Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken: een handreiking

In aanvulling op Scenario's maken voor milieu, natuur en ruimte heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de handreiking Scenario's voor milieu, natuur en ruimte gebruiken uitgebracht. Deze handreiking geeft een overzicht van de voornaamste stappen die kunnen worden gezet bij het gebruiken van scenario's in het beleid voor de leefomgeving, de keuzes die hierbij kunnen worden gemaakt en de voornaamste mogelijkheden en beperkingen die zich bij de keuzes voordoen. De handreiking is gebaseerd op de ervaringen die het PBL heeft met het faciliteren van het gebruik van scenario's op het regionale, nationale, Europese en mondiale niveau en de reflectie hierop. De handreiking "Scenario's voor milieu, natuur en ruimte gebruiken" bestaat naast de handreiking zelf uit een checklist en een presentatie. (Planbureau voor de Leefomgeving, 11 december)

Lees meer: pbl.nl

 

Tweede Kamer wil uitfasering persistente stoffen vanwege circulaire economie

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de regering oproept met de industrie afspraken te maken over de uitfasering van persistente stoffen. Kamerlid Suzanne Kroger diende (GroenLinks) de motie in omdat in haar ogen in een echte circulaire economie geen ruimte is voor persistente stoffen, die zich ophopen in het milieu en in onze lichamen en slecht afbreekbaar zijn. In een andere aangenomen motie riep de Kamer op tot meer kennisdeling over gevaarlijke stoffen. (Waterforum, 8 december)

Lees meer: waterforum.net

 

Bodem en ondergrond in omgevingsvisie en omgevingsplan

Vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond zijn in 2017 verschillende gemeenten intensief aan de slag geweest met het stevig en integraal verankeren van bodem en ondergrond in de gemeentelijke omgevingsvisies. De ambitie van de VNG is dat in 2021 elke gemeente in haar omgevingsvisie heeft beschreven wat de bijdrage van bodem en ondergrond aan maatschappelijke opgaven kan zijn. (Bodem+, 13 december)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Vitens onderzoekt nieuwe waterwinlocatie tussen Gorredijk en Heerenveen

Drinkwaterbedrijf Vitens start in februari met een bodemonderzoek in het gebied tussen Gorredijk en Heerenveen, voor een mogelijk nieuwe waterwinlocatie. (Leeuwarder Courant, 13 december)

Lees meer: lc.nl

 

MAP5 heeft in Vlaanderen niet geleid tot grote verbetering van waterkwaliteit

Uit het Mestrapport 2017 van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) blijkt dat de waterkwaliteit in Vlaanderen nog niet genoeg is verbeterd, ondanks de inspanningen van boeren. Het percentage meetpunten waar de waterkwaliteit niet aan de nitraatnorm voldoet staat na het winterseizoen 2016-2017 nog steeds op 21%, terwijl het mestactieprogramma (MAP5) erop gericht was om dat percentage te doen dalen tot 5% in 2018. De regionale verschillen zijn daarbij groot. De bekkens van de Boven-Schelde, IJzer, Leie en Maas vertonen het hoogste percentage meetpunten met een overschrijding. (Groene Ruimte, 11 december)

Lees meer: groeneruimte.nl

Lees hier het mestrapport 2017 van VLM: mestrapport 2017

 

Sanering voor 'adembenemend' blauwgrasveld

Staatsbosbeheer kent de gegevens. Begin twintigste eeuw was er nog 30.000 hectare blauwgrasland in Nederland. Door gebruik van kunstmest, verlaging van de grondwaterstand en verzuring is er weinig van overgebleven. Op een veertigtal plekken in het land nog plukjes blauwgrasland, waarvan 111 hectare in het Binnenveld, gesitueerd tegen het natuurgebied Blauwe Hel aan. (Veenendaalse Krant.nl, 9 december)

Lees meer: veenendaalsekrant.nl

 

Grondwatermonitor van iFLUX brengt bodemverontreiniging in kaart

iFLUX, de nieuwste spin-off van UAntwerpen en VITO, ontwikkelde een innovatieve grondwatermonitor om de verspreiding van bodemverontreiniging nauwkeurig en efficient in kaart brengen. De spin-off won hiermee in oktober de Europese NICOLE Innovation Award. (Waterforum, 7 december)

Lees meer: waterforum.net

 

Grond met PFOA mag wèl worden afgevoerd

Afgegraven grond, waarin PFOA of GenX zit, mag wel degelijk worden afgevoerd naar gronddepots. Dat zegt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) in reactie op een reeks publicaties. (RTV Rijnmond, 7 december)

Lees meer: rijnmond.nl

 

Lage dosering gevaarlijke stoffen in Ridderkerkse grond

In een straal van zo'n 10 kilometer om het Dordtse bedrijf Chemours zijn de stoffen GenX en C8 in grond en grondwater aangetroffen. Hierin ligt het oostelijke deel van de Ridderkerkse wijk Drievliet en de Crezeepolder. (AD, 6 december)

Lees meer: ad.nl

 

Agrarisch waterbeheer Zuid-Drenthe krijgt impuls

Gedeputeerde Staten van Drenthe willen samen met waterschap Vechtstromen 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar stellen voor agrarisch waterbeheer. (Nieuwe Oogst, 6 december)

Lees meer: nieuweoogst.nl

 

We zakken tot knieën in de modder

De aanleg van nieuwe riolering in het Dorp begint steeds meer onvrede te veroorzaken bij de inwoners van de straat. "Je kan de modder hier niet van je kleren houden", klinkt het. "Soms zakken we er wel een halve meter diep in." De buren vragen dan ook dringend een oplossing. (Het laatste nieuws, 7 december)

Lees meer: hln.be

 

Verbreding aandachtsgebied UP: thematische verkenningen STRONG

Binnen het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (UP) komt de nadruk steeds minder te liggen op de aanpak van bodemverontreiniging en meer op de realisatie van bredere maatschappelijke doelstellingen door het duurzaam gebruik van bodem en ondergrond. In lijn daarmee is in het voorjaar van 2017 een start gemaakt met de verkenning van de thema's bodemdaling, (stedelijk) grondwaterbeheer, bodembeheer in de landbouw, kabels en leidingen, bodemenergie en geothermie. (Bodem+, 13 december)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Effectieve aanpak om risico’s bodemlood te verlagen

Het advies van RIVM om bewoners voor te lichten over lood in de bodem en kinderspeelplaatsen schoon te maken, wordt toegepast in lokaal beleid. Dit concludeert het RIVM over de aanpak van de gemeente Zaanstad om de blootstelling aan lood uit de bodem te verminderen. Lood in de bodem kan een risico zijn voor de gezondheid van bewoners. (RIVM, 7 december)

Lees meer: rivm.nl

 

In januari start NMI ‘Het Grote Bodemonderzoek’

Om aan de weet te komen wat Nederlandse boeren en tuinders van de bodem weten, wat ze ermee willen bereiken en wat ze daarvoor nodig hebben, start het NMI in januari 2018 met 'Het Grote Bodemonderzoek'. Het doel is handvatten ontwikkelen om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. (Groente&Fruit, 11 december)

Lees meer: gfactueel.nl

 

Chaos in de geothermie

Geothermie is hot. Op dit moment zijn er 15 aardwarmte-installaties in Nederland, maar als het aan de overheid en het bedrijfsleven ligt, moeten dat er veel meer worden. Want: geothermie kan in maar liefst dertig procent van de Nederlandse warmtevraag voorzien. (NPO Radio 1, 10 december)

Lees meer: nporadio1.nl

 

Column Paul: Verliefd

Het gebeurt me een of twee keer per jaar, en eergisteren was het weer zo ver: Verliefd... (Paul de Reus, 11 december)

Lees meer...
 

Overheden en burgers delen milieumetingen via nieuw dataportaal

Het RIVM stelt een rijks-dataportaal beschikbaar waar overheden, burgers en andere partijen meetgegevens over de leefomgeving kunnen uitwisselen. Het is nu nog een experimentele omgeving, waar gegevens over luchtkwaliteit gedeeld worden. Ook andere sensoren voor de kwaliteit van de leefomgeving, zoals geluid, kunnen er een plek op krijgen. Het RIVM presenteerde dit portaal op woensdag 6 december tijdens het symposium Samen Meten - sensordata voor de leefomgeving. (RIVM, 6 december)

Lees meer: rivm.nl

 

Stortplaats 'Binnenveld' wordt aangepakt

De voormalige stortplaats 'Het Binnenveld' in Veenendaal vormt een bedreiging voor de natuur, met name voor de beschermde blauwgraslanden. Daarom gaan de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer hier saneren. (Veenendaalse Krant, 6 december)

Lees meer: veenendaalsekrant.nl

 

Wiebes: 'De NAM gaat er helemaal tussenuit'

De NAM krijgt geen vinger in de pap in de schadeafhandeling, de versterking van huizen, de visie op Groningen en de hoogte van de gaswinning. Dat heeft minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken & Klimaat de lokale bestuurders verzekerd. (RTV Noord, 6 december)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Archeologische opgraving bij Rijnlandroute

In het kader van de RijnlandRoute worden momenteel bij de A44, afslag Leiden West, delen van een Vroeg-middeleeuwse nederzetting opgegraven. Archeologen van de firma ARCHOL uit Leiden hebben hier onder meer enkele houten waterputten blootgelegd. De vindplaats maakt onderdeel uit van de grote nederzetting die (direct noordwestelijk van de afslag) tussen 2004 en 2010 is opgegraven. (Alles over Katwijk, 7 december)

Lees meer: allesoverkatwijk.nl

 


Pagina 4 van 42

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA