bodem

 • In een nieuwe Deltafact zijn in opdracht van STOWA de effecten en de risico’s van grootschalige toepassing van open- en gesloten bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit in kaart gebracht. Het gaat specifiek om bodemenergiesystemen met opslagtemperaturen boven de 25 °C. (Waterforum, 12 januari)

  Lees meer: waterforum.net

 • Extra investeringen in de drinkwaterinfrastructuur zijn de komende decennia nodig om de levering van drinkwater te waarborgen. Dat stelt de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) in het rapport Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019. Gemiddeld is de afgelopen acht jaar ongeveer 0,5% van het nationale leidingnet vervangen. In de komende jaren moeten die investeringen fors toenemen om de vervangingsopgave uit te kunnen voeren. (Waterforum, 11 januari)

  Lees meer: waterforum.net

 • Heb je met bodemverdichting in de ondergrond te maken, dan is de weg naar herstel lang en duur. Door kleine gaten te boren kan het perceel beter afwateren en krijgen plantwortels de ruimte om de diepte in te gaan. WUR-onderzoeker Derk van Balen experimenteert nu twee jaar met het systeem. De eerste resultaten zijn positief. (Nieuwe Oogst, 13 januari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Ondanks de enorme belangstelling voor aardwarmte loopt de ontwikkeling van nieuwe projecten niet vlot genoeg, vindt Radboud Vorage, voorzitter van Geothermie Nederland. Vorig jaar waren er drie projecten, terwijl dat er volgens het Klimaatakkoord in de komende jaren 20 moeten zijn. Door kennis en ervaring te bundelen hoopt Geothermie Nederland – een fusie tussen Platform Geothermie en operatorsorganisatie Dago – de winning van aardwarmte naar een hoger plan te tillen. (HortiPoint, 12 januari)

  Lees meer: hortipoint.nl

 • Bij gereduceerde grondbewerking op klei is het de kunst de diepere lagen te sparen en de bovenlaag fijn te maken. Teler Jacob Vos uit het Flevolandse Bant werkt op die manier en begeleidt het onderzoek naar ondiepe grondbewerking vanuit de praktijk. (Nieuwe Oogst, 13 januari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De eerste beving van 2021 is alweer een feit (zondagavond, 1.3 op de schaal van Richter, epicentrum Sappemeer). Toch neemt het aantal bevingen in Groningen af: waren het er nog 85 in 2019, in 2020 waren het er 69. (Dagblad van het Noorden, 11 januari)

  Lees meer: dvhn.nl

 • De problematiek rondom bodemkwaliteit is op het zuidoostelijk zand complex. Telers willen uitspoeling voorkomen, organische stof behouden en bodemziektes beperken. Groentetelers Ton Besouw en Gerard Kouwenberg vergaarden kennis samen met andere telers en onderzoekers van Wageningen University & Research. (Nieuwe Oogst, 12 januari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Het Henschotermeer krijgt sinds deze week een grote onderhoudsbeurt. De bodem van het ‘Hens’ wordt de komende zes tot acht weken ontdaan van een laagje slib en waterplanten. ,,Het is een serieuze klus. We hebben voor deze periode van het jaar gekozen om de overlast zoveel mogelijk te beperken’’, licht een van de beheerders toe. (Nieuwsblad De Kaap, 10 januari)

  Lees meer: nieuwsbladdekaap.nl

 • Terwijl wetenschappers proberen te achterhalen waarom het klimaat sneller verandert dan met klimaatmodellen voorspeld kan worden, is het zaak dat gemeenten en gebiedsontwikkelaars serieus werk gaan maken van de steeds extremere weersomstandigheden. Een gezonde bodem is daarin onontbeerlijk, maar bodems raken steeds meer verstoord. Het programma Onder het Maaiveld ziet herstel van een rijk bodemleven als voorwaarde om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies het hoofd te bieden. (Stadszaken, 9 januari)

  Lees meer: stadszaken.nl

 • De Nederlandse landbouw moet de belasting van het milieu met schadelijke stoffen serieus verminderen. Gebeurt dat niet dan loopt Nederland het risico zich niet aan internationale milieu- en klimaatverdragen te houden, zoals de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs en de Kaderrichtlijn Water. (H2O Waternetwerk, 7 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • In het veenweideprogramma moet meer aandacht zijn voor de bodem. Dat is een van de aandachtspunten van de inspraakreactie van de gezamenlijke landbouworganisaties in het gebied. 'Met alleen hydrologische maatregelen komen we er niet', zegt voorzitter Geart Benedictus van de stuurgroep Veenweide. (Nieuwe Oogst, 7 januari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Het project 'Samen de diepte in' heeft de afgelopen 2 jaar lokale overheden in een aantal regio’s voorbereid op de nieuwe manier van werken met bodem en ondergrond in de Omgevingswet. Hoe ging dat en wat is er bereikt? Ter gelegenheid van de afronding van het project Samen de diepte in vroeg Nieuws in Perspectief naar de ervaringen van de adviseurs van het kernteam en een aantal deelnemers in de regio. (Bodemplus, 7 januari)

  Lees verder: bodemplus.nl

 • Op de Zunasche heide in Overijssel wordt de natuur versterkt en komt de natte lage heide weer in verbinding met de hoger gelegen Sallandse Heuvelrug. Bij het uitvoeren van bodemboringen in het gebied ontdekten de Bosgroepen een bijzondere pingoruïne. In de laatste ijstijd ontstonden in Nederland pingo’s, waarvan de restanten, pingoruïnes, her en der nog terug te vinden zijn in het landschap. (Nature Today, 6 januari)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Op een akker van 15 hectare krijgt in Lelystad het eerste grootschalige agroforestry project gestalte. Op dit perceel gaat WUR de relatie tussen rijen bomen en hagen en diverse akkergewassen onderzoeken. Volgens WUR heeft agroforestry de potentie gelijktijdig een bijdrage te leveren aan diverse milieu-, landbouwkundige- en economische aspecten. (Akkerwijzer, 6 januari)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Burgercomité GAS DrOvF tegen gaswinning in de grensregio van Drenthe, Overijssel en Friesland is onaangenaam verrast door de aankondiging van een rijksregeling voor nieuwe gaswinningen in het gebied. De actiegroep vraagt zich af hoeveel inwoners van het gebied nog iets te zeggen hebben onder een rijksregeling. (RTV Drenthe, 5 januari)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Zelden heeft een ramp in Nederland zoveel impact gehad op het milieu als de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Vandaag is het tien jaar geleden dat bij het bedrijf een inferno ontstond. Een cocktail aan chemicaliën en vervuild bluswater kwam in de bodem terecht. Zelfs een decennium na de allesverwoestende brand zijn de saneringswerkzaamheden nog in volle gang. (Omroep Brabant, 5 januari)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • In de gemeente Nederweert gaat volgende week een onderzoek naar aardwarmte van start. Bij dit seismisch onderzoek worden kleine ontploffingen veroorzaakt om geluidsgolven te meten. (De Limburger, 5 januari)

  Lees meer: limburger.nl

 • Nog nooit veranderden bodems zo snel als in de afgelopen vijfduizend jaar. Daar is vooral de mens en zijn landbouw verantwoordelijk voor. Dat ontdekte Marijn van der Meij tijdens zijn promotieonderzoek dat hij op 19 november 2020 verdedigde. (Nature Today, 27 december)

  Lees verder: naturetoday.com

 • Een nieuwe fosfaatindicator voor boeren waarin twee berekeningen worden gecombineerd, moet ervoor zorgen dat uitspoeling van fosfaat wordt voorkomen. Dit komt de waterkwaliteit ten goede. (H2O Waternetwerk, 30 december)

  Lees verder: h2owaternetwerk.nl

 • Op de bodem van de Zuiderzee liggen zes verdwenen dorpjes en in het noorden stonden 134 vergeten kastelen. Dankzij satellietdata krijgen archeologen middeleeuws Nederland beter in kaart. Les 17 van ons jaaroverzicht met de wetenschappelijke lessen van 2020. (Volkskrant, 23 december)

  Lees verder: volkskrant.nl