bodemenergie

 • Bodemgekoppelde warmtepompen – ook bekend als gesloten bodemenergiesystemen – zijn in veel nieuwbouwwijken de standaardoplossing voor aardgasvrij bouwen. Wist u dat tegenwoordig ongeveer de helft van de woningen (grondgebonden of gestapeld) van bodemgekoppelde warmtepompen worden voorzien? Dit kunnen zowel individuele systemen zijn (een bodemlus met een warmtepomp) of systemen die een gezamenlijke warmtepomp hebben met een collectieve bron. Is dit innovatief, ingewikkeld of duur? Nee eigenlijk niet! Duurzaam? Nou en of! (Binnenlands bestuur, 15 maart)
  Lees meer:binnenlandsbestuur.nl

   

 • In 2050 niet meer afhankelijk zijn van aardgas voor de verwarming van woningen en gebouwen. Dat betekent dat er in 2050 7,5 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen goed geïsoleerd moeten zijn, met duurzame energiebronnen verwarmd moeten worden en dat er schone elektriciteit wordt gebruikt. Een ambitieuze doelstelling die nog ver weg klinkt. Het Wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) moet hieraan gaan bijdragen. (Binnenlands Bestuur, 6 maart)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

   

 • Het Nederlandse energienet kraakt en piept in alle voegen. Steeds vaker lezen we berichten over het net dat niet meer op taken is berekend. Gevolg: er wordt geen stroom geleverd of het net kan geen duurzaam opgewekte elektriciteit opnemen. In dit artikel brengen we de problematiek in beeld aan de hand van een concrete casus en doen suggesties voor mogelijke oplossingen, waarin de toepassing van bodemenergie een belangrijke rol inneemt. (Binnenlands Bestuur, 1 maart)
  Lees meer:binnenlandsbestuur.nl

   

 • Bodemenergie is een reële mogelijkheid om de woningen in Lincolnpark te verwarmen en te koelen. Dat is de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek naar bodemenergie dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Het is aan de ontwikkelaars om een keuze te maken welke energiebron ze voor Lincolnpark kiezen.(Haarlemmermeergemeente, 8 november)
  Lees meer: haarlemmermeergemeente.nl

 • De combinatie van aquathermie en bodemenergie is veelbelovend, zo schrijft de Branchevereniging Bodemenergie. Die conclusie volgt uit onderzoek, in opdracht van de provincie Utrecht, naar de haalbaarheid van grootschalige aquathermie als verduurzamende stap voor warmtenetten. Eventueel in combinatie met warmte-koudeopslag in de vorm van bodemenergie. (Warmte365. 29 augustus)

  Lees meer: warmte365.nl

 • Tijdens het Nationaal Congres Bodemenergie was er een volledige ochtend ingeruimd voor sprekers die vertelden over de mogelijkheden van HT-ATES (High Temperature Aquifer Thermal Energy Storage). Vrij vertaald: warmte energieopslag in watervoerende grondlagen op hoge temperatuur. En niet voor niets: deze manier van opslag is uitermate geschikt als seizoensbuffer om de vraag naar warmte in de winter en koude in de zomer op elkaar af te stemmen. (warmte365, 9 Augustus)

  Lees meer:Warmte365

 • Voor veel gemeenten en provincies is de warmtetransitie een enorme opgave. Er wordt hard gewerkt aan het uitrollen van transitievisies en sommige gemeenten zijn bezig om de eerste bestaande wijken aardgasvrij te maken. Toch blijkt het rondkrijgen van een rendabele businesscase voor duurzamere alternatieven zonder flinke subsidie in veel gevallen onhaalbaar. Er zijn flinke investeringen noodzakelijk in de warmtebron, de infrastructuur (warmtenetten) en de gebouwen. Door schaalvergroting kunnen de investeringskosten van duurzame alternatieven, zoals bijvoorbeeld aquathermie, in veel gevallen worden beperkt. (binnelands bestuur, 9 augustus)

  Lees meer:binnenlandsbestuur.nl

 • Bodemenergie is voor attractiepark de Efteling al een vertrouwde techniek voor duurzame verwarming en koeling. Het attractiepark heeft al jarenlang een aantal stand-alone systemen op het park in bedrijf. Maar momenteel is de Efteling écht grootschalig en toekomstbestendig aan de slag met warmte-/koudeopslag (WKO). (Binnenlands bestuur, 1 augustus)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde 14 juli, samen met de Provincie Noord-Brabant, een (online) spreekuur voor gemeenten. (Binnenlands bestuur, 26 juli)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Geothermische bronnen, thermische opslag, waterwinning, ze zijn allemaal belangrijk voor onze primaire levensbehoeften. Maar zitten ze elkaar niet in de weg? Dat was een belangrijk thema tijdens het Nationaal Congres Bodemenergie in Utrecht. (Warmte365, 20 juli)
  Lees meer: warmte365.nl

 • In Nederlandse woonwijken zijn in de afgelopen jaren veel grote bodemenergieprojecten van meer dan 100 woningen tot stand gekomen. We hebben het over woningen waar individuele warmtepompen zijn geïnstalleerd, die hun warmte niet uit de lucht maar uit de bodem halen. Een van deze woonwijken is de Schoenmakershoek in gemeente Etten-Leur. Hier staan 1.500 gasloze woningen en de bewoners zijn al jaren erg enthousiast. (Binnenlands Bestuur, 14 juli)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Van de totale energievoorziening van woningen gaat gemiddeld 25% naar elektra. Voor verwarmen is de resterende 75% nodig. In de regionale energiestrategieën en de Transitievisies Warmte vormt duurzame warmte daarom een serieuze uitdaging. Een belangrijk antwoord op deze uitdaging is bodemenergie, aangezien de bodem een gratis bron is voor hernieuwbare warmte en koude. Bodemenergie levert daarmee een grote bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. (Binnenlands bestuur, 30 mei)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Vanaf 2026 worden alle huiseigenaren verplicht om een hybride warmtepomp te installeren bij de vervanging van de cv-ketel. Van het (Russisch) gas af en vergroenen, is het doel. Hoe zit het met de grootverbruikers van gas en dus de grootste vervuilers, zoals tuinders met hun enorme kassen? Steeds meer tuinders kiezen voor aardwarmte. De techniek wordt steeds aantrekkelijker, maar financieel zijn er risico’s. Vijf vragen over aardwarmte. (Rijnmond, 18 mei)

  Lees meer: rijnmond.nl

 • Steeds meer woningeigenaren willen van het aardgas af. Dit betekent een toenemende interesse voor duurzame alternatieven, zoals warmtepompen en bodemenergie. De WKO-bodemenergietool geeft een eerste inzicht op quickscan-niveau of op een locatie open- of gesloten bodemenergiesystemen kunnen worden toegepast. Het aantal aanvragen voor o.a. rapportages via de tool is de afgelopen tijd hard gestegen en er is veel nieuwe informatie beschikbaar. (Binnenlands Bestuur, 13 mei)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) is als aandeelhouder toegetreden tot Haagse Aardwarmte B.V. dat meerdere aardwarmteprojecten in de regio Den Haag ontwikkelt. EBN heeft 50 procent van de aandelen van het Energiefonds Den Haag (ED) overgenomen. (AD, 10 maart)

  Lees meer: ad.nl

 • Aardwarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan de benodigde verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem en is een randvoorwaarde voor de warmtetransitie in Nederland. De techniek heeft veel potentie om duurzame warmte te leveren aan de gebouwde omgeving, glastuinbouw en de industrie. (Rijksoverheid, 28 februari)
  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • Zowel individuele nieuwbouwwoningen als appartementengebouwen worden steeds vaker verwarmd met warmte uit de bodem. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: betrouwbaarheid, comfort, energie-efficiëntie, robuustheid en de extreem lange levensduur van deze gasloze techniek. Als branchevereniging geven wij gemeenten en woningcorporaties graag nuttige handvatten voor het inzetten van deze duurzame warmte in woonwijken. (Binnenlands Bestuur, 22 februari)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Bodemenergie is het gebruik van gratis, hernieuwbare warmte of koude uit de ondiepe ondergrond, tot 500 meter diep. (Binnenlands bestuur, 27 januari)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De geothermiesector wil een grotere rol spelen in de warmtetransitie. Er zitten zo’n zeventig geothermieprojecten in de pijplijn, ruim twintig daarvan staan al klaar om te worden gerealiseerd. Om daadwerkelijk tot uitvoering te komen, zijn volgens Geothermie Nederland-voorzitter Hans Bolscher actie van de overheid en wijzigingen van de Mijnbouwwet nodig. (Stadszaken, 27 januari)
  Lees meer: stadszaken.nl

 • Geothermie Nederland is blij met de grote politieke steun die spreekt uit het coalitieakkoord. Nu moet dit worden omgezet in daden. Het huidige aantal van 28 geothermieprojecten kan de komende jaren worden uitgebreid tot bijna 100 projecten. Dit blijkt uit een inventarisatie van Geothermie Nederland onder haar leden. Er zitten zo’n 70 geothermieprojecten in de pijplijn. (Duurzaam Actueel, 27 januari)
  Lees meer: duurzaam-actueel.nl