bodemdaling

 • De nieuwe themahouder Water en Bodem van LTO Noord Flevoland, Ton Kempenaar, verwacht dat de aanpak van de bodemdaling in Flevoland hoger op de agenda komt te staan. (Nieuwe Oogst, 17 augustus)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Bij sterke opwarming komt het water van de Noordzee op termijn meters hoger te staan, blijkt uit het nieuwe IPCC-rapport. Dat geldt ook voor het water in de Rijn en Maas. Tegelijkertijd zakt achter de dijken van het Groene Hart de bodem juist dieper weg. En we willen voor 2030 een miljoen extra woningen. Maar waar? NU.nl sprak experts over de moeilijke keuzes waar Nederland nu voor staat, en ons grootste klimaattaboe: we moeten het hogerop zoeken. (Nu.nl, 10 augustus)

  Lees meer: nu.nl

 • Dertig procent van de mensen in het Groene Hart heeft dagelijks te maken met de gevolgen van bodemdaling. Tachtig procent verwacht dat de overheid de eerste stap zet om bodendaling tegen te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van de regiodeal Bodemdaling Groene Hart. (H2O Waternetwerk, 26 juli)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het rapport Beelden van Bodemdaling geeft inzicht in het handelingsperspectief over het thema bodemdaling in het Groene Hart bij inwoners (huizenbezitters en particuliere huurders), agrariërs, ondernemers, overheden en terrein beherende organisaties. Aan de verschillende doelgroepen is gevraagd hoe zij denken over en om kunnen gaan met bodemdaling. Het rapport is tot stand gekomen binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart, waarin overheden, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven samenwerken aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Bestuurlijk trekker Hilde Niezen (wethouder gemeente Gouda) sprak op woensdag 14 juli over het rapport met Johan Osinga (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) tijdens een feestelijke overhandiging. (De Gouda, 14 juli)

  Lees meer: degouda.nl

 • Tweehonderd hectare nieuwe natuur die kan dienen als extra waterberging voor extreme weersituaties. Dat is de toekomst van polder De Dulf Janssenstichting in de oksel tussen de Nije Feart en de A7 tussen Terwispel en Nij Beets. (Sa 24, 14 juli)

  Lees meer: sa24.nl

 • Honderden schademelders uit het gebied waar zout gewonnen wordt dienen met succes hun schades in bij het Instituut Mijnbouwschade (IMG). Zoutwinner Nedmag blijft nog steeds, en al sinds het begin van de zoutwinning, buiten schot. (RTV Drenthe, 14 juli)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Negen miljoen Nederlanders wonen of werken in een gebied waar de bodem daalt. Hoe sterk de bodem in de toekomst daalt, hangt vooral af van de hoeveelheid gas- en zoutwinning, hoe sterk het klimaat opwarmt én van het gevoerde peilbeleid. De nieuwe bodemdalingsvoorspellingskaarten in de klimaateffectatlas maken inzichtelijk hoeveel daling er in Nederland tot 2100 optreedt. Peilbeleid - peilfixatie versus peilindexatie- en klimaatverandering zijn verwerkt in een hoog en een laag scenario. (Helpdesk Water, 25 juni)

  Lees meer: helpdeskwater.nl

 • Gemeenten met een slappe bodem geven twee keer zoveel uit aan herstel van wegen, riolen en openbare ruimte. Niet alleen de beruchte veengrond is de boosdoener. Ook klei klinkt in. En daar staat geen rijkscompensatie tegenover. (Binnenlands Bestuur, 25 juni)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Droogte, bodemdaling, verzilting, klimaatverandering en uitputting van de beschikbare watervoorraden bedreigen de beschikbaarheid van zoetwater, met name in de kustprovincies. Met potentiekaarten brengt het programma COASTAR de kansen van de ondergrondse opslag van zoetwater en brakwaterwinning nu in beeld. (H2O Waternetwerk, 21 juni)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Verzakte gevels, ongelijke drempels en scheuren in muren. Op verschillende plekken komt ons land lager te liggen door bodemdaling. Wat zijn de gevolgen? En met welke technieken ga je bodemdaling tegen? (BNR, 15 juni)

  Lees meer: bnr.nl

 • Zoals in alle veenweidegebieden geldt bodemdaling ook in Midden-Delfland als bedreiging voor het oer-Hollandse agrarisch landschap. De gemeente heeft als erkende buffer tussen de steden Rotterdam, Delft en Den Haag en de glastuinbouw van het Westland de opdracht dit landschap te beschermen. Zij wil samen met gebiedspartners bodemdaling door veenoxidatie serieus aanpakken. (Nieuwe Oogst, 14 juni)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Het Ryk moet Vermilion geen toestemming geven om gas te boren uit het veld Tietjerk. Dat schrijft het college van de gemeente Leeuwarden in een brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het gasveld ligt deels binnen de gemeentegrenzen van Leeuwarden. (Omrop Fryslân, 7 juni)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Waterschap Hunze en Aa's denkt erover om naar de Raad van State te stappen om voor minstens honderd jaar de kosten vergoed te krijgen die het waterschap maakt om de bodemdaling door de zoutwinning van magnesiumzoutproducent Nedmag op te vangen. Woensdag hakt het waterschap de knoop door in een vergadering van het dagelijks bestuur. (RTV Drenthe, 7 juni)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Boeren met percelen in Midden-Delfland (gelegen tussen Delft, Den Haag en Rotterdam) kunnen vanaf 27 mei met behulp van een leidraad zien welke maatregelen tegen bodemdaling passen bij hun specifieke perceel. (Agraaf, 31 mei)

  Lees meer: agraaf.nl

 • Agrariërs en andere grondeigenaren in de gemeente Midden-Delfland kunnen op een nieuwe website bekijken welke maatregelen tegen bodemdaling op hun percelen mogelijk zijn, hoe effectief die zijn en hoe het zit met vergunningen. De gemeente, de provincie, LTO Noord en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben hiervoor de handen ineengeslagen. (H2O Waternetwerk, 27 mei)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De PvdA in Provinciale Staten wil dat de provincie en Drentse gemeenten in het nationaal funderingsherstelfonds stappen. Aanleiding zijn bodemverzakkingen en schade zoals in Nieuw-Amsterdam. PvdA-Statenlid Rudolf Bosch vreest dat met meer drogere zomers op komst in combinatie met bodemactiviteiten en wateronttrekkingen bodemverzakkingen en schade aan gebouwen steeds vaker voor zullen gaan komen. (RTV Drenthe, 21 mei)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De Toolbox Bodemdaling in Steden moet handvaten bieden om bodemdaling tegen te gaan. Het project is een initiatief van de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland in nauwe samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. (Stadszaken, 19 mei)

  Lees meer: stadszaken.nl

 • Marc Bierkens, hoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, ontving de prestigieuze European Research Council Advanced Grant. Hij gaat onderzoeken hoeveel grondwater er nog op aarde is en hoeveel daarvan duurzaam en economisch nog gewonnen kan worden. (H2O Waternetwerk, 17 mei)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De gemeente Westerveld wil dat gasproducent Vermilion Energy geld stopt in een omgevingsfonds voordat het bedrijf verder gaat met gaswinning in kleine velden of de gaswinningsactiviteiten uitbreidt. "Exploitanten moeten iets terugdoen voor de omgeving, maar je kunt dat nu nog niet afdwingen", zei advocaat Robert van der Velde vandaag namens de gemeente bij de Raad van State in Den Haag. (RTV Drenthe, 10 mei)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Zoutwinbedrijf Nedmag in Veendam blijft tot minimaal 2045 actief in de Veenkoloniën met het winnen van zout. Dat blijkt uit het instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat vandaag is gepubliceerd. (RTV Drenthe, 30 april)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl