maandag 24 februari 2020

Deze week is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Ik las er niets over in de dagbladen. Die hadden de handen al vol met de alternatieve berekeningen over stikstof in de bodem. De politieke discussie ging over een reeks van onderwerpen. Het ondieper maken van plassen, onder meer met granuliet, sprong eruit. Ook leden van de Eerste Kamer kijken thuis natuurlijk naar de televisie. (Theo Edelman, 24 februari)

Foto Theov3Uit de discussie in de Eerste Kamer kon niet worden opgemaakt welke partijen voor of tegen zouden stemmen. De stemverhoudingen lagen blijkbaar al vast. Het verslag van de behandeling geeft een goed overzicht van de zorgen over de kwaliteit van onze bodem die anno 2020 bij politiek en maatschappij leven. Interessant voor bodemdeskundigen en wat mij betreft relevant voor de jaarlijkse monitoring en de vijfjaarlijkse evaluatie.

De teneur dat het wel klaar zou zijn met de bodemsanering is volledig omgeslagen, mede dankzij de recent bekend geworden enorme verspreiding van pfas in onze bodem en de uitzendingen van Zembla over het ondieper maken van plassen door het storten van baggerspecie en granuliet.

Er waren vragen over asbest, lood, pfas, stikstof, zeer zorgwekkende stoffen en over drugsafval, granuliet en mest. Er was vooral veel aandacht voor het storten van afvalstoffen in diepe plassen.

Minister Van Veldhoven herkende zich in de zorgen over baggerspecie in plassen, het toezicht daarop en de twijfels over nut en noodzaak van het ondieper maken. De minister wees op het praktijkgerichte wetenschappelijke onderzoek Beware. Daarmee wordt het eenvoudiger om te beoordelen of de natuur en de ecologie gebaat zijn bij het ondieper maken. Dit onderzoek wordt in 2022 afgerond.

In de Omgevingswet wordt voor het storten van afval in plassen een vergunningplicht en een MER-beoordelingsplicht geïntroduceerd. Daarmee krijgen belanghebbenden de mogelijkheid van bezwaar en beroep. Enkele leden stelden voor om verder te gaan dan de tussenstap MER-beoordelingsplicht, en de MER gewoon verplicht te stellen.

De minister kondigde een aparte brief over granuliet aan. Wat denkt u? Zou granuliet een afvalstof zijn of grond? Naar mijn oordeel voldoet deze stof aan de definitie van grond in het Besluit bodemkwaliteit. Als dat niet de bedoeling van de wetgever is, zou de definitie moeten worden veranderd.

De uitvoering van de Omgevingswet zal elk jaar worden gemonitord en elke vijf jaar geëvalueerd. Ik raad aan de twijfels en de zorgpunten van de Eerste Kamer daarbij te betrekken.

Theo Edelman

20200224 Column Theo Bagger

 

 

 

 

 

 

 

 

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier:  LinkedIn