bodemdaling

 • Het kabinet wil dat provincies en waterschappen het waterpeil in veenweidegebieden verhogen. Zij krijgen ongeveer een jaar de tijd om een gedetailleerd plan te maken. De grondwaterstand moet omhoog om de uitstoot van broeikasgas te verminderen en te voorkomen dat huizen verzakken.(De Volkskrant, 24 november)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • Agrariërs in Flevoland zouden als gevolg van bodemdaling op de akkers moeten omkijken naar alternatieve verdienmodellen. Door het probleem van de verzakking ontstaan grote problemen bij de traditionele teelt. Maar de boeren zien het zoeken naar alternatieven niet zitten. Op een bijeenkomst donderdagavond in Nagele waren ruim vijftig boeren om met de provincie te praten over de problematiek. (Omroep Flevoland, 18 november)
  Lees meer: omroepflevoland.nl

   

 • „Ik spreek heel veel met boeren in Weststellingwerf en Drenthe, en daaruit blijkt dat zij zich heel veel zorgen maken over de bodemdalingen door gaswinning. Want de bodem in Zuidoost-Friesland en Drenthe droogt steeds sneller uit”, aldus Pier Winsemius uit Vinkega (FR) vandaag bij de Raad van State. (Veldpost, 15 november)
  Lees meer: veld-post.nl

 • De bodemdaling in de Waddenzee door gaswinning is in 2021 binnen de afgesproken grenzen gebleven. Er zijn ook geen nadelige effecten voor de natuur opgetreden. (Leeuwarder Courant, 3 november)
  Lees meer: lc.nl

 • De plannen voor zoutboringen in het Twentse Haaksbergen zijn gedwarsboomd door de lokale politiek. De zoutwinning lijkt voorlopig van de baan. (Trouw, 26 oktober)
  Lees meer: trouw.nl

   

 • Melkveehouders in de Alblasserwaard verwachten met de aanleg van 500 hectare pompgestuurde waterinfiltratie de uitstoot van CO2 jaarlijks met ongeveer 2.500 ton te verminderen. Het zou gaan om ongeveer 3 procent van de provinciale doelstelling. (Nieuwe Oogst, 20 oktober)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Op het bedrijf van melkveehouder Marco Visser in De Rijp is met een strooidemo de pilot ‘klei in veengrond’ gestart. De pilot heeft als doel heeft om afbraak van veen tegen te gaan en daarmee de uitstoot van CO2 te reduceren. Het project maakt deel uit van het klimaatprogramma van CONO Kaasmakers gericht op een klimaatpositieve kaasketen in 2030. (Agri Holland, 20 oktober)
  Lees meer: agriholland.nl

   

 • LUXWOUDE Alle deskundigen zeggen dat de kans op bodemdalingen en schade aan woningen bij de toekomstige waterwinning bij Luxwoude nihil is. Toch legt waterwinbedrijf Vitens een uitgebreid meetnet aan om de situatie te monitoren. Vanuit zorgvuldigheid. (Sa!, 14 oktober)
  Lees meer: sa24.nl

   

 • De redactie van Kennislink krijgt regelmatig lezersvragen. Odile de Walick stelde de vraag: In Groningen zorgt de gaswinning voor aardbevingen, maar geldt dat ook voor andere plekken op de wereld waar gas wordt gewonnen? De vraag wordt beantwoord door Sam Gerrits. (Kennislink, 11 oktober)
  Lees meer: nemokennislink.nl

   

 • Overheden moeten boeren in het veenweidegebied meer vertrouwen geven. Als ondernemers ruimte krijgen in het watermanagement op de eigen percelen, bieden ze oplossingen voor vraagstukken als bodemdaling, CO2-uitstoot en de biodiversiteit, stelt Aad Straathof, gewestelijk themahouder Veenweiden. (Nieuwe oogst, 8 oktober)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De Waddenvereniging is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat er wordt geboord in een gasveld in de Noordzee bij Schiermonnikoog. Het kabinet heeft hiervoor groen licht gegeven. Ook de lokale politiek is tegen de gaswinning. (H2O Waternetwerk, 28 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Als boer geld (blijven) verdienen op veen is geen makkelijke opgave. Dat bleek gisteren tijdens de bijeenkomst over Verdienmodellen op Veen bij KTC Zegveld. Daarbij staat er enigszins druk op die zoektocht omdat provincie Utrecht in 2030 de bodemdaling al met 50 procent gereduceerd wil hebben. (Agraaf, 27 september)

  Lees meer:agraaf.nl

 • Wetenschappers en academici waarschuwen dat het verlenen van vergunningen voor gaswinning onder de Waddenzee een groot milieurisico vormt voor dit UNESCO Werelderfgoed. De wetenschappers, waaronder deskundigen op het gebied van de Waddenzee, stuurden een brief naar minister Van der Wal (natuur en stikstof), staatssecretaris Vijlbrief (mijnbouw) en minister Rob Jetten (klimaat en energie). (BNNVARA, 21 september)
  Lees meer:bnnvara.nl

   

 • Bodemdaling levert in Flevoland steeds vaker problemen op. Vooral door de vernatting die daaruit voortkomt, naast schade aan gebouwen en infrastructuur. Het bewustzijn neemt toe, oplossingen worden gezocht in een gebiedsproces (Nieuwe Oogst, 20 september)
  Lees meer:nieuweoogst.nl

 • Het aanpassen van het waterpeil in een groot deel van de polder en het afsplitsen van het gebied Joostendam. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen die het waterschap voorstelt in de plannen voor de polder Portengen Laag. Deze polder in de gemeente Stichtse Vecht kampt met de gevolgen van bodemdaling en is kwetsbaar voor wateroverlast. (RTV stichtse Vecht, 6 september)

  Lees meer: rtvstichtsevecht.nl

 • Funderingsschade aan woningen loopt snel op door de langdurige droge zomerperiode. Dat schrijft het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Het centrum wil actie van het Rijk, gemeenten en waterschappen, maar ook van makelaars. (Vastgoed Actueel, 31 augustus)

  Lees meer: vastgoedactueel.nl

   

 • De vulkaan Askja, een van de rond de dertig actieve vulkanen in IJsland, is voor het laatst uitgebarsten in 1961. Sinds de jaren tachtig daalde de bodem van de caldera met meer dan een meter. Deze trend is volledig omgekeerd sinds augustus 2021 en inmiddels is het midden van de vulkaan in een uitzonderlijk tempo met 35 centimeter omhoog gekomen. Askja wordt op dit moment door de IJslandse veiligheidsdienst gekenmerkt als onrustig en nauwlettend in de gaten gehouden. (KNMI, 24 augustus)

  Lees meer: knmi.nl

 • Via een nieuwe Innovatieregeling is er subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe en praktisch toepasbare technieken om bodemdaling te remmen in veenweidegebieden. Deze subsidie kan aangevraagd worden door individuele agrariërs, samenwerkingsverbanden van agrariërs, eigenaren van natuurgebieden, bedrijven of ZZP-ers die innovaties ontwikkelen om bodemdaling te remmen. Via de Innovatieregeling tegengaan Bodemdaling is een bedrag van 50.000 euro beschikbaar in 2022. (De IJsselbode, 20 augustus)

  Lees meer:ijsselbode.nl

 • Door het lage grondwaterpeil zakt de bodem in onze veengebieden soms meer dan een centimeter per jaar. Dit vormt een bedreiging voor kwetsbare planten en dieren en leidt tot een hogere C02-uitstoot. Daarom start het Zuid-Hollands Landschap met het project ‘Omhoog met het veen’. (Groene ruimte, 16 augustus 2022)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Loonwerker Morris van Zanten in Middelie heeft dinsdag een laag klei uitgestrooid over een weiland van melkveehouder Nico Smit in Amsterdam-Noord. De praktijkdemo is uitgevoerd in opdracht van agrarisch collectief Water, Land en Dijken (WLD). (Nieuweoogst.nl, 11 augustus)

  Lees meer: nieuweoogst.nl