bodemdaling

 • Zoutwinner Nedmag uit Veendam past haar plannen aan om nabij Borgercompagnie twee zoutputten aan te leggen. Een van de nieuwe putten wordt nu verderop geslagen, tegen een eerder advies van het ministerie van Economische Zaken in. (RTV Noord, 5 augustus)
  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Dijken, bodem en natuur krijgen in Nederland zo lang mogelijk water, ook als er een watertekort is. Dat is vastgelegd in de zogenoemde verdringingsreeks, die waterbeheerders inzetten bij een ernstig watertekort. De stabiliteit van de dijken is belangrijk voor de nationale veiligheid. Ook inklinken van de bodem en onomkeerbare schade aan natuur door droogte en verzilting moet voorkomen worden, want dat kan nooit meer worden hersteld. (IJmuider Courant, 3 augustus)
  Lees meer: ijmuidercourant.nl

 • Heeft u als agrariër (of als techneut in samenwerking met een agrariër) een nieuw idee om bodemdaling te remmen? Dan Vanaf 15 augustus 2022, 9.00 uur kan bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden subsidie worden aangevraagd. Via de Innovatieregeling tegengaan Bodemdaling is er een bedrag van 50.000,- euro beschikbaar in 2022. (RTV Stichte Vecht, 3 augustus)
  Lees meer: rtvstichtevecht.nl

 • Waterschap Scheldestromen gaat het gezuiverde rioolwater van de rioolwaterzuiveringen Walcheren (Ritthem) en Willem Annapolder (Kapelle) tijdelijk in het achterliggende gebied brengen. Dit wordt als noodmaatregel ingezet om inklinking van veenlagen in de bodem te beperken en blijvende schade door bodemdaling te voorkomen. Door het op peil houden van het watersysteem wordt geprobeerd verdere uitdroging van de ondergrond zoveel mogelijk te voorkomen. Normaal wordt het gezuiverde rioolwater van deze twee zuiveringen afgevoerd naar het buitenwater. (Internetbode 3 augustus)
  Lees meer: internetbode.nl

 • Aan de Heemraadsweg in Ouderkerk aan den IJssel wordt een proef gedaan tegen bodemdaling. Bij dit regionale project worden verschillende ophoogmethodes uitgeprobeerd, op meerdere plekken. (Krimpenerwaard, 20 juli)
  Lees meer: krimpenerwaard.nl

 • Op maandag 18 juli was wethouder Robin Kersbergen samen met Landal parkmanager Arjan van Esveld de eerste bezoeker van de expositie ‘Bodemdaling in het Groene Hart’. De expositie bevindt zich in een tiny house bij de ingang van Landalpark De Reeuwijkse Plassen. (Kijk op Bodemgraven-Reeuwijk, 20 juli)
  Lees meer: kobr.nl

 • Het kenniscentrum Bodemdaling dat gaat openen in Arti Legi heeft de financiering rond voor de eerste twee jaar. Daarmee is de komst van het centrum weer een stap dichterbij, al moet het wel nog andere sponsoren zoeken. (Algemeen Dagblad, 14 juli)
  Lees meer: ad.nl

 • Een nieuwe gebiedscommissie gaat aan de slag in het gebied Dongeradielen, tussen Anjum, Ee, Metslawier en Moddergat. Hier daalt de bodem door gaswinning. Die daling heeft nadelige effecten op de waterhuishouding en de landbouw in het gebied. De gebiedscommissie zoekt hiervoor samen met de streek naar oplossingen. Ook onderzoekt ze of er in het gebied haalbare en betaalbare wensen zijn die ze in samenhang hiermee kan uitvoeren. (Waldnet, 13 juli)
  Lees meer: waldnet.nl

 • De provincie Utrecht stelt voor 2022 en 2023 in totaal 7,5 miljoen euro subsidie beschikbaar om de bodemdaling in het veenweidegebied af te remmen. De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die de bodemdaling remmen en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems verminderen. (Provincie Utrecht, 7 juli)
  Lees meer: provincie-utrecht.nl

 • Drukdrainage helpt om bodemdaling en de CO2-uitstoot in veenweidegebieden te verminderen. Het RIVM voerde voor het veenweidegebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit. Wat levert de aanleg van drukdrainage de maatschappij op afgezet tegen de kosten? Op bijna 4.000 van de 15.000 hectare blijkt drukdrainage maatschappelijk gezien een rendabele investering. (Nature Today, 7 juli)
  Lees meer: naturetoday.com

 • Deltares in Delft heeft in juni de GeoCentrifuge in gebruik genomen. Hiermee worden bodemprocessen op schaal getest door de zwaartekracht op te voeren. Wat in de grond jaren kan duren, wordt zo teruggebracht naar uren. Gezien de maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, bodemdaling en de druk op de ruimte, is deze innovatieve onderzoeksfaciliteit van groot belang voor een veerkrachtige en duurzame infrastructuur. (Technisch weekblad, 4 juli)
  Lees meer: technischweekblad.nl

 • Twee boeren in het Utrechtse Oudewater experimenteren ieder op een perceel met subirrigatie via molgangen in de polder Ruige Weide. Dat doen ze om de bodemdaling te remmen. (Nieuwe Oogst, 29 juni 2022)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De proef 'Sturen met grondwater' heeft veel nuttige kennis opgeleverd, maar het effect op langjarige bodemdaling is nog niet aangetoond. De pilot ging vijf jaar geleden van start in het veenweidegebied bij het Utrechtse Kockengen. (Nieuwe Oogst, 14 juni)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Vandaag vond bij Deltares in Delft de officiële opening plaats van een enorme centrifuge. Het onderzoeksinstituut gaat er belangrijke water- en bodem-testen mee doen en wij mochten alvast een kijkje nemen. (BNR, 9 juni)
  Lees meer: bnr.nl

 • Het kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen komt naar Gouda. De gemeenteraad van Gouda heeft hiervoor 1 juni het geld vrijgemaakt voor de aankoop van het Arti Legi gebouw aan de Markt in Gouda. Het kenniscentrum komt in dit rijksmonument. De opening staat gepland voor dit najaar. (Gouwe IJssel Nieuws, 9 juni)
  Lees meer: gouweijsselnieuws.nl

 • De provincie Zuid-Holland is van plan om dit jaar €1 miljoen beschikbaar te stellen om boeren rondom de Nieuwkoopse Plassen die hun bedrijf willen verplaatsen te helpen. Diverse boeren hebben aangegeven dit te willen, en tegelijk zou dit bijdragen aan een duurzame toekomst van het gebied. Zonder subsidie is verplaatsen voor deze boeren financieel onhaalbaar en op landelijke regelingen kunnen zij geen aanspraak maken. De regeling van de provincie moet nu uitkomst bieden. (Zuid-Holland, 9 juni)
  Lees meer: zuid-holland.nl

 • Echt vuurwerk bleef uit, maar inwoners van Aa en Hunze maakten het tijdens een informatieavond over mijnbouwschade gisteren in Eexterveenschekanaal maar al te duidelijk dat ze nog steeds worstelen met het afhandelen van schades door gas- en zoutwinning. Na jaren van vaak moeilijk uitlegbare procedures leven er nog veel vragen, soms met pijnlijke antwoorden. (RTV Drenthe, 10 juni)
  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De Rotterdamse wethouder Bonte wil proberen de omstreden oliewinning in Rotterdam-Zuid alsnog te stoppen. Gisteren werd bekend dat staatssecretaris Vijlbrief akkoord gaat met verlenging van de vergunning voor de NAM. (NOS, 10 juni)
  Lees meer: nos.nl

 • De Mijnraad pleit in een advies aan het kabinet, dat de gasopslagen in Nederland niet voor 80 procent, maar met spoed volledig gevuld moeten worden om tekorten de komende winter te voorkomen. De Mijnraad is een onafhankelijke groep deskundigen die het kabinet adviseert over de energievoorziening. Om de gasopslag volledig te vullen, zou het Groningse gasveld mogelijk heropend moeten worden. (RTV Drenthe, 8 juni)
  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De bodem daalt in veengebieden en dat zorgt niet alleen voor schade, maar ook veel uitstoot van broeikasgassen. De provincie, het Hoogheemraadschap en de Gebiedscommissie Laag-Holland experimenteren met grondwaterstanden en waterinfiltratie om dit tegen te gaan en om agrarische bedrijven levensvatbaar te houden. Recent is hiervoor de Regionale Veenweide Strategie (RVS) 1.0 vastgesteld. "We hebben geen tijd te verliezen." (Alkmaar Centraal, 6 juni)
  Lees meer: alkmaarcentraal.nl