Download als een iCal bestand
Bodem in de Omgevingswet en de Aanvullingswet: wat is nieuw?
Donderdag, 07 November 2019, 09:30 - 16:30
Locatie  Gouda
 

Het bodembeschermingsrecht zal met de komst van de Omgevingswet ingrijpend gewijzigd worden. Waar nu nog de Wet bodembescherming de weg wijst hoe om te gaan met bodemverontreiniging, zal dit onder de Omgevingswet vooral bepaald worden door de gemeenten. De (gewenste) kwaliteit van de bodem zal door gemeenten in samenhang met andere aspecten van de leefomgeving en de daarbij benodigde bodemkwaliteit worden vastgesteld. Dit betekent grote veranderingen voor de praktijk maar de stelselherziening van het omgevingsrecht biedt een goede gelegenheid om de nieuwe aanpak vorm te geven. Tijdens de cursus worden eerst de hoofdlijnen van de huidige wetgeving en de praktische uitwerking daarvan toegelicht. Ook wordt er stilgestaan bij de actuele jurisprudentie die relevant is en blijft voor jouw praktijk en in het bijzonder wat dit betekent voor de kwaliteit van de bodem. Bijvoorbeeld als het gaat om het opruimen en tegengaan van verontreiniging, bodemdaling en verzilting.

 

Parallel aan de Omgevingswet loopt een soortgelijk traject om de bodembeschermingsregelgeving te herzien. Dit is gedaan in de Aanvullingswet Bodem en het Aanvullingsbesluit Bodem. De Wet bodembescherming en enkele andere relevante regelingen over bodembeschermingsrecht zullen dan worden ingetrokken.

 

Dit heeft tot gevolg dat de rol van de medewerker bodem bij gemeenten, provincies en omgevingsdiensten wezenlijk verandert. Waar zij eerst meegingen in de bodemsaneringsoperatie, moeten zij nu zorgen dat de ondergrond als een van de vele factoren binnen de leefomgevingskwaliteit een plaats krijgt in het afwegingsproces. Zij moeten nu vooraan staan. Dit vereist niet alleen een andere manier van werken, maar ook een andere manier van denken.

 

Wat is nieuw?

De koers van het bodembeleid blijft op hoofdlijnen hetzelfde. Wel zijn er enkele accentverschuivingen in de aanpak:

  • Van saneren van het geval naar een gebiedsbenadering;
  • Van saneren om milieu hygiënische redenen naar regels stellen aan activiteiten in het omgevingsplan;
  • Van een centraal gereguleerde aanpak naar meer bestuurlijke afwegingsruimte;
  • Versnellen en verbeteren van de besluitvorming over bouwactiviteiten door onder meer het verminderen van het aantal bodemonderzoeken en het zoveel mogelijk inzetten van algemene regels in plaats van beschikkingen.

Voor meer informatie: scobe.nl

Contact  scobe.nl