maandag 20 september 2021

Weer eens een column over ons grondwater, maar dan wat breder ingestoken. Het grondwater stond in de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 erg laag in Hoog Nederland. Maar ook in West-Nederland hebben we last van verlagingen in relatie tot bodemdaling waarbij er schade ontstaat aan allerlei fundaties. De grondwaterkwaliteit staat ook steeds meer onder druk en we halen de KRW doelstellingen niet. De Tweede Kamer stelt steeds meer vragen over grondwater en daarom heeft het ministerie van I & W in opdracht van de Stuurgroep Water een landelijke studiegroep ingesteld met een heldere opdracht: breng in kaart welke opgaven er liggen en analyseer wat nodig is om te komen tot duurzame instandhouding van grondwatervoorraden en kom met aanbevelingen voor verbetering. (Peter Rood, 20 september)

20210322 Peter Rood

De studiegroep zorgt voor een heldere analyse vanuit de bodem-watersysteemgedachte en zal met een onafhankelijk feitenrelaas komen. Daarna kan er een goede probleemanalyse volgen met oplossingsrichtingen.

Door de oogharen heen kan op basis van de bestaande programma’s en rapportages wel een goed beeld geschetst worden wat de status is en wat de opgaven zijn voor grondwater. Het Deltaprogramma Zoet Water, Programma klimaatadaptatie en initiatieven in West-Nederland waar oplossingen worden aangedragen voor de bodemdaling problematiek zijn in werking. Maar de problemen zijn hardnekkig en de maatschappelijke kosten zijn hoog. De vergrijzing van ons grondwater is ook niet iets wat recent is vastgesteld en is ook al een behoorlijke tijd aan de gang. Kortom: niet veel nieuws onder de zon. Maar wel steeds urgenter, omdat we wat hebben afgesproken via de KRW waarbij de doelstellingen om deze te halen hebben uitgesteld tot 2027.

Gemakkelijke keuzes of oplossingen zijn er veelal niet. Als doelstellingen niet gehaald worden dan gaat er naar elkaar gekeken worden en schuiven we zaken op elkaar af. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat het belang van grondwater beter gediend wordt? Dat bereik je niet alleen maar met wetgeving en vingertjes wijzen wie welke verantwoordelijkheid moet dragen. De waarde van ons grondwater lijkt onvoldoende erkend. En dan bedoel ik vooral de economische waarde. Er wordt naast drinkwater nog veel meer gemaakt van grondwater en de landbouw heeft het ook hard nodig. Tel die gezamenlijke waarde eens allemaal op en vermeerder die met de schadeposten die ontstaan door de problemen. Weeg die waarde ten opzichte van wat we nu investeren in ons grondwater om het duurzaam in stand te houden. Ik denk dat die balans scheef is, denkt u ook niet?

Daarom ben ik blij dat er in de studiegroep grondwater een apart deelthema is ingericht met de titel: het belang van grondwater als asset. Hierin wordt de aandacht gevestigd op het sociaaleconomisch belang van grondwater om bestuurders en publiek dit inzicht te geven. Ik hoop dat we hiermee het grondwaterdebat de goede richting in kunnen brengen met een betere waardering van ons grondwater.

20210920 Column Peter Rood

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rood

LinkedIn

Reageren op deze column kan hier: LinkedIn