bodem

 • Het is de vraag of de Waddenzee op lange termijn de zoutwinning bij Harlingen aankan. Volgens een adviescommissie is er een ‘gerede kans’ dat wadplaten verdrinken. (Leeuwarder Courant, 29 juni)

  Lees meer: lc.nl

 • In Twente is er geen drinkwaterbron vrij van probleemstoffen. Er zitten onder meer pesticiden, oplosmiddelen en meststoffen in het water. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel maken zich zorgen. “Wij zien de drinkwaterbronnen onder druk staan. Voor alle winningen is bekend welke probleemstoffen zich voordoen en zijn er met partners gerichte acties opgezet om die aan te pakken”, antwoordt GS op statenvragen van Groenlinks. (Waterforum, 25 juni)

  Lees meer: waterforum.net

 • Negen miljoen Nederlanders wonen of werken in een gebied waar de bodem daalt. Hoe sterk de bodem in de toekomst daalt, hangt vooral af van de hoeveelheid gas- en zoutwinning, hoe sterk het klimaat opwarmt én van het gevoerde peilbeleid. De nieuwe bodemdalingsvoorspellingskaarten in de klimaateffectatlas maken inzichtelijk hoeveel daling er in Nederland tot 2100 optreedt. Peilbeleid - peilfixatie versus peilindexatie- en klimaatverandering zijn verwerkt in een hoog en een laag scenario. (Helpdesk Water, 25 juni)

  Lees meer: helpdeskwater.nl

 • De drinkwatervoorraden in Flevoland zijn goed beschermd, omdat het verboden is om bij die voorraden in de grond te boren naar aardwarmte. Dit geldt zowel voor het opsporen als winnen van aardwarmte. Gedeputeerde Staten laat dit weten in een mededeling aan Provinciale Staten. (Omroep Flevoland, 27 juni)

  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • Wat betekenen de hoge concentraties PFAS in het Scheldewater voor het rivierslib dat na ontpoldering in de Hedwigepolder bezinkt? Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) laat dit onderzoeken. (PZC, 24 juni)

  Lees meer: pzc.nl

 • Gemeenten met een slappe bodem geven twee keer zoveel uit aan herstel van wegen, riolen en openbare ruimte. Niet alleen de beruchte veengrond is de boosdoener. Ook klei klinkt in. En daar staat geen rijkscompensatie tegenover. (Binnenlands Bestuur, 25 juni)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De energietransitie moet een nieuwe impuls krijgen, maar de vraag is hoe. Dat stelt Glastuinbouw Nederland in reactie op meerdere dit voorjaar verschenen onderzoeksrapporten. De belangenbehartiger van onder glas telend Nederland pleit voor betere prikkels. (Groenten Nieuws, 24 juni)

  Lees meer: groentennieuws.nl

 • Weersextremen zijn een vast gegeven in het Nederlandse klimaat. We hebben te maken met droge, hete perioden die worden afgewisseld door plaatselijk zeer zware buien. De manier om je gewassen hiertegen te wapenen is middels de bodem. (Akkerwijzer, 24 juni)

  Lees verder: akkerwijzer.nl

 • Een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland kan grote gevolgen hebben voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Zorgt Natura 2000 voor een verandering in de landbouw? (Trouw, 24 juni)

  Lees verder: trouw.nl

 • De aanleg van de Zuidelijke Ringweg en het Zuiderplantsoen heeft invloed op het (grond)water. Ecoloog Jan Doevendans maakt zich zorgen. Aanpak Ring Zuid stelt echter dat de effecten uitgebreid zijn onderzocht en er allerlei maatregelen zijn getroffen om negatieve effecten voor te zijn. (Dagblad van het Noorden, 22 juni)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Kloosterzande- Op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande is een bodemsanering nodig. Er is extra geld nodig, omdat de verontreiniging groter is gebleken dan voorzien. De gemeenteraad wordt gevraagd dit geld beschikbaar te stellen. (Regio Online, 20 juni)

  Lees meer: regioonline.nl

 • Duizenden bewoners van de Greenter Bongerd moeten tijdelijk verhuizen. Duizenden bijen wel te verstaan. De Bijenvereniging Kampen e.o. moet plaats maken voor een bodemsanering. Wanneer die voltooid is en het gebied opnieuw ingericht, kunnen de bijen en hun kasten terugkeren. Materiaal en hulp zijn welkom want het aantal leden van de vereniging is een fractie van het aantal bijen. (Brug Nieuws, 19 juni)

  Lees meer: brugnieuws.nl

 • De energiesector heeft flinke kritiek op een rapport van de Rekenkamer. Daaruit zou blijken dat geothermie een gevaar is voor het Nederlandse drinkwater. Ook doet de overheid te weinig om drinkwater te beschermen, volgens de Rekenkamer. Dat klopt niet, en is zelfs schadelijk voor de beeldvorming, zegt Energie Beheer Nederland. (BNR, 21 juni)

  Lees meer: bnr.nl

 • Coalitiepartij VVD en oppositiepartij JA21 in Provinciale Staten willen weten waarom Gedeputeerde Staten onderzoeken naar stikstof in de Drentse bodem geheim hebben gehouden. In 2010 en 2018 deed de Universiteit van Antwerpen onderzoek in de bodem van de Drentse natuur. (RTV Drenthe, 18 juni)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Wat lange tijd onmogelijk was, is nu wél mogelijk: kijken naar de onzichtbare wereld onder Twente. De nieuwe Bodematlas Twente is uitgekomen als vervolg op Atlas Twente, die in 2019 verscheen. (Twente FM, 20 juni)

  Lees meer: twentefm.nl

 • De gemeente Emmen gaat het voormalige zandwingat aan de Veenschapswijk bij Schoonebeek saneren. Het zogenoemde Gat van Reef, dat jarenlang is geëxploiteerd door het toenmalige wegenbouwbedrijf Reef, wordt toegedekt met een zandlaag. (RTV Drenthe, 17 juni)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Voor iedereen die benieuwd is naar onzichtbare wereld ónder het Twentse maaiveld, is er nu de Bodematlas Twente. Deze kleurrijke atlas zet Twente ondersteboven via foto’s en kaarten. De atlas is een aanvulling op de in 2019 verschenen Atlas Twente, die de ruimtelijke, economische, fysieke en sociale kwaliteiten van Twente verbeeldt. De Atlas Bodem is online te lezen op ondertwente.nl. (Huis aan Huis Enschede, 16 juni)

  Lees meer: huisaanhuisenschede.nl

 • Met de krappe bemestingsnormen en een hoge uitspoeling van nitraat staan boeren en tuinders in Limburgse grondwaterbeschermingsgebieden voor een grote opgave. 'Dit vraagt om een denkomslag van 'wat kan ik aan mest plaatsen' naar 'wat heeft mijn gewas precies nodig', betoogt LLTB-bestuurder Peter van Dijck. (Nieuwe Oogst, 16 juni)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De rijksoverheid beschermt de drinkwatervoorraden niet doeltreffend tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte (geothermie). Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het onderzoek ‘Stille wateren, in diepe gronden’. De regie in de ondergrond ontbreekt, aldus het instituut, en dat is zorgwekkend. (H2O Waternetwerk, 17 juni)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Over stedendwinger Frederik Hendrik wisten we al veel. Archeologen maken nu kennis met zijn soldaten. (Trouw, 15 juni)

  Lees meer: trouw.nl