bodemdaling

 • Droogte, overstromingen en watervervuiling. De mondiale waterproblemen worden alleen maar groter door de groeiende wereldbevolking, verdere intensivering van het landgebruik, verstedelijking en klimaatverandering. Met wereldwijd radicaal ander beleid is de water- en klimaatproblematiek aan te pakken, tonen we aan in het nieuwe PBL-rapport The Geography of Future Water Challenges – Bending the Trend. (Planbureau voor de Leefomgeving, 14 maart)
  Lees meer: pbl.nl

 • In twee jaar tijd is de bodem van De Lier flink gedaald. Op sommige plekken was er zelfs sprake van een daling van meer dan twee centimeter. Dit blijkt uit een recent onderzoek.
  Volgens wethouder Michiel Ferwerda is er in 2020 al een klein onderzoek gedaan naar de bodemdaling in De Lier. "Toen leek het er al op dat bepaalde plekken sneller daalden", vertelt Ferwerda. Daarom is een aanvullend onderzoek uitgevoerd met meters in de bodem. "Daaruit bleek nu dat de bodem inderdaad door grondwateronttrekkingen sneller daalt." Volgens het onderzoek is er een verband te leggen tussen de grondwateronttrekkingen, onder andere van de glastuinbouw, en de bodemdaling. (WOS, 10 maart)
  Lees meer: wos.nl

 • Gouda heeft er last van, Middelburg en nog veel meer steden en polders in Nederland dan je zou vermoeden: bodemdaling. ,,Een sluipmoordenaar", omschrijft voorzitter Michel Klijmij-van der Laan van het Platform Slappe Bodem deze ontwikkeling in relatie tot de zeespiegelstijging. (PZC, 10 maart)
  Lees meer: pzc.nl

   

 • In een gezamenlijke verklaring eisen de regionale overheden in Groningen, waaronder twee waterschappen, dat de provincie na jaren van aardbevingsleed “recht wordt gedaan”. Ze roepen de Tweede Kamer op de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie over te nemen. (H2O Waternetwerk, 9 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • De gemeente Amsterdam neemt maatregelen om de extra bodemdaling in de Sluisbuurt op te vangen. De gemeente ontdekte in 2022 dat de bodem hier in 30 jaar niet de gebruikelijke 20 centimeter, maar 50 tot 80 centimeter daalt. Dit heeft gevolgen voor de straten en pleinen en kabels en leidingen. Huizen en gebouwen blijven volgens de gemeente op hun plek, want ze staan op palen die diep in de grond zitten. (Waterforum, 7 maart)
  Lees meer: waterforum.net

   

 • 'Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg', zei natuurkundige Albert Einstein ooit. Dit gezegde gaat niet op voor het akkerbouwbedrijf van Gillis Klompe in het Zeeuwse Dreischor. 'We moeten alles doen om ons weerbaar te maken tegen klimaatverandering', zegt hij. (Nieuwe Oogst, 4 maart)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De bodem van de Sluisbuurt in Oost verzakt harder dan de gemeente in eerste instantie had verwacht. Dat blijkt uit een onderzoek wat de gemeente heeft laten uitvoeren. Het gaat om verzakkingen van tussen de 50 en 80 centimeter. Het college heeft besloten om maatregelen te nemen tegen de verzakkingen. (Echt Amsterdams Nieuws, 21 februari)
  Lees meer: at5.nl

   

 • De bodemdaling als gevolg van gas- en zoutwinning onder de Waddenzee is in 2021 binnen de perken gebleven. Dat rapporteren staatssecretaris Hans Vijlbrief (Economische Zaken en Klimaat) en minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de Tweede Kamer. (Leeuwarder Courant, 21 februari)
  Lees meer: lc.nl

   

 • Waterschap Noorderzijlvest noemt het zelf een historisch besluit: de komende jaren wordt 190 miljoen uitgetrokken voor de waterveiligheid in Noordwest-Groningen. Gisteravond gaf het algemeen bestuur, op de valreep voor de verkiezingen, groen licht voor twee projecten bij Zoutkamp en Lauwersoog. (H2O Waternetwerk, 16 februari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Het kan nog wel tot komende zomer of het najaar duren voordat bewoners van de net opgeleverde Boskoopse nieuwbouwwijk Enterij verlost zijn van verzakkingen, kieren in de bestrating en ander ongemak. (AD, 7 februari)
  Lees meer: ad.nl

   

 • Het waterpeil in het Westzijderveld wordt verhoogd in het kader van Valuta voor Veen. Theaterbedrijf Silbersee in Amsterdam koopt CO2-certificaten om dat praktisch en financieel mogelijk te maken. (Nieuwe Oogst, 8 februari)
  Lees meer:  nieuweoogst.nl

 • De provincie Overijssel wil nadrukkelijk verder kijken dan alleen de natuur- en waterdoelen bij de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De sociale cohesie, de economie en perspectief voor de landbouw zijn net zo belangrijk. De provincie vraagt voor deze uitvoering 5 miljard euro van het kabinet. Ook verwacht het dat het kabinet met een fonds komt voor langjarige vergoedingen om het beheer van bijvoorbeeld landschapselementen te kunnen verstrekken aan boeren. (Waterforum, 9 januari)
  Lees meer: waterforum.net

 • De grondwaterstanden in de zomer moeten omhoog. Dat staat in de plannen van de provincie Utrecht om uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems te verminderen en bodemdaling af te remmen. De komende twee jaar worden deze plannen uitgevoerd. (AD, 27 december)
  Lees meer: ad.nl

   

 • Het provinciebestuur van Utrecht heeft het Uitvoeringsprogramma Regionale Veenweiden Strategie vastgesteld. Het programma laat zien welke concrete projecten en gebiedsprocessen de provincie, samen met de gebiedspartners, de komende twee jaar uitvoert om bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems te verminderen. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld in nauwe samenwerking met de waterschappen. (Provincie Utrecht, 22 december)
  Lees meer: provincie-utrecht.nl

   

 • In het programma Eems-Dollard 2050 werken overheden, bedrijven en natuurorganisaties samen om de waterkwaliteit te verbeteren, natuurlijke leefgebieden te versterken en de Eems-Dollard voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De doelen moeten bereikt zijn in 2050. Uit de monitoringsrapportage 2021 van dit programma blijkt dat er nog grote stappen gezet moeten worden. (H2O Waternetwerk, 20 december)
  Lees meer:  h2owaternetwerk.nl

   

   

 • Om enkele agrariërs in hun beheersgebied tegemoet te komen, beloofde Waterschap Zuiderzeeland vier jaar geleden om maatregelen te nemen om wateroverlast tegen te gaan. De geschatte projectkosten zijn echter gestegen en wegen volgens het waterschap niet meer op tegen de kosten. Agrariërs en de provincie Flevoland reageren verbolgen. (H2O Waternetwerk, 12 december)
  Lees meer:

 • Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard besluit het waterpeil in dit gebied nabij het laagste punt van Nederland niet verder aan te passen. In de veenweiden tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht is het neerwaarts aanpassen, om de bodemdaling te volgen, niet langer verantwoord. Dat de waterpeilen daar niet meer naar beneden worden bijgesteld, is vandaag door het Algemeen bestuur vastgelegd in een wettelijk peilbesluit. (Regio online, 3 december)
  Lees meer: regioonline.nl

   

 • Bodemdaling wordt in een aantal gebieden in Flevoland een probleem. Vernatting speelt akkerbouwers parten. Om de problemen in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen, is een jaar geleden ‘Gebiedsproces bodemdaling Flevoland’ gestart. (Boerderij, 2 december)
  Lees meer:  boerderij.nl

 • Voor het eerst sinds de coronapandemie troffen Flevolandse boeren elkaar rond het thema bodemdaling. Individueel hadden ze de afgelopen tijd wel hun mening kunnen geven tijdens keukentafelgesprekken, vorige week volgde een groepsbijeenkomst in Nagele in het kader van het gebiedsproces. (LTO Noord, 29 november)
  Lees meer:ltonoord.nl

   

 • De Noord-Hollandse Statenpartijen D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP hebben zich kritisch geuit over de voortgang in de veenweide om CO2-uitstoot te reduceren en hiermee de bodemdaling te remmen. Volgens de fracties gaat het om 'wikken en wegen', 'polderen' en 'pappen en drooghouden'. Een amendement waarin zij verzoeken om in volle snelheid maatregelen te nemen tegen de bodemdaling is aangenomen door een meerderheid van Provinciale Staten. (Nieuwe Oogst, 23 november)
  Lees meer:nieuweoogst.nl