bodem

 • In het weekend van 18-20 juni 2021 zijn de nationale archeologiedagen. Ook in Serooskerke kunt u een kijkje komen nemen. (De Faam, 15 juni)

  Lees meer: de-faam.nl

 • Tijdens een archeologische opgraving aan de Driebergsestraatweg tussen Driebergen-Rijsenburg en Doorn is een bijzondere vondst gedaan: een karnmolen uit de veertiende eeuw, die werd aangedreven door hondenkracht. Dit is mogelijk zowel de oudste karnmolen als de oudste hondenmolen die ooit in Nederland gevonden is. Karnmolens werden vroeger gebruikt om boter of room te maken. (Archeologie Online, 10 juni)

  Lees meer: archeologieonline.nl

 • Minister Ollongren (BZK) meldt op 10 juni 2021 de voortgang en de relevante ontwikkelingen van de Basisregistratie Ondergrond in 2020. Ook doet zij een voorstel om informatie over bodemverontreinigingen in de Basisregistratie Ondergrond op te nemen. (Bodemplus, 14 juni)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Verzakte gevels, ongelijke drempels en scheuren in muren. Op verschillende plekken komt ons land lager te liggen door bodemdaling. Wat zijn de gevolgen? En met welke technieken ga je bodemdaling tegen? (BNR, 15 juni)

  Lees meer: bnr.nl

 • Het ministerie van IenW bereidt een TIJDELIJKE subsidieregeling ter sanering van ernstige historische verontreinigde bedrijfsterreinen voor. Bij inwerkingtreding van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vervalt de huidige subsidiebasis voor saneringen grotendeels. Deze (concept)regeling gaat gelden voor saneringen die niet onder het overgangsrecht van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vallen. (Bodemplus, 9 juni)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • De waterkwaliteit in ons land is aan alle kanten slechter dan menigeen denkt. Natuurmonumenten maakt zich grote zorgen dat de overheid zijn belangrijke voortrekkersrol niet goed oppakt. (Noord-Hollands Dagblad, 13 juni)

  Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 • Batavialand in Lelystad gaat tijdens de Nationale Archeologiedagen op 19 en 20 juni tot de bodem. Met het thema ‘Verdronken Land’ wordt er volop aandacht besteed aan de Flevolandse bodemschatten en het belang van archeologie. (Flevopost, 13 juni)

  Lees meer: flevopost.nl

 • Zoals in alle veenweidegebieden geldt bodemdaling ook in Midden-Delfland als bedreiging voor het oer-Hollandse agrarisch landschap. De gemeente heeft als erkende buffer tussen de steden Rotterdam, Delft en Den Haag en de glastuinbouw van het Westland de opdracht dit landschap te beschermen. Zij wil samen met gebiedspartners bodemdaling door veenoxidatie serieus aanpakken. (Nieuwe Oogst, 14 juni)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Bodemenergie is een duurzame, lokale energiebron die kan bijdragen aan het terugdringen van CO2. Om ervoor te zorgen dat Arnhem zo goed mogelijk gebruik kan maken van deze energievorm heeft de gemeente voor de binnenstad en omgeving nu een bodemenergieplan vastgesteld. Hiermee komt er in de bodem ruimte voor zoveel mogelijk bodemenergiesystemen, zonder dat ze elkaar in de weg zitten en daardoor minder goed werken. (Arnhemse Courier, 12 juni)

  Lees meer: arnhemsecourier.nl

 • Het Landelijk Grondwater Register wordt per 1 juli 2022 aangesloten op de Basisregistratie Ondergrond. Alle gegevens over grondwateronttrekkingen en bodemenergiesystemen van gemeenten, provincies en waterschappen zijn dan toegevoegd. (Groene Ruimte, 14 juni)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Overal in de Nederlandse wateren en grond zit een onzichtbare vervuiling: PFAS. Het is een verzamelnaam voor duizenden chemicaliën die zijn verwerkt in onder andere pannen, kleding, voedselverpakkingen en blusschuim – de afkorting staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Vorige week stelde het RIVM dat Nederlanders te veel PFAS binnenkrijgen via drinkwater en voedsel. PFAS zijn bij lagere concentraties dan voorheen gedacht al schadelijk. (NRC, 11 juni)

  Lees meer: nrc.nl

 • De Omgevingswet beïnvloedt de manier waarop partijen samenwerken aan stedelijk waterbeheer. Wat verandert er, en wat blijft hetzelfde? De antwoorden hierop staan in de Handreiking stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet. In de handreiking staat ook hoe het nieuwe stelsel kansen biedt voor klimaatadaptatie en waterkwaliteit. (Helpdesk Water, 8 juni)

  Lees meer: helpdeskwater.nl

 • De Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet is op 1 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant(verwijst naar een andere website). De Aanvullingsregeling bodem vult de Omgevingsregeling aan met regels voor het thema bodem. Hiermee zijn alle onderdelen van het aanvullingsspoor bodem gereed. (Bodemplus, 2 juni)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Archeologen hebben in de wijk Rotsoord in Utecht een baksteenoven uit de middeleeuwen ontdekt. De vondst werd gedaan bij de aanleg van een riool. Volgens de gemeente is het voor het eerst dat in Utrecht ook ongebakken bakstenen van klei bewaard zijn gebleven, meldt RTV Utrecht. (NOS, 7 juni)

  Lees meer: nos.nl

 • Het Ryk moet Vermilion geen toestemming geven om gas te boren uit het veld Tietjerk. Dat schrijft het college van de gemeente Leeuwarden in een brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het gasveld ligt deels binnen de gemeentegrenzen van Leeuwarden. (Omrop Fryslân, 7 juni)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • De gemeente Hellendoorn doet samen met een aantal loonwerkers en boeren een proef. Bermmaaisel, dat normaal wordt afgevoerd en verwerkt als afval, komt op akkers om de bodemstructuur te verbeteren. (RTV Oost, 7 juni)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Waterschap Hunze en Aa's denkt erover om naar de Raad van State te stappen om voor minstens honderd jaar de kosten vergoed te krijgen die het waterschap maakt om de bodemdaling door de zoutwinning van magnesiumzoutproducent Nedmag op te vangen. Woensdag hakt het waterschap de knoop door in een vergadering van het dagelijks bestuur. (RTV Drenthe, 7 juni)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De gemeente Helmond wil de schade in het volkstuinencomplex Sluisdijk gaan verhalen op het bedrijf Custom Powders. Vorige week meldde het RIVM dat de gebruikers beter geen groenten uit de tuintjes kunnen eten, omdat er een hogere concentratie PFAS in de grond zit. (Omroep Brabant, 7 juni)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Volkstuinvereniging Delta in Helmond is compleet overvallen door het nieuws dat hun tuinen extra moeten worden onderzocht op de schadelijke stof PFAS. Vrijdag adviseerden de gemeente en het RIVM leden van een ander volkstuinencomplex aan de Sluisdijk om geen groenten en fruit van eigen bodem meer te eten vanwege PFAS. Delta hangt nu hetzelfde boven het hoofd. (Omroep Brabant, 7 juni)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. De hoeveelheid PFAS die mensen binnen krijgen via drinkwater is beperkt. Wel moet de concentratie PFAS in kraanwater waar mogelijk omlaag. Dit stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van onderzoek. (H2O Waternetwerk, 6 juni)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl