Helpt gescheiden riolering tegen wateroverlast?

Gescheiden rioolbuizen voor afvalwater en regenwater kunnen helpen om toekomstige wateroverlast door hevige regenbuien tegen te gaan.Dat zeggen Groninger gemeenten na vragen van RTV Noord. Rioleringsdeskundigen zijn het eens met de gemeenten dat deze zogenaamde 'afkoppeling' kan helpen. (RTV Noord, 7 mei)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Burgers met natte voeten kijken naar overheid, maar willen niet meer betalen

Hoosbuien die ervoor zorgen dat hele straten blank staan en kelders onderlopen: door de klimaatverandering wordt dit probleem elk jaar op meer plaatsen zichtbaar. Mensen die hiermee te maken hebben, kijken voor een oplossing vooral naar de overheid, zo blijkt uit een enquete van de NOS en de regionale omroepen. (NOS, 7 mei)

Lees meer: nos.nl

 

Na renovatie natte voeten in Eindhovens Genderpark

Er is iets goed mis met het Genderpark in Eindhoven. Velden en paden lopen na regen onder water, en dat water blijft vervolgens heel lang staan. Inmiddels regent het klachten bij de gemeente. Die heeft aangekondigd dat er een bodemonderzoek komt. (ED, 4 mei)

Lees meer: ed.nl

 

Noord-Holland wil bodemdaling bestrijden

In veenweidegebieden worden de slootpeilen laag gehouden voor de landbouw. De veehouders hebben dit nodig om het land te kunnen bewerken, voldoende grasgroei te verkrijgen en het land niet te laten vertrappen door het vee. (Provincie Noord-Holland, 26 april)

Lees meer: noord-holland.nl

 

Provincies plaatsen geografische data voortaan in Nationaal GeoRegister

Het Nationaal GeoRegister (NGR) is sinds 1 maart 2018 de plek waar provincies hun geografische data aanleveren en waar gebruikers gegevens kunnen raadplegen. Het Provinciaal GeoRegister (PGR) is met de komst van het NGR overbodig geworden en daarom opgeheven. (Helpdesk Water, 1 mei)

Lees meer: helpdeskwater.nl

 

Proef met onderwaterdrainage moet win-win opleveren voor landbouw en natuur

In het gebied Kostverloren- en Kloosterzijl binnen de gemeente Staphorst zijn Waterschap Drents Overijsselse Delta en LTO Noord gestart met een driejarig experiment met onderwaterdrainage. Een deel van het gebied is namelijk vrij nat voor landbouw, terwijl er ook rekening gehouden moet worden met het aangrenzende Natura 2000-gebied. Onderwaterdrainage kan een nieuwe methode zijn die goed uitpakt voor zowel de landbouw als de natuur. Dit is het eerste veengebied in Overijssel waar een onderzoek plaatsvindt met onderwaterdrainage. Aan de proef doen 11 agrariers mee. (Drents Overijsselse Delta, 25 april)

Lees meer: wdodelta.nl

 

Beloning voor duurzaam agrarisch waterbeheer

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuwe subsidieregeling voor boeren die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen. (Nieuwe Oogst, 2 mei)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Meer of minder uitspoeling met meer organische stof?

Terugdringen van nitraatuitspoeling is een moeilijke opgave. Het project 'Bodemkwaliteit op zandgrond' maakt na 7 jaar een tussenbalans op. Pasklare antwoorden zijn er niet. (Boerderij, 2 mei)

Lees meer: boerderij.nl

 

Waterschap Limburg handhaaft extreem strenge lozingsnorm pyrazool

Waterschap Limburg heeft besloten om de norm voor het lozen van de stof pyrazool door Sitech niet te versoepelen. Het besluit van het waterschap druist in tegen een de uitspraak van de rechtbank in Roermond die eerder besliste dat de lozingsnorm te streng was. In een reparatiebesluit heeft het waterschap de norm opnieuw vastgesteld op 10 microgram per liter. Beide partijen zijn in hoger beroep gegaan. Nu is het aan de Raad van State in Den Haag om een eindoordeel te vellen. (VEMW, 2 mei)

Lees meer: vemw.nl

 

Kreet richting burgemeester: 'Onderzoek grondwater na barst in waterleiding kerncentrale Doel'

Besmet water van de kerncentrale in Doel kan in de Westerschelde terecht komen. Het grondwater in de omgeving van Bergen op Zoom moet daarom permanent gecontroleerd worden, zo willen de tien politieke partijen uit die stad. Ze maken zich zorgen over de vele recente storingen in de kerncentrale. (Omroep Brabant, 1 mei)

Lees meer: omroepbrabant.nl

 

Raad verdeeld over gebruik vervuilde grond in Park21

De gemeenteraad is sterk verdeeld over de vraag of je voor het aanbrengen van heuvels van zo'n 4,5 meter hoog in recreatiegebied Park21 tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep licht vervuilde kunt gebruiken. Dat bleek vorige week tijdens een discussie over het bodembeheer in de polder. (HCnieuws.nl, 1 mei)

Lees meer: hcnieuws.nl

 

Dumpplaats in Heijningen bevat grond en aardappels, asbest niet gevonden

De illegale stortplaats langs de Heijningsweg in Heijningen bevat geen asbest. Dat heeft onderzoek uitgewezen, zo melden B en W op vragen van Onafhankelijk Moerdijk. (BN DeStem, 4 mei)

Lees meer: bndestem.nl

 

Onderzoek naar de risico’s van Ultra Diepe Geothermie

Witteveen+Bos gaat in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoek doen naar de risico's van Ultra Diepe Geothermie en Enhanced Geothermal Systems in Nederland. Witteveen+Bos doet dit in samenwerking met het Duitse bedrijf Q-Con, het Belgische Vito, de TU Delft, Newell en de juristen van Weisenborn-Linskaill & Associates. (Witteveen en Bos, 3 mei)

Lees meer: witteveenbos.nl

 

Benzeen aangetroffen in vervuilde Westdijk Bunschoten

De grond die gebruikt is voor de versterking van de Westdijk bij Bunschoten is vervuild met benzeen. Dat blijkt uit onderzoek van het waterschap Vallei en Veluwe. De GGD verwacht geen gezondheidsrisico's. (RTV Utrecht, 2 mei)

Lees meer: rtvutrecht.nl

 

‘Bodem niet meer chemisch te corrigeren’

Betrokkenen informeren over bodemvruchtbaarheid en hoe die steeds minder is te sturen en corrigeren met behulp van chemie. Daar is Gera van Os van Aeres Hogeschool Dronten fulltime mee bezig. Zij ziet bodemverdichting als het grootste pijnpunt. (Boerderij, 2 mei)

Lees meer: boerderij.nl

 

Evaluatie wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen aangeboden aan 2e kamer

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bood 26 april jl. de evaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (WBBE) aan de Tweede Kamer aan. De evaluatie richtte zich op de vraag of de regelgeving in de praktijk heeft bijgedragen aan de vooraf gestelde doelen. Rijkswaterstaat Leefomgeving (Bodem+) vervult een schakelrol tussen beleid en uitvoering (branches en decentrale overheden) van regelgeving voor bodemenergie. Zowel bij de totstandkoming van het besluit als bij de evaluatie is Bodem+ nauw betrokken geweest. (Bodem+, 1 mei)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Verkenning energie en verduurzaming Limburgs glas

Het project 'Verkenning energie en verduurzaming glastuinbouw Limburg' is van start gegaan. Met het project worden de huidige en toekomstige vraag aan energie, de mogelijkheden en randvoorwaarden voor verduurzaming in beeld gebracht. (Nieuwe Oogst, 2 mei)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Eindberging Radioactief Afval

De ondergrond is cruciaal voor de drink­watervoorziening. Circa 60 procent van ons drinkwater wordt gemaakt van grondwater. Drinkwater is ook nauw verbonden met volksgezondheid. Drinkwatervoorziening is aan­gemerkt als top vitaal omdat het van groot belang is voor het ongestoord functioneren van onze maat­schappij. De Tweede Kamer heeft eerder een motie aangenomen (Kamerstuk 27 625 nr. 319) waarmee drinkwater ook als Nationaal belang is aangemerkt. Drinkwater moet daarom een juiste positie krijgen in de afweging ten opzichte van andere ondergrondse functies. (VEWIN, 30 april)

Lees meer: vewin.nl

 

Kosten energietransitie tussen € 2 en ruim 3 miljard per jaar in 2030

De meerkosten van de energietransitie bedragen in 2030 tussen 2 en ruim 3 miljard euro per jaar. Dat illustreert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een update van de 'Nationale kosten klimaat- en energietransitie' die als basis geldt voor de lopende gesprekken over een nieuw Klimaatakkoord. Aan de hand van 6 'illustratieve pakketten' verkent het PBL verschillende reductieopties en de kosten daarvan per sector en per pakket. (Planbureau voor de Leefomgeving, 26 april)

Lees meer: pbl.nl

 

CBS: economie groener maar milieukwaliteit blijft achter

De Nederlandse economie wordt steeds groener, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er is echter niet op elk terrein vooruitgang te bespeuren. De milieukwaliteit van de leefomgeving blijft achter, onder meer de waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 1 mei)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 


Pagina 3 van 56

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA