Documentaire over bodemdaling op tv

Diverse waterschappen, provincies en gemeenten financierden samen de documentaire 'het zinkende land', waarin gevolgen van de dalende veenbodem in grote delen van West- en Noord-Nederland belicht wordt. (Nieuwe Oogst, 16 november)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Schoonmaak van voormalig vuilstort ‘t Slijk langs rivier de Vecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt de verontreinigde bodem van voormalige vuilstort 't Slijk langs de Vecht bij Maarssen schoon. Dit heeft het waterschap op woensdag 15 november besloten. De vervuilde bodem wordt afgedekt met een isolatielaag zodat de vervuiling zich niet verder kan verspreiden in het oppervlaktewater van 't Slijk en de Vecht. Het Slijk is een zijwater van de Vecht die in 2015 is schoon gebaggerd. Na het schoonmaken van 't Slijk kunnen planten en dieren beter leven. De bedoeling is dat 't Slijk in de toekomst een natuurlijke plek wordt waar vissen goed kunnen paaien. (RTV Stichtse Vecht, 16 november)

Lees meer: rtvstichtsevecht.nl

 

Raad blij met snelle sanering Bult van Pars in Klundert

De Bult van Pars is veel inwoners van Klundert al jaren een doorn in het oog, de Moerdijkse raadsleden vinden de aanblik al net zo lelijk. Ze juichen het toe dat sanering in aantocht is, zo bleek deze week in de raadscommissie fysieke infrastructuur. (BN DeStem, 16 november)

Lees meer: bndestem.nl

 

84.000 regenwormen moeten wateroverlast bestrijden in Weesp

In de bodem van Weesp krioelt het binnenkort van de regenwormen. Woningcorporatie Ymere gaat aan het einde van dit jaar tienduizenden wormen in de stad plaatsen om wateroverlast te bestrijden. (NOS, 15 november)

Lees meer: nos.nl

 

Besluit gaswinning Groningen moet opnieuw

De Raad van State oordeelt dat de kabinetsbesluiten over de gasproductie niet goed zijn onderbouwd. De productie mag voorlopig worden gehandhaafd op 21,6 miljard kubieke meter per jaar, maar de hoogste bestuursrechter in het land geeft minister van Economische Zaken Wiebes een jaar de tijd om een nieuw besluit te nemen. (NOS, 15 november)

Lees meer: nos.nl

 

Nieuwe KNA leidraad Archeologie en Waterbodems gepubliceerd

Een enorme rijkdom van vindplaatsen uit ons verleden liggen verborgen onder het wateroppervlak. Deze vindplaatsen zoals havens, bruggen of scheepswrakken, oude cultuurlandschappen en oorspronkelijk terrestrische locaties die geinundeerd zijn zoals verdronken dorpen of prehistorische vindplaatsen worden allemaal door het water onttrokken aan het gezicht. Het is niet altijd eenvoudig de locaties op te sporen, te bezoeken en te onderzoeken. De onderwaterarcheologie is dan ook een discipline waarin veel techniek - veelal afwijkend van de landarcheologie - wordt gebruikt. (SIKB, 15 november)

Lees meer: sikb.nl

 

Limburgs stilste hoekje vreest Waalse zinkzoekers

Limburg was klaar met de mijnbouw. Maar nu gaat een Waals bedrijf aan de grens opnieuw delfstoffen zoeken. De regio is "verbijsterd". (NRC, 15 november)

Lees meer: nrc.nl

 

De strijd om het laatste Groningse gas

Moet de gaskraan in Groningen nog verder dicht? Daarover beslist de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, vandaag. (NOS, 15 november)

Lees meer: nos.nl

 

Bodemonderzoek IJsselmuiden

De provincie Overijssel laat in samenwerking met de gemeente Kampen en het waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoek doen naar de verspreiding van een grondwaterverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen onder een deel van de wijk 'Zandberg' en in de Koekoekspolder te IJsselmuiden. Het onderzoek wordt in november 2017 opgestart. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2018 verwacht. (Provincie Overijssel, 15 november)

Lees meer: overijssel.nl

 

Olie en asbest op Sluiseiland in Vianen

Sluiseiland in Vianen, waar 184 nieuwe woningen staan gepland, moet eerst op twee plekken gesaneerd worden omdat er asbest en olie in de grond zijn aangetroffen. (AD, 14 november)

Lees meer: ad.nl

 

Afvalberg Middenmeer wordt kleiner

Per dag wil NV Afvalzorg zeshonderd tot achthonderd ton bedrijfsafval weghalen van de stortplaats in de Wieringermeer, vanaf de tweede week van januari. (Schagen FM, 13 november)

Lees meer: schagenfm.nl

 

Grond Jan Cunenpark in Oss vervuild met verboden bestrijdingsmiddel DDT

In de grond van het Jan Cunenpark in Oss zitten resten van het verboden bestrijdingsmiddel DDT. De gemeente spreekt van een beperkte verontreiniging die geen gevolgen heeft voor de gezondheid. Het park blijft daarom open. (Brabants Dagblad, 16 november)

Lees meer: bd.nl

 

Nieuwe bodemdalingskaarten maken klimaateffect inzichtelijk

De klimaateffectatlas van Stichting Climate Adaptation Services geeft een indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. De atlas bevat bodemdalingskaarten die zijn gemaakt door Deltares, TNO-GDN en Wageningen Environmental Research. (Waterforum, 14 november)

Lees meer: waterforum.net
Bekijk hier de klimaateffectatlas: klimaateffectatlas.nl

 

'Voor betere data zijn aardbevingen nodig'

Kan er een beter onderbouwd plan voor de gaswinning in Groningen komen, zoals de Raad van State vandaag verordonneert? Dit voorjaar concludeerde Staatstoezicht op de Mijnen dat het nagenoeg onmogelijk is om te bepalen bij welk tempo en volume van gaswinning het onveilig wordt. (Energeia, 15 november)

Lees meer: energeia.nl

 

NEN 5725 Vooronderzoek landbodem vastgesteld

NEN stelde in oktober 2017 de geactualiseerde versie van NEN 5725 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygienisch vooronderzoek' vast. De norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van verontreinigingen in en de verwachte milieuhygienische kwaliteit van de landbodem. (Bodem+, 15 november)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Verlenging termijn voor aanleveren database relatie puin en verdenking op asbest tot 12 januari 2018

Organisaties die meewerken aan een onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van asbest in de bodem en de verdenking op asbest krijgen meer tijd. De datum voor het aanleveren van de spreadsheet door deelnemers is verlengd naar 12 januari 2018. Dit is gedaan om de deelnemende organisaties meer tijd te geven. (Bodem+, 15 november)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Asbest in natuur Den Dungen aangetroffen: 'komt van de bloemkweker'

Het bouw- en sloopafval met asbest in de kwebben aan de Hooidonksedijk in Den Dungen wordt opgeruimd. Dat hebben burgemeester en wethouders dinsdag besloten. De gemeente Sint-Michielsgestel legde de sanering van het gebied van ongeveer 800 vierkante meter begin dit jaar na enkele dagen stil omdat er in de drassige grond onder meer asbest werd aangetroffen. (Brabants Dagblad, 15 november)

Lees meer: bd.nl

 

Zwaar vaarwel van kolen in Rotterdamse haven

De Rotterdamse gemeenteraad wil dat de haven stopt met vervuilen, maar de overstap naar schone industrie verloopt moeizaam. (AD, 15 november)

Lees meer: ad.nl

 

Actieplan voor gezonde akkerbouw

De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft een Actieplan Plantgezondheid opgesteld, dat loopt tot 2030. Het doel is dat teeltsystemen in de Nederlandse akkerbouw gezonde en weerbare planten leveren, waarbij de bodem gezond blijft en de teelten economisch rendabel zijn. (Boerderij, 13 november)

Lees meer: boerderij.nl

 

Terneuzen maakt zich op voor officiële start bouw zeesluis

Minister Cora Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat verricht vanmiddag de openingshandeling voor de de start van de bouw van de grote nieuwe sluis in Terneuzen. Ze doet dat samen met haar Vlaamse collega Ben Weyts. Met de bouw van de grote nieuwe sluis is een bedrag gemoeid van ruim 900 miljoen euro. (Omroep Zeeland, 13 november)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 


Pagina 35 van 68

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA