bodem

 • Het water in de Drentsche Aa kan vervuild raken door mijnbouw in dit gebied. Dat zegt de schrijver van een rapport dat de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu naar de Raad van State heeft gestuurd in de hoop dat de rechter dit meeweegt in de procedure rond de vernieuwing van het winningsplan Westerveld. (RTV Drenthe, 4 juni)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Om gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij de voorbereiding op de Omgevingswet ontwikkelde Rijkswaterstaat Bodem+ een wegwijzer voor het thema bodem. De wegwijzer gaat in op de rol van bodem en ondergrond in de kerninstrumenten van de Omgevingswet en de relatie met het DSO. (Bodemplus, 1 juni)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • In het project Ketenverkenner van de Kennisimpuls Waterkwaliteit wordt voor drie stofgroepen in kaart gebracht hoe ze de waterkwaliteit beïnvloeden. De beschikbare kennis blijkt verspreid aanwezig, wat het samenbrengen ervan voor gebruik door waterbeheerders zinvol maakt. Dit toont dat het nog grotendeels onbekend is in welke mate deze stofgroepen de waterkwaliteit beïnvloeden. (H2O Waternetwerk, 31 mei)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Boeren met percelen in Midden-Delfland (gelegen tussen Delft, Den Haag en Rotterdam) kunnen vanaf 27 mei met behulp van een leidraad zien welke maatregelen tegen bodemdaling passen bij hun specifieke perceel. (Agraaf, 31 mei)

  Lees meer: agraaf.nl

 • Op donderdag 20 mei is het IJkcentrum voor de bodem officieel geopend. In deze nieuwe nationale onderzoeks- en demonstratiefaciliteit worden standaarden ontwikkeld om bodemmonsters goed te kunnen vergelijken. Op grond van de ijkresultaten worden adviezen gegeven voor duurzame bodemverbeteringen. (AgriHolland, 31 mei)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Agrariërs en andere grondeigenaren in de gemeente Midden-Delfland kunnen op een nieuwe website bekijken welke maatregelen tegen bodemdaling op hun percelen mogelijk zijn, hoe effectief die zijn en hoe het zit met vergunningen. De gemeente, de provincie, LTO Noord en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben hiervoor de handen ineengeslagen. (H2O Waternetwerk, 27 mei)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • PFAS verwijderen uit de bodem met behulp van planten blijkt een kansrijke techniek voor de toekomst. Tauw verkende de mogelijkheden van fytoremediatie en concludeerde dat de techniek een effectief en duurzaam alternatief kan zijn voor de huidige ingewikkelde, kostbare en vaak milieubelastende saneringsmethoden. (Groene Ruimte, 26 mei)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Een ingenieursbureau start vandaag met de veld- en bodemonderzoeken voor de hoogspanningsverbinding Rilland - Tilburg. Dat gebeurt in de buisleidingenstraat tussen Knooppunt Markiezaat, Woensdrecht, en de kruising met de weg Heijnoort in Bergen op Zoom. Later dit jaar gaan andere ingenieursbureaus aan de slag op andere delen van het tracé. (Bergen op Zoomse bode, 27 mei)

  Lees meer: internetbode.nl

 • Minstens tien asfaltcentrales houden zich niet aan de uitstootregels voor benzeen bij de recycling van oud asfalt. Een aantal lokale overheden is daarom een handhavingstraject gestart. Ondanks maatregelen blijft de uitstoot te hoog. (Trouw, 26 mei)

  Lees meer: trouw.nl

 • “Zeewier om landbouwgrond te verbeteren? Serieus?” vraagt Ivar sceptisch. “Dat staat op de website”, antwoordt Floris. We zijn allebei geïntrigeerd. In de vijf jaar dat we nu de wereld rondzeilen op zoek naar duurzame oplossingen, hebben we toch al heel wat landbouwtechnieken voorbij zien komen. Maar zeewier…? Hoogste tijd om er meer over te leren. Te beginnen bij het bedrijf van Floris’ website: AgriSea. (Zeilen, 26 mei)

  Lees meer: zeilen.nl

 • De gemeente Utrecht wil met een proefboring onderzoeken wat de mogelijkheden voor aardwarmte zijn. De locatie hiervoor zal ten oosten van de stad liggen. Maar waar precies, is nu nog niet bekend. (RTV Utrecht, 25 mei)

  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Van reststroom naar waardevol product, ook waterschap Hollandse Delta gaat de uitdaging aan. Komende maand doet het waterschap mee aan de BlueCity Circular Challenge. Hoe kun je duurzaam omgaan met door PFAS vervuilde bagger? (Bouw en Uitvoering, 24 mei)

  Lees meer: bouwenuitvoering.nl

 • De ondergrond is de komende jaren hard nodig. Als ondergrondse ruimte onder de stad Amstelveen, waar het door grote opgaven alsmaar drukker wordt. En de ondergrond als ecosysteem voor het bergen van water om een voedingsbodem voor vergroening te zijn. Deze visie introduceert drie inzichten, gericht op het realiseren van meer afstemming over en regie op de ondergrond. (Amstelveenweb, 20 mei)

  Lees meer: amstelveenweb.com

 • De PvdA in Provinciale Staten wil dat de provincie en Drentse gemeenten in het nationaal funderingsherstelfonds stappen. Aanleiding zijn bodemverzakkingen en schade zoals in Nieuw-Amsterdam. PvdA-Statenlid Rudolf Bosch vreest dat met meer drogere zomers op komst in combinatie met bodemactiviteiten en wateronttrekkingen bodemverzakkingen en schade aan gebouwen steeds vaker voor zullen gaan komen. (RTV Drenthe, 21 mei)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân stellen samen 425.000 euro beschikbaar voor onderzoek naar warmtevoorziening gebaseerd op aquathermie in Heeg. (Leeuwarder Courant, 21 mei)

  Lees meer: lc.nl

 • De bestrijding van droogte in het hoofdwatersysteem is goed georganiseerd en werkt effectief, is het oordeel van de Algemene Rekenkamer. Moeizamer verloopt de aanpak in regio’s die van grondwater afhankelijk zijn. De Rekenkamer beveelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan om meer inzicht in ruimtelijke droogtemaatregelen van decentrale overheden te krijgen en waar nodig ondersteuning te bieden. De minister wil dit advies overnemen. (H2O Waternetwerk, 19 mei)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het heeft veel meerwaarde om in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) stapsgewijs ook milieuhygiënische gegevens op te nemen. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek(verwijst naar een andere website) van SIKB, Verdonck Klooster & Associates en DoorGrond Advies, dat is uitgevoerd in opdracht van het Programmabureau BRO van het Ministerie van BZK. (Bodemplus, 25 mei)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • De Toolbox Bodemdaling in Steden moet handvaten bieden om bodemdaling tegen te gaan. Het project is een initiatief van de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland in nauwe samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. (Stadszaken, 19 mei)

  Lees meer: stadszaken.nl

 • Wegwerpverpakkingen zijn bewerkt met schadelijke Pfas-stoffen, blijkt uit een studie die acht Europese milieuorganisaties donderdag samen publiceren. Bakjes van plantaardige vezels, bedoeld als duurzaam alternatief voor plastic, bevatten volgens de steekproef de hoogste concentratie Pfas. (Trouw, 20 mei)

  Lees meer: trouw.nl

 • In opdracht van het Kennisnetwerk OBN hebben onderzoekers van KWR en Universiteit Antwerpen het hydrologisch functioneren van onaangetaste, door grondwater gevoede beekdalvenen beschreven. In een casestudy in het Drentse Aa-gebied is onderzocht hoe de hydrologische toestand is van een ontwaterd beekdalveen dat is vernat. (Nature Today, 18 mei)

  Lees meer: naturetoday.com