donderdag 11 mei 2023

Het Twentekanaal is voor de tweede keer in korte tijd vervuild met de giftige en kankerverwekkende stof dioxaan, afkomstig van chemiebedrijf KLK Kolb in Delden. De hoogst gemeten concentratie dioxaan bedroeg 170 ug/l. Rijkswaterstaat en de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta spoelen het kanaal sinds woensdagavond 2 mei door. Het chemiebedrijf heeft verschillende maatregelen genomen om vergelijkbare problemen te voorkomen. De lozing is niet illegaal zolang het chemiebedrijf maar voldoet aan de minimalisatieverplichting. (Waterforum, 8 mei)
Lees meer: waterforum.net

zondag 07 mei 2023

Vanwege de strengere Europese regels rondom PFAS en voedselveiligheid komt er op verzoek van de visserijsector meer onderzoek naar de aanwezigheid van deze stof in de Westerschelde. Daarnaast laat provincie Zeeland weten de schade van de vervuiling te willen verhalen op de vervuiler chemiefabriek 3M. (Vismagazine, 5 mei)
Lees meer: vismagazine.nl

 

20210929 uw banner

20230530 Banner AdverOnline Gemeente Delft Adviseur Groen

expertisecentrum PFAS 300x200

zondag 07 mei 2023

Een warme nazomerdag, Gouda viert zijn 750ste verjaardag, de terrassen op de Grote Markt zitten vol. Het onweer komt plotseling, gevolgd door een hoosbui van twee uur. Er valt dertig millimeter, maar het voelt alsof een olympisch zwembad wordt leeggegoten. Wie wil schuilen bij Brasserie Copper, aan de rand van het plein, wacht een nieuwe uitdaging. Hier komt het water niet vanboven, maar vanonder. De kruipruimte is volgelopen. (National Geographic, 5 mei)
Lees meer: nationalgeographic.nl

 

zondag 07 mei 2023

HARDERWIJK Een perceel aan de Fokko Kortlanglaan is een flinke kostenpost voor de gemeente Harderwijk. Waar eerder al 120.000 euro nodig was voor de sloop van het hierop staande pand is nu nog eens 230.000 euro nodig voor de aanpak van de verontreiniging van de bodem met asbest. (Harderwijk Courant, 5 mei)
Lees meer: harderwijkercourant.nl

 

20230608 Banner AdverOnline Gemeente Delft Junior Directievoerder Contractmanager Technische Projecten

20230606 Banner AdverOnline Provincie Flevoland Beleidsadviseur Grond en Drinkwater

Terra Index 300x200

zondag 07 mei 2023

De invloed van de droogte op nitraatconcentraties in uitspoelend water onder landbouwbedrijven lijkt af te nemen. Dat stelt het Compendium voor de Leefomgeving op basis van cijfers over 2021. Op löss- en kleigronden namen de concentraties af, maar op zandgronden stegen deze nog. Op löss- en zandgronden zitten de gemiddelde concentraties bovendien nog boven de Europese norm van 50 mg/l nitraat. (H2O Waternetwerk, 7 mei)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

zondag 07 mei 2023

Waterschappen investeren jaarlijks miljoenen euro’s in het verbeteren en monitoren van de oppervlaktewaterkwaliteit. Hebben de maatregelen hun gewenste effect? Dit artikel laat zien dat het slim combineren van gegevens over maatregelen met reguliere meetgegevens een eerste indicatie kan geven van het effect van een maatregel. (H2O Waternetwerk, 5 mei)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

donderdag 04 mei 2023

In het Amsterdamse bos zijn op meerdere plekken ernstige PFAS-verontreinigingen aangetroffen die met hoge waarschijnlijkheid afkomstig zijn van Schiphol. De vervuiling start aan de Ringvaart – de scheiding tussen het vliegveld en het recreatiegebied – maar loopt inmiddels diep het bos in. (Schipholwatch, 3 mei)
Lees meer: schipholwatch.nl

donderdag 04 mei 2023

Het droogteseizoen is dit jaar nat begonnen. In april viel er landelijk gezien behoorlijk veel regen en dat is goed nieuws voor waterbeheerders. De grondwaterstanden zijn gemiddeld tot hoog voor de tijd van het jaar en de afvoeren van de Rijn en de Maas hebben normale waarden. Hierin wordt de komende weken geen wezenlijke verandering verwacht. (H2O Waternetwerk, 1 mei)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

TTE 2022

20210929 uw vacature

20230601 Banner AdverOnline Gemeente Delft Beleidsadviseur Bodem

donderdag 04 mei 2023

Over één ding waren ze het eens: we moeten ervoor zorgen dat we minder energie nodig hebben. "We leven nu in een energie slurpende wereld, daar moeten we wat aan doen", zei Betty de Boer, oud-Kamerlid voor de VVD. (Omrop Fryslân, 30 april)
Lees meer: omropfryslan.nl

donderdag 04 mei 2023

Dumpingen van drugsafval komen weinig voor in Drenthe, toch is de schade groot. In de gemeente De Wolden waren sinds 2020 op vijf plekken bodemsaneringen nodig. (DVHN, 3 mei)
Lees meer: dvhn.nl

donderdag 04 mei 2023

Het waterpeil in de veenweide moet hoger van het kabinet. Het zorgt voor onrust in Friesland, de provincie met de grootste CO2-reductieopgave. Boeren experimenteren, maar per 2030 jaarlijks 1 megaton CO2 minder? Hoe realistisch is dat? (Nieuwe Oogst, 29 april)
Lees meer: nieuweoogst.nl

20230512 Banner AdverOnline Gemeente Delft Adviseur Bodem

archeologie online 2020

20230522 Banner AdverOnline Omgevingsdienst B N Adviseur bodem en bouwstoffen