Plots wordt giftige stof in recreatieplas gevonden, hoe kan dat?

Het was even schrikken voor het zwemmende publiek in de recreatieplas Berkendonk in Helmond. Daar werd tijdens metingen van het waterschap de mogelijk kankerverwekkende stof PFOA gevonden. Vier vragen over PFOA en de metingen van vrijdag. (Omroep Brabant, 13 juli)

Lees meer: omroepbrabant.nl

 

'Met import bagger haal je risicovol materiaal uit het buitenland'

Recent zijn diverse diepe waterplassen ondieper gemaakt met baggerspecie. Omdat in Nederland te weinig baggerspecie beschikbaar is, wordt dat geimporteerd uit het buitenland. Dat kan geen kwaad, volgens Natuurmonumenten, eigenaar van de diepe Koornwaardplas. Het is goed voor de natuur en goed voor de visstand. Milieuchemicus Joop Harmsen van Wageningen Environmental Research is het daar absoluut niet mee eens. "Met het importeren van bagger haal je risicovol materiaal uit het buitenland." (Groene Ruimte, 13 juli)

Lees meer: groeneruimte.nl

 

Tussenresultaten onderzoek PFOA en GenX in bodem en irrigatiewater moestuinen

DRECHTSTREEK - Het RIVM heeft de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht tussentijds geinformeerd over het onderzoek naar PFOA en GenX in het irrigatiewater van 11 moestuinen in de omgeving van Chemours. (Dordrecht.net, 12 juli)

Lees meer: dordrecht.net

 

Droogte houdt aan, vooral regionaal veel watervraag

Het neerslagtekort is de afgelopen weken in heel Nederland sterk toegenomen. In gebieden waar water van de grote rivieren kan worden aangevoerd, leidt dit nog niet tot grote problemen. De wateraanvoer van zowel de Rijn als de Maas is voldoende om in de watervraag te voorzien.In gebieden waar geen water kan worden aangevoerd, onder andere de hoge zandgronden in Brabant en Limburg en delen van Gelderland, Overijssel en Drenthe, begint de droogte merkbaar te worden voor de landbouw en de natuur. (Unie van Waterschappen, 10 juli)

Lees meer: uvw.nl

 

Schoner grondwater voor landbouw en drinkwater

De provincie Noord-Brabant, de ZLTO en Brabant Water hebben vorige week een overeenkomst gesloten om de uitspoeling van nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden in gebieden in de provincie verder terug te dringen en verontreiniging te voorkomen. Het gaat om uitvoeringsmaatregelen die passen in het landelijke Nitraat Actieprogramma. (Heusdense Courant, 11 juli)

Lees meer: heusdensecourant.nl

 

Arseen in bodem en grondwater in Apeldoorn geen gezondheidsprobleem

De ondergrond in Apeldoorn bevat arseen, dat grotendeels een natuurlijke oorsprong heeft. Door een opwaartse stroming van het grondwater langs de rand van de Veluwe kan dit arseen aan de oppervlakte komen. Als gevolg heeft de bodem en het grondwater in Apeldoorn en omgeving licht verhoogde arseenconcentraties ten opzichte van andere zandgebieden. Uit onderzoek blijkt dit echter geen probleem voor de gezondheid op te leveren. Dit geldt voor kinderen die op de bodem of bij waterspeelplaatsen spelen en voor mensen die zelfgeteelde groenten eten. (RIVM, 10 juli)

Lees meer: rivm.nl

 

EEA: Slechts 40 procent van de Europese wateren voldoet aan norm waterkwaliteit

Slechts veertig procent van 111.000 meren, rivieren, riviermondingen en kustwateren voldeden tussen 2010 en 2015 aan de eisen voor een goede ecologische toestand zoals die zijn gesteld in de Kaderrichtlijn Water (KRW). In Nederland was de situatie nog slechter. Hier voldeden maar twee wateren aan de norm. Dat blijkt uit het rapport 'State of Water' dat het Europese milieuagentschap (EEA) dinsdag 3 juli publiceerde. (Waterforum, 6 juli)

Lees meer: waterforum.nl

 

Wie krijgt straks de rekening van het Klimaatakkoord?

Voorzitter Ed Nijpels presenteerde de contouren van een Klimaatakkoord. Wat kosten alle milieuplannen? En wie betaalt? Het komende half jaar gaat het getouwtrek hierover door. (Trouw, 10 juli)

Lees meer: Trouw.nl

 

'Locatie nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild'

De locatie van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen is ernstig vervuild. In de grond zijn zware metalen, giftige stoffen en asbest gevonden, staat in vertrouwelijke rapporten van Defensie, melden EenVandaag en Follow the Money, die de stukken in handen hebben. In de documenten staat dat chemiereuzen, mijnbouwbedrijven en aluminiumproducenten jarenlang op het terrein hun afval hebben gestort. Volgens toxicologen is het dan ook gevaarlijk om met de grond in contact te komen. Ook zijn er niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. (NOS, 10 juli)

Lees meer: nos.nl

 

Een brede blik op zonnestroom is hard nodig om de versnippering tegen te gaan

Het gaat bij zonnestroom niet om een simpele keuze tussen daken of weilanden. Moeten we daken of weilanden vol leggen met zonnepanelen? Tot die vraag lijkt de discussie rond zonnestroom zich te hebben verengd. Beide kampen schermen met biodiversiteit en inpassing in het cultuurlandschap om hun gelijk te halen. (Trouw, 7 juli)

Lees meer: Trouw.nl

 

Waterschap gaat voor robuust watersysteem

Het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat de zorg voor het waterbeheer anders invullen.

Het Algemeen Bestuur wil het stelsel van kanalen en sloten inrichten op basis van gelijke criteria in het hele gebied. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het beperken van de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, watertekorten en verdroging. (Nieuws Overijssel, 9 juli)

Lees meer: nieuwsoverijssel.nl

 

Sanering van asbest na brand in Bemmelse woonwijk al begonnen

In de Doctor Bouwdijk Bastiaansestraat in Bemmel is nog deze zaterdag begonnen met een asbestsanering van een tiental daken en achtertuinen. Die sanering door een specialistisch bedrijf werd nodig geacht na een schuurbrand die er vrijdagavond woedde. De schuur was bedekt met asbesthoudende platen. (De Gelderlander, 14 juli)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Provincie en Defensie: 'Vervuilde grond kazerne niet verzwegen'

VLISSINGEN - In 2012 was al bekend bij belanghebbenden, zoals de Tweede Kamer, dat de grond voor de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen vervuild is. Dat laten het ministerie van Defensie en de provincie Zeeland weten op het nieuws dinsdag dat de grond ernstig vervuild is en hierover gezwegen zou zijn richting de mariniers en Tweede Kamer. (Internetbode, 11 juli)

Lees meer: internetbode.nl

 

Tweede Kamer past Waterwet aan: extra geld voor Overijssel

De Tweede Kamer heeft gisteravond een motie aangenomen waardoor de Waterwet wordt aangepast. Door die wijzing kan Overijssel extra geld tegemoet zien om de provincie bestendig te maken tegen wateroverlast, hittestress en droogte. (RTV Oost, 6 juli)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Droogte heeft ook ondergronds grote gevolgen

De aanhoudende droogte zorgt niet alleen bovengronds voor problemen. Volgens Wareco is juist onder de grond de schade potentieel groot door de erg lage grondwaterstanden. Vooral oudere woningen op houten palen lopen gevaar. Ook daalt in veel gemeenten de bodem sneller. (H2O, 10 juli)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet gaat in internetconsultatie

Tussen 10 juli en 11 september 2018 vindt de internetconsultatie plaats van het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem. Dit Aanvullingsbesluit is een uitwerking van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet die begin dit jaar is aangeboden aan de Tweede Kamer. De internetconsultatie biedt iedereen die dat wil de gelegenheid om te reageren op het ontwerpbesluit en de bijbehorende nota van toelichting. (Bodemplus, 10 juli)

Lees meer: bodemplus.nl

 

HAS Hogeschool en de LLTB starten nieuw lectoraat Bodem

Judith van de Mortel is bij HAS Hogeschool gestart als lector ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’. Dit nieuwe lectoraat richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken. In het lectoraat wordt nauw samengewerkt tussen HAS Hogeschool en de LLTB. De provincie Limburg maakt het lectoraat mede mogelijk via een financiële bijdrage van 300.000 euro. Het is het eerste lectoraat als standplaats de HAS-vestiging in Venlo en loopt tot 2022. (GroeneRuimte, 9 juli)

Lees meer: groeneruimte.nl

 

Zonder gemeentelijke visie geen geothermie

Voor de verwarming van woningen en gebouwen is geothermie een realistische mogelijkheid, lezen we in het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Het kabinet deelt die visie. Onder grote delen van Nederland is geothermie in voldoende mate aanwezig en op winbare diepte. Maar hoe dat dan moet in de stedelijke omgeving is nog grotendeels onbekend terrein. De eerste initiatieven zijn er. Ze stuiten op beperkende wetgeving, bedrijfsmatige risico's en daardoor een behoudend staatstoezicht. In ieder geval zijn de ruimtelijke consequenties zo ingrijpend dat gemeentelijke regie onontkoombaar is. (Stadszaken, 11 juli)

Lees meer: Stadszaken.nl

 

Angst in Zuid-Holland voor bevingen door gaswinning

Steeds meer inwoners van Zuid-Holland zijn bang voor aardbevingen als gevolg van gaswinning in hun provincie. Ze vrezen hetzelfde lot te moeten ondergaan als de mensen in Groningen, die schade aan hun huizen hebben opgelopen en gezondheidsklachten hebben door stress. (Metronieuws, 10 juli)

Lees meer: Metronieuws.nl

 

Droogte: actie voor aan- en afvoer van water en bescherming van zanddijken

Vanwege de droogte neemt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) uit voorzorg enkele maatregelen om aan de vraag voor aan- en afvoer van water te kunnen voldoen en de dijken te beschermen. Een beregeningsverbod voor het onttrekken van water uit sloten, kanalen, rivieren en weteringen is momenteel nog niet aan de orde. (Kampenonline, 6 juli)

Lees meer: Kampen.Online

 


Pagina 4 van 68

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA