bodem

 • De gemeente Harlingen zou vorige week woensdagavond in een uurtje worden bijgepraat over de zoutwinning onder de Waddenzee. Dat liep uit naar bijna drie uur. Hier is de informatieavond in vogelvlucht. (Harlinger Courant, 23 november)

  Lees meer: harlingercourant.nl

 • De plannen om de wateroverlast in Gouda aan te pakken zijn goedgekeurd. Hierdoor kunnen het Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente beginnen de bodemdaling aan te pakken. 'Na 50 jaar stilstand kunnen we nu de noodzakelijke inhaalslag maken', zegt een tevreden wethouder Hilde Niezen. (Omroep West, 22 november)

  Lees meer: omroepwest.nl

 • Het kenniscentrum voor de waterbeheerders STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten een onderzoek uitvoeren om te komen tot een representatief landelijk beeld van de concentraties PFAS in binnenkomend afvalwater, gezuiverd afvalwater en zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties. (Groene Ruimte, 23 november)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Op Texel zijn boeren gewend om de eigen bronnen zo goed mogelijk in te zetten en zo min mogelijk externe inputs aan te kopen. Maar het sluiten van de kringloop kan altijd nog beter. Siem Vlaanderen van adviesbureau Boerenverstand maakte een aantal video’s. Deel 1 gaat over de Texelse bodem. (Agraaf, 23 november)

  Lees meer: agraaf.nl

 • Vanuit GroeiBalans Teelt & Onderzoek is het Centrum voor Bodem & Gezondheid opgericht. Bedoeling is om hier kennis over gezond bodembeheer te delen via cursussen, lezingen en conferenties. (HortiPoint, 23 november)

  Lees meer: hortipoint.nl

 • Archeologen hebben tussen Hulst en Absdale resten gevonden van twee oude boerderijen. De ene is uit de zevende tot achtste eeuw na Christus, de andere uit de twaalfde of dertiende eeuw. (Omroep Zeeland, 19 november)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Er is nog veel onbekend over het effect van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw op mens en milieu. Dat zegt Violette Geissen, hoogleraar Bodemfysica en landbeheer van Wageningen UR. Zij leidt het grootschalige Europees onderzoeksproject Sprint, dat meer inzicht moet verschaffen. (Akkerwijzer, 17 november)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Bio-akkerbouwer Herman Menkveld in Olst heeft 20 jaar geleden de keuze gemaakt om de 'chemie', zoals hij dat noemt, opzij te zetten en biologisch te gaan boeren. In een artikel van RTV Oost vertelt hij waarom (ook komt hierin reguliere landbouwer Cor Braakman aan het woord). "Voor mij voelde het niet goed. Chemie hoort niet thuis op het land, in de bodem en de natuur. Wij kozen voor biologisch." Zijn missie: een chemievrije landbouw in de toekomst. (Bio Journaal, 17 november)

  Lees meer: biojournaal.nl

 • De gemeente Den Haag gaat drones inzetten om riolen te inspecteren. Dat schrijft wethouder Hilbert Bredemeijer dinsdag aan de gemeenteraad. Om de kwaliteit van het rioolstelsel in de gaten te houden, wordt jaarlijks tien procent gecontroleerd en gereinigd. Bij grote of lastig te bereiken riolen wordt daarvoor nu deze nieuwe techniek ingezet. ‘Drones worden via een put naar beneden gelaten en dan kunnen we op afstand kijken’, aldus Marcel Tirion, hoofd riolering en wegen van de gemeente Den Haag. (Den Haag FM, 17 november)

  Lees meer: denhaagfm.nl

 • De Nederlandse bodem barst van het leven. Miljarden bacteriën, schimmels, aaltjes en bodemdiertjes leven in een complex evenwicht met elkaar en met de geteelde gewassen. Verstoring van dat evenwicht ligt in de land- en tuinbouw altijd op de loer. Pathogene (schadelijke) bacteriën, schimmels en aaltjes kunnen dan de overhand krijgen en forse opbrengst- en kwaliteitsderving aan de gewassen toebrengen.(Akkerwijzer, 1 november)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • We wonen vér onder de zeespiegel en dat brengt uitdagingen met zich mee. De Noord-Hollandse 'badkuip' wordt namelijk steeds dieper en dieper, want in de veengebieden is bodemdaling een groot probleem doordat het veen uitdroogt. (NH Nieuws, 16 november)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • De archeologische opgravingen naar Huis De Berghorst in Enter zijn gestart. De voorbereiding van de tweede fase van nieuwbouwwijk De Berghorst in Enter is in volle gang, maar voordat er bouwwerkzaamheden plaatsvinden is het eerst tijd voor onderzoek naar het huis waarnaar de wijk is vernoemd: Huis De Berghorst. (Twente FM, 11 november)

  Lees meer: twentefm.nl

 • Een topvondst, zo noemen archeologen de restanten van de Stadspoort en een houten brug over de oude stadsgracht in Eindhoven. Die werden aangetroffen bij opgravingen op het pleintje halverwege Stratumseind. (ED, 11 november)

  Lees meer: ed.nl

 • Tijdens een korte, bescheiden online Nationale Bodemtop van het ministerie van LNV van een uur (vanwege corona was een fysiek evenement niet mogelijk) werd vooral benadrukt dat er van allerlei projecten lopen die uiteindelijk moeten leiden tot een betere bodem. Het is nu zaak de opgedane kennis naar de boeren toe te brengen. (Agraaf, 11 november)

  Lees meer: agraaf.nl

 • In Groningen is maandag een complete parkeergarage van de grond gelicht, om de kolos uiteindelijk tien centimer dieper terug te plaatsen. De garage wordt door de veerkrachtige kleigrond namelijk omhoog geduwd. (Trouw, 10 november)

  Lees meer: trouw.nl

 • De provincie Drenthe heeft in het Schoonebeekerveld West drie woningen aangekocht om deze op korte termijn te slopen. De sloop van de eerste twee huizen start de komende weken. De woningen aan de Zuidersloot worden gesloopt om ruimte te maken voor de aanleg van leemruggen in het natuurgebied. (Dagblad van het Noorden, 11 november)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Het was alles wat nog restte van de voormalige Lipsfabrieken in Drunen: een enorme hoop gebroken puin. Die berg zogeheten menggranulaat is verdwenen, de puin is grotendeels uitgereden over het terrein aan de Lipsstraat. Het wordt gebruikt als funderingsmateriaal voor het distributiecentrum dat er moet verrijzen. (BD, 9 november)

  Lees meer: bd.nl

 • Tijdens onderzoek voorafgaand aan de doortrekking van de A15 van knooppunt Ressen naar de A12 hebben archeologen bij Angeren op één plek zowel resten gevonden van jagers en verzamelaars, als van de eerste landbouwers. De vondsten zijn ongeveer 7.000 jaar oud. Het is zelden dat resten van beide samenlevingsvormen gevonden worden op een plek. De opgraving geeft volgens de onderzoekers nieuwe, bijzondere inzichten over hoe mensen zich op één plek gingen vestigen en agrariër werden. (Historiek, 10 november)

  Lees meer: historiek.net

 • In het Waterloopbos bij Kraggenburg is vorige week een start gemaakt met het baggeren van watergangen. (De Noordoostpolder, 9 november)

  Lees meer: denoordoostpolder.nl

 • Het onlangs gelanceerde funderingslabel is geen lang leven gegund. Het initiatief is alweer stopgezet. De stichting achter het label kreeg een stroom aan reacties van verontruste huiseigenaren te verwerken. (Wegwijs, 9 november)

  Lees meer: wegwijs.nl