bodemdaling

 • De bodem bij Nijensleek zal niet twee centimeter, maar maximaal vijf centimeter dalen door de winning van gas uit kleine velden in de omgeving. Doordat er sprake is van een gecombineerd effect, wordt nu voor de tweede keer de winningsvergunning gewijzigd. (RTV Drenthe, 7 september)
  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Scheve huizen, straten die verzakken en dijken die verschuiven: de bodem in Nederland daalt veel meer dan we dachten. Blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Door toenemende droogte zal ook in de toekomst de bodemdaling alleen maar toenemen. Niets doen is volgens deskundigen niet langer een optie. (RTL Nieuws, 8 september)
  Lees meer: rtlnieuws.nl

 • Het plan voor de gaswinning in Vinkega is door gasbedrijf Vermilion Energy aangepast, omdat - tegen de verwachting in - de winning toch van invloed is op de daling boven een voormalig gaswingebied bij Nijensleek. Daar zal de bodem nu zo’n vijf centimeter dalen. (Leeuwarder Courant, 3 september)
  Lees meer: lc.nl

 • Bodemdaling in veenweidegebieden zorgt voor steeds meer problemen. Het kabinet moet dat tegen gaan, bijvoorbeeld door op landelijk niveau doelen voor de afname van bodemdaling vast te stellen. Dit adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’ dat vandaag is aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. (Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, 3 september)

 • Het Walmolenerf in Gouda is al meer dan vijftig centimeter verzakt. De Zuid-Hollandse stad kampt al langer met de soms gevaarlijke gevolgen van een dalende bodem. Bewoners eisen daarom actie. (Hart van Nederland, 26 juli)
  Lees meer: hartvannederland.nl

 • De provincie Utrecht wil de komende vier jaar 13 miljoen euro steken in maatregelen om de bodemdaling in het veenweidegebied af te remmen. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de toepassing van innovatieve technieken als onderwater- en drukdrainage. (H2O Waternetwerk, 21 juli)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Periodes van droogte zullen vaker voorkomen. Nederland moet zich aanpassen. Aflevering 3 uit een serie: huizen op houten palen. (NRC, 21 juli)
  Lees meer: nrc.nl

 • De impact van droogte op de openbare ruimte.

  Het jaar 2020 schetst de impact van klimaatverandering. Voor het zoveelste jaar op rij hebben we te maken met langere periodes van droogte. Waar de kranten als eerste vol staan met droogvallende beken en sproeiverbod voor de landbouw, is ook de impact op de buitenruimte niet te onderschatten. Door droogte ontstaat bodemdaling, met verzakkingen aan de infrastructuur tot gevolg. Ook zien we nu al schade aan het groen in de wijk.

  In tegenstelling tot wateroverlast en hittestress, zijn de effecten van droogte niet altijd direct zichtbaar. Droogte heeft over lange periodes wel impact op gebouwen, infrastructuur én de openbare ruimte. (Binnenlands Bestuur, 21 juli)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • ‘Tegels eruit, groen erin’ is een veelgehoorde aanpak om klimaatverandering op te vangen. Maar is vergroening in de stad echt effectief? En leidt het niet juist tot nieuwe problemen? Lieselotte Tolk en Maarten Kuiper houden een pleidooi om groen van alle kanten te bekijken: positief en negatief, bovengronds en ondergronds. (H2Owaternetwerk, 12 juni)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Weidevogels hebben veel profijt van de drukdrainages die zijn aangelegd bij de bedrijvenproef Sturen met Grondwater in de polder Spengen, tussen Woerden en Kockengen. De drukdrainages zijn aangelegd om de bodemdaling in het veenweidegebied te remmen, maar worden nu op sommige percelen gebruikt om extra water te infiltreren voor weidevogels. (Waterforum, 8 juni)
  Lees meer: waterforum.net

 • De in deze krant geuite stelling dat woonhuizen geen schade zouden kunnen lijden als gevolg van bodemdaling door de gaswinning is allang achterhaald. (Dagblad van het Noorden, 14 april)
  Lees meer: dvhn.nl

 • De Commissie Bodemdaling in Groningen heeft afgelopen jaar vijf miljoen euro uitgekeerd in verband met de gaswinning. Particulieren trokken er opnieuw vergeefs aan de bel. (Dagblad van het Noorden, 8 april)
  Lees meer: dvnh.nl

 • De Commissie Bodemdaling heeft vorig jaar ruim vijf miljoen euro toegekend aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen in verband met bodemdaling door aardgaswinning in onze provincie. (RTV Noord, 7 april)
  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt 2 april de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ open. Agrariërs kunnen dan een aanvraag indienen bij het waterschap voor het verbeteren van waterkwaliteit en/of het verminderen van bodemdaling. De regeling is bedoeld voor boeren die samen met het waterschap willen werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. De afgelopen twee jaar konden boeren ook al een beroep doen op de regeling. (Waterforum, 26 maart)
  Lees meer: waterforum.net

 • Deltares onderzoekt de oorzaak van de schade aan meer dan 300 woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik in Twente. Het kanaal is tussen 2011 en 2014 uitgebaggerd om het geschikt te maken voor grotere schepen. De schade is mogelijk het gevolg van baggerwerkzaamheden. TNO brengt de schade aan de panden in kaart. Het onderzoek verschijnt 30 maart. (Waterforum, 2 maart)
  Lees meer: waterforum.net

 • Netbeheerder Enexis onderzoekt de gasleidingen in de verzakte bodem rondom Nieuw-Amsterdam en Erica. De bodem daalt daar de laatste twee jaar behoorlijk hard. Hierdoor ontstaan in huizen in het gebied scheuren, sinkholes en zijn er zelfs ramen geknapt. (RTV Drenthe, 12 februari)
  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Het belang van bodemdaling wordt in discussies over het overstromingsgevaar in Nederland danig onderschat. Dat stelde lector bodem en ondergrond Geert Roovers van Saxion Hogeschool gisteren in een ‘groenlunch’, georganiseerd door de Friese Milieu Federatie. (Friesch Dagblad, 11 februari)
  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Nederland daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. In grote delen van Nederland daalt de bodem door menselijk ingrijpen. Zo wordt bodemdaling veroorzaakt door verlaging van het grondwaterpeil, maar ook door winning van gas en zout. De Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, onderzoekt in samenwerking met andere instituten het hele spectrum van bodemdaling. Dit gebeurt door te meten, te begrijpen én te voorspellen. Het levert data en kennis op die van belang is voor besluitvorming van gemeenten, provincies en de overheid. TNO’ers Peter Fokker, Kay Koster en Michiel van der Meulen beantwoorden een aantal vragen over bodemdaling. (TNO, 27 januari)
  Lees meer: tno.nl

 • De bodem in de Krimpenerwaard zakt weliswaar, maar dit gaat minder hard dan voorheen werd aangenomen. 'Dat biedt perspectief voor de toekomst', zegt wethouder Jan Vente van gemeente Krimpenerwaard. (Nieuwe Oogst, 23 januari)
  Lees meer: nieuweoogst.nl