donderdag 22 december 2022

Het provinciebestuur van Utrecht heeft het Uitvoeringsprogramma Regionale Veenweiden Strategie vastgesteld. Het programma laat zien welke concrete projecten en gebiedsprocessen de provincie, samen met de gebiedspartners, de komende twee jaar uitvoert om bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems te verminderen. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld in nauwe samenwerking met de waterschappen. (Provincie Utrecht, 22 december)
Lees meer: provincie-utrecht.nl