bagger

 • Sloten en vennen zijn niet schoon genoeg. Planten en dieren krijgen niet genoeg kans goed te groeien, blijkt uit metingen. (Trouw, 17 november)
  Lees meer: trouw.nl

   

 • Er zijn weinig plekken in Nederland die zoveel bagger over zich heen krijgen als het IJsseloog. Het eiland in het Ketelmeer is misschien wel een van de meest mysterieuze plekken in onze provincie. In dit Tot op de Bodem-artikel lees je het verhaal over van het afvalputje van Flevoland: slibdepot IJsseloog. (Omroep Flevoland, 14 oktober)
  Lees meer: omroepflevoland.nl

   

 • Amstelveen - De gemeente Amstelveen voert nog altijd onderzoek uit om te kijken of kleinschalig baggeren de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel kan verbeteren. De baggerpilot zou aanvankelijk dit jaar al starten, maar de proef heeft vertraging opgelopen.(Amstelveenz.nl, 22 september)
  Lees meer:amstelveenz.nl

   

 • Het moet de toekomst van dijkversterking in Nederland (en misschien ook wel de rest van de wereld) worden. Zetblokken, gemaakt van Zeeuwse bagger uit sloten en watergangen. Het idee voor die baggerstenen ontstond in 2019 en vanaf vandaag liggen ze op de dijk bij Hansweert. Daar wordt tot 2025 een proef gedaan om te kijken of deze zetblokken ook echt de toekomst zijn. (Omroep Zeeland, 15 september)
  Lees meer:omroepzeeland.nl

 • Deltares heeft gemeten aan de emissie van Tributyltin (TBT) uit de waterbodem van Loosdrecht. Hieruit komt naar voren dat de aanwezige TBT veel minder beschikbaar is. Door de lage toetswaarden voor TBT in de waterbodem is toepassing van de baggerspecie echter niet mogelijk. (H2O Waternetwerk, 15 september)
  Lees meer:h2owaternetwerk.nl

 • Na vervolgonderzoek en gesprekken met betrokken grondeigenaren is de polder Mijnden Zuidwest nu definitief aangewezen als locatie voor het tijdelijk opslaan van herbruikbare bagger uit de Loosdrechtse Plassen. Hiermee kan dit project, dat onderdeel is van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen, van start. In november 2022 start het baggeren. (RTV Stichtse Vecht, 10 september)

  Lees meer:rtvstichtsevecht.nl

 • OUDEHASKE - Een vloot van acht roeiboten ging onlangs op watersafari op het Nannewiid. Een initiatief van Stichting Nannewiid e.o. De speciale safari kende een gemêleerd gezelschap dat bestond uit een groot aantal raadsleden van De Fryske Marren, medewerkers en bestuurders van Wetterskip Fryslân, Staatbosbeheer, Provincie Fryslân, Dorpsbelang en Sportvisserij Fryslân. Het doel van de expeditie was het integrale gebiedsplan Nannewiid en de kansen en knelpunten van het meer en omgeving tastbaar en zichtbaar in beeld brengen. (Groot Hereveen, 8 september)

  Lees meer:grootheerenveen.nl

 • NIJMEGEN - De sloten van de wijken Dukenburg en Lindenholt worden schoongemaakt. Vanaf september tot en met volgend jaar april voert het Waterschap Rivierenland grootschalige baggerwerkzaamheden uit in de watergangen. Ook ten zuiden van de A73, ter hoogte van Ewijk en Beuningen, en ten zuiden van het stadsdeel Dukenburg tot aan Heumen, worden de waterlopen onder handen genomen. (RN7, 31 augustus)

  Lees meer: rn7.nl

 • In de randmeren om onze provincie liggen verschillende eilandjes. Deze zijn jaren geleden aangelegd en worden nu onder meer gebruikt voor recreatie. Eén van die eilandjes is De Biezen, in het Wolderwijd, wat eind vorige eeuw niet meer was dan bagger.(Omroep Flevoland, 31 augustus)

  Lees meer:omroepflevoland.nl

 • MIDDELBURG - Waterschap Scheldestromen is gestart met het onderhoud aan waterlopen. Het jaarlijkse maaien van waterlopen wordt in bepaalde gebieden gecombineerd met het eens in de acht jaar baggeren van waterlopen. Het maaien en baggeren is nodig voor een goede waterkwaliteit en voor een goede toe- en afvoer van water. (Internetbode, 25 augustus)

  Lees meer: internetbode.nl

 • Het storten van grond en bagger in diepe plassen is nu te veel een economisch verdienmodel en moet daarom anders. Dat zegt staatssecretaris Heijnen van IenW in een brief aan de Kamer. Het zogeheten verondiepen van plassen moet leiden tot een meerwaarde voor de natuur en/of ecologie. Daarom gaat ze het diepe-plassen-beleid herzien. Zembla maakte meerdere uitzendingen over problemen rond verondiepingen, zoals ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’ en ‘Gokken met bagger’. (BNN Vara, 12 juli)
  Lees meer: bnnvara.nl

 • Is het mogelijk om bagger in te zetten voor de bescherming van dijken? Dat probeert waterschap Scheldestromen uit op een zeedijk. Daarvoor worden zeer sterke blokken van baggerspecie gebruikt die onder hoge druk zijn samengeperst. (H2O Waternetwerk, 15 juni)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Bij waterschap Scheldestromen loopt een proefproject waarin wordt onderzocht of zetstenen uit baggerspecie gebruikt kunnen worden voor de steenbekleding van dijken. In die pilot is inmiddels een belangrijke stap gezet: er is een pers ontwikkeld die deze blokken daadwerkelijk kan maken. De pers, ontwikkeld door innovatiebureau NETICS, wordt in juni in gebruik genomen op locatie. (Waterforum, 26 april)

  Lees meer: waterforum.net

 • De waterkwaliteit en ecologie in de Langeraarse Plassen kunnen beter: door de vele algen in het water, maar ook door zwevend slib is het water troebel en groen. In de zomer komt er regelmatig blauwalg voor. Omdat het licht niet tot de bodem kan komen, groeien er vrijwel geen ondergedoken waterplanten in de plassen. Hoogheemraadschap van Rijnland gaat maatregelen uitvoeren in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW), zodat op termijn de doorzicht verbetert en de diversiteit van het leven in de plassen toeneemt. (Land en Water, 22 april)

  Lees meer: landenwater.nl

 • De Provincie Zeeland is van plan om (weer) een vergunning te verlenen aan North Sea Port (NSP) om met PFAS vervuilde baggerspecie vanuit de havens in Vlissingen-Oost in de Westerschelde te dumpen. Kan dat allemaal? Blijkbaar, want wie vervuilde bagger van A naar B verplaatst, voegt geen vervuiling toe. Terwijl het juist een kans is om de vervuiling te laten afnemen. (Omroep Zeeland, 20 april)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • North Sea Port mag baggerspecie uit de Sloehaven blijven storten in natuurgebieden in de Westerschelde. Wel moet tweejaarlijks de PFAS worden gemeten. (PZC, 13 april)

  Lees meer: pzc.nl

 • Het PFOS-schandaal in Vlaanderen reikt tot in Nederland, want Zeeuwen wordt nu afgeraden om vis uit de Westerschelde te eten. Er wordt volop onderzoek gedaan, en daarmee groeien de zorgen over blootstelling van mens en dier aan deze persistente fluorverbindingen. (Sciencelink, 25 maart)

  Lees meer: sciencelink.net

 • In de ‘Factsheet verspreidingsbeleid’(verwijst naar een andere website) is het beleid voor het verspreiden van baggerspecie op de landbodem na de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgelegd. De factsheet is geschreven door de Themagroep Waterbodembeleid(verwijst naar een andere website) van de Unie van Waterschappen in samenwerking met het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) van Rijkswaterstaat. (Bodemplus, 21 maart)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Het storten van 10.000 kuub vervuilde baggerslib in een voormalige zandwinput bij Suwâld, tijdens de zogeheten PFAS-crisis, was het gevolg van een menselijke fout. Dat was de conclusie van de economische politierechter in een zaak die het Openbaar Ministerie (OM) had aangespannen tegen de Provincie Fryslân. (Waldnet, 21 maart)

  Lees meer: waldnet.nl

 • Het zand in de vaargeul van de Westerschelde bevat volgens Rijkswaterstaat vrijwel geen PFAS. Het uitbaggeren van de voor Antwerpen cruciale vaarroute kan gewoon doorgaan. (PZC, 10 februari)

  Lees meer: pzc.nl