bodem

 • Zouthuisjes, in Twente kun je er niet omheen. Al tientallen jaren wordt er onder die huisjes door Nouryon, het vroegere Akzo, zout gewonnen. Dit jaar gaan de zouthuisjes gaan in de buurt van Hengelo langzaam verdwijnen, want zoutbedrijf Nouryon verschuift langzaam de zoutwinning richting Haaksbergen. (RTV Oost, 28 september)
  Lees meer: rtvoost.nl

 • Overledenen kunnen vanaf nu op een nieuwe manier worden begraven, namelijk in een ‘levende doodskist’ van mycelium. ,,Op deze manier kunnen mensen weer een worden met de natuur, zodat ze de bodem kunnen verrijken in plaats van vervuilen.’’ Afgelopen week is de eerste persoon al in een ‘living cocoon’ begraven. (Leeuwarder Courant, 15 september)
  Lees meer: lc.nl

 • Voor zowel het opstellen van een adaptatiestrategie als bij het uitkiezen van geschikte adaptatiemaatregelen is het belangrijk om ook te kijken naar de functies en eigenschappen van de bodem en ondergrond. In dit artikel wordt uitgelegd waarom de bodem en ondergrond zo belangrijk zijn bij klimaatadaptatie en waar bodem- en ondergrondinformatie te vinden is. (H2O Waternetwerk, 14 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • ,,We gaan de wal nog dateren, maar we weten nu vrijwel zeker dat het een Romeins marskamp is,” vertelt regioarcheoloog Maarten Wispelwey. De bijzondere vondst van twee bronzen gebruiksvoorwerpen en aardewerkscherven uit de Romeinse tijd bevestigen dit. (Ermelo van nu, 9 september)

  Lees meer:  ermelovannu.nl

 • In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan diverse milieubelastende activiteiten die een relatie hebben met de bodem. Voorbeelden hiervan zijn graven in de bodem, grootschalig tanken, opslaan van grond, baggerspecie en bouwstoffen en de aanleg van bodemenergiesystemen. Op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl is uitgebreide informatie beschikbaar over de regels voor deze milieubelastende activiteiten. Deze informatie is interessant voor iedereen die zich voorbereid op de Omgevingswet. (Bodem+, 31 augustus)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Welke bodemdieren leven er allemaal onder onze voeten?! Ook in 2020 gaan we weer op zoek, en wel van 25 september tot en met 7 oktober... Zie de website www.bodemdierendagen.nl! Daar kun je alle resultaten en andere materialen van de voorgaande edities vinden. De pissebedden die in 2015 en 2016 op één stonden, zijn in 2017 van het podium afgestuurd door de regenwormen en spinnen. Maar maakten een comeback in 2018 en 2019. Wil je nog meer weten? Graaf dan mee in de resultaten. Of in je eigen tuin! (Bodem+, 2 september)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Gedeputeerde Ruud Burlet heeft tijdens een werkbezoek met wethouder John Coenen gesproken over mogelijke ontwikkelingen op de locatie van het vroegere Esso-tankstation in het centrum van Vaals. Het ging daarbij vooral over de sloop en het saneren van het terrein. (de Limburger, 4 september)
  Lees meer: limburger.nl

 • Op 14 juli jl. is de voorpublicatie van het wijzigingsbesluit Besluit vrijstelling stortverboden buiten inrichtingen (Bvsbi) aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Het wijzigingsbesluit voorziet in de beëindiging van de toepassing van avi-bodemas als IBC-bouwstof vanaf 1 januari 2021, met een overgangsperiode voor het opmaken van bestaande voorraden tot 1 juli 2021. (Bodem+, 19 augustus)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Rust en stilte overheersen wanneer het eb is op het wad bij Paesens-Moddergat. Tegelijk is er volop leven in de brouwerij, zij het grotendeels onzichtbaar. Wormen en schelpdieren gaan schuil in de bodem, soms wel tienduizenden in één vierkante meter. (Leeuwarder Courant, 6 augustus)
  Lees meer: lc.nl

 • De Groninger bodem blijft de bouwer van de nieuwe Zuidelijke Ringweg in Groningen verrassen. In allerlei opzichten. (Dagblad van het Noorden, 3 augustus)
  Lees meer: dvhn.nl

 • Hoe maken we ongezonde bodems gezond en houden we gezonde bodems in stand? Dat is het vraagstuk waar oud-minister Cees Veerman en bodemkundige Johan Bouma zich over hebben gebogen. Zij hebben zeven uitgangspunten opgesteld en willen hiermee een discussie in de land- en tuinbouw opstarten. (Nieuwe Oogst, 25 juli)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Het blijkt mogelijk om een damwand niet alleen te gebruiken voor het keren van grond en water, maar tegelijk ook als duurzame warmtebron voor gebouwen. Deze nieuwe manier van energieopwekking wordt nu uitgeprobeerd in een praktijkopstelling nabij Delft. (H2O Waternetwerk, 22 juli)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Van oudsher heeft de gemeente een groot gebied met toemaakdek waar verhoogde loodgehalten in de bodem kunnen voorkomen. In dit gebied heeft de gemeente De Ronde Venen 400 gezinnen met jonge kinderen een brief gestuurd. Zij maken kans om hun tuin te laten onderzoeken op lood. Lood kan negatieve gevolgen hebben op de gezondheid als je er mee in aanraking komt. Dit geldt vooral voor kinderen tussen de 0 en 6 jaar. Dit onderzoekt volgt op het onderzoek in moestuinen. Hiermee krijgen de gemeente en de provincie inzicht in de problematiek en kunnen passende maatregelen nemen. Meld u dus aan! (Meerbode, 22 juli)
  Lees meer: meerbode.nl

 • Het is heet in Siberië. Zo heet dat de permafrost, de eeuwig bevroren ondergrond in het gebied, sneller en dieper smelt dan ooit tevoren. En dat heeft desastreuze gevolgen. “Dit probleem kan niet regionaal of lokaal worden opgelost. Dit vraagt om een wereldwijde aanpak.” (Trouw, 22 juli)
  Lees meer: trouw.nl

 • Periodes van droogte zullen vaker voorkomen. Nederland moet zich aanpassen. Aflevering 3 uit een serie: huizen op houten palen. (NRC, 21 juli)
  Lees meer: nrc.nl

 • De impact van droogte op de openbare ruimte.

  Het jaar 2020 schetst de impact van klimaatverandering. Voor het zoveelste jaar op rij hebben we te maken met langere periodes van droogte. Waar de kranten als eerste vol staan met droogvallende beken en sproeiverbod voor de landbouw, is ook de impact op de buitenruimte niet te onderschatten. Door droogte ontstaat bodemdaling, met verzakkingen aan de infrastructuur tot gevolg. Ook zien we nu al schade aan het groen in de wijk.

  In tegenstelling tot wateroverlast en hittestress, zijn de effecten van droogte niet altijd direct zichtbaar. Droogte heeft over lange periodes wel impact op gebouwen, infrastructuur én de openbare ruimte. (Binnenlands Bestuur, 21 juli)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Geef de bodem een stem! Het streven? Vitale bodems in alle gebieden van Nederland, in 2030.

  Dit was de oproep voor de eerste stap naar een gedragen maatschappelijke bodemagenda. Op 29 juni kwamen 60 experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties online bijeen om te praten over wat er nodig is om vitale bodems te realiseren. (Bodemplus.nl, 6 juli)

  Lees meer: Bodemplus

 • Een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het is één van de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingswet. Als het om het beheer van de bodem gaat, staan gemeenten daarbij voor een extra grote uitdaging. Een nieuwe rol- en taakverdeling maakt de regels in het omgevingsplan en onderlinge samenwerking belangrijker. Het programma Bodembeheer van de Toekomst ondersteunt gemeenten bij de aanpak van het bodembeheer. 'Gemeenten hebben grote behoefte aan voorbeeldregels voor bodembeheer.' (Bodemplus.nl)

  Lees meer: Bodemplus

 • Periodes van droogte zullen vaker voorkomen. Nederland moet zich aanpassen. Aflevering 1 uit een serie: de boer en zijn regenwormen. (NRC, 7 juli)

  Lees meer: NRC

 • Zeldzame planten zoals moeraskartelblad en echte koekoeksbloem duiken ineens weer op in het natuurgebied Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. Een jaar geleden heeft de provincie Utrecht het natuurgebied heringericht om bedreigde planten en dieren alle ruimte te geven. En dat werkt dus. (Nature Today, 7 juli)

  Lees meer: Nature Today