopen acht maanden onderzocht of omwonenden risico's hebben gelopen. Vanavond werden de resultaten gepresenteerd tijdens een informatieavond in Kloosterzande. (Omroep Zeeland, 12 juni)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Structuurvisie voor de ondergrond

De ondergrond is belangrijk voor winning van drinkwater en energie. Het gebruik van de ondergrond moet dan ook op een veilige, duurzame en efficiente manier wordt ingevuld. Het kabinet vindt het belangrijk dat gebruikers van de ondergrond mee denken over hoe die ondergrond eruit moet zien. Daarom kon iedereen reageren met een zienswijze op de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond. (Rijksoverheid, 11 juni)

Lees meer: rijksoverheid.nl

 


Pagina 8 van 68

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA