bodemkwaliteit

 • Op 7 mei vindt een nieuwe release plaats van het Meldpunt bodemkwaliteit. Met deze release wordt aangesloten op een nieuwe versie van het SIKB-protocol 0101. (Bodem+, 30 april)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Hoe beter je voor de bodem zorgt, hoe dichter je bij energiebesparing, zuinig zijn met water, kringlopen rondzetten en beperken van kunstmest en gewasbescherming komt. Volgens de initiatiefnemers van de Akker van de Toekomst is het mogelijk om met de huidige kennis en techniek veel te bereiken en brengt creativiteit duurzaam telen dichterbij. (Nieuwe Oogst, 29 april)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Tips voor wie dezer dagen de tuin of het balkon eens goed onder handen wil nemen. Maak je groen waterbestendig en vooral niet te netjes. (Trouw, 28 april)
  Lees meer: trouw.nl

 • Hydraulisch gebonden grout mag tot 1 september zonder milieuhygiënische verklaring worden geleverd en toegepast. Daarna is de verklaring verplicht en zal hier op worden gehandhaafd. Dat is de uitkomst van overleg tussen sector en Inspectie Leefomgeving en Transport. Een eerdere begunstigingstermijn liep tot 31-12-2019. Met de verlenging wordt de sector in staat gesteld om bij de grouten de juiste milieuhygiënische verklaring af te geven. Deze afgifte kan op basis van een partijkeuring (per individuele partij) of van een nationale beoordelingsrichtlijn (BRL 5078). Omdat een deel van BRL 5078 van rechtswege op zijn vroegst pas medio 2021 kan worden geïmplementeerd, is hiermee een deel van de problematiek opgelost, maar nog niet geheel. (Land en Water, 20 april)
  Lees meer: landenwater.nl

 • Het wordt makkelijker om grond te verplaatsen binnen de gemeente Utrecht. Door een bodemkwaliteitskaart zijn er normen vastgesteld en is het nu makkelijker om grond en bagger te verplaatsen zonder dat de bodemkwaliteit verslechtert. (DUIC, 9 april)
  Lees meer: duic.nl

 • In het nieuwsbericht Internetconsultatie wijziging Regeling bodemkwaliteit van 15 oktober vorig jaar is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit aangekondigd. Nadat de consultatie was gesloten zijn alle ingebrachte reacties verwerkt. In het nieuwsbericht van oktober is gezegd dat de gewijzigde Regeling bodemkwaliteit in het voorjaar van 2020 in werking zal treden. De huidige verwachting is dat dit medio april zal zijn. Zodra de gewijzigde regeling in de Staatscourant is gepubliceerd wordt dit via een nieuwsbericht bekend gemaakt.(Bodem+, 31 maart)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • In het LANDMARK-EU project werkten wetenschappers uit verschillende Europese landen aan een ‘Soil Navigator’. Met dit gereedschap kunnen boeren beoordelen welke maatregelen het meest geschikt zijn om hun bodem te verbeteren voor bijvoorbeeld voedselproductie, de productie van schoon (drink)water en behoud van biodiversiteit. (Nature Today, 12 maart)
  Lees meer: naturetoday.com

 • De provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest, de landbouw en natuurverenigingen werken samen in het programma Gouden Gronden om de kwaliteit van de bodem en het water te verbeteren, door het land op een natuurlijke manier te bewerken. (H2O Waternetwerk, 3 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • 'Bij melkveehouders in Overijssel en Flevoland hebben we de laatste jaren gezien dat je met 10 procent minder kunstmest dezelfde of betere graslandopbrengsten kunt halen als je meer aandacht schenkt aan de bodem en bemesting.' Dit zegt adviseur Sytze Waltje van DLV Advies. (Nieuwe oogst, 5 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Met een pakket maatregelen zet het kabinet vandaag, woensdag 13 november, nieuwe stappen om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. (De Loonwerker, 13 november)
  Lees meer: deloonwerker.nl

 • Veel gemeenten hebben op dit moment geen idee hoeveel van de giftige stoffengroep PFAS er bij hen in de grond zit. Ze zijn hard bezig om daar wel achter te komen door een bodemkwaliteitskaart op te laten stellen, waarin PFAS is meegenomen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder tientallen gemeenten. (NOS, 7 november)
  Lees meer: nos.nl

 • Van alle Natura2000-gebieden is het Aamsveen wel een van de meest bijzondere. „Levend hoogveen, waar zie je dat nog?”, zegt beheerder Alexander van der Elst. Toch zijn juist hier de gevolgen van de hoge stikstofuitstoot te zien. „Het is vijf voor twaalf.” (Tubantia, 15 oktober)

  Lees meer: tubantia.nl

 • In de Noordoostpolder nemen 20 akkerbouwers en bollentelers rondom Espel maatregelen om de bodemkwaliteit van de percelen te verbeteren en emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf perceel en erf te verminderen. (Akkerwijzer, 10 oktober)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • De bodemstructuur en -vruchtbaarheid van landbouwgrond spelen een belangrijke rol bij de hoeveelheid stikstof en fosfaat die in het oppervlaktewater wordt gemeten. Dat blijkt uit een studie van NMI Wageningen. Onderzoeker Gerard Ros presenteerde de uitkomsten op een Niscoo-bijeenkomst in Heerenveen. (Nieuwe oogst, 10 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Te veel stikstof heeft een schadelijk effect op onze natuur. De bodem verzuurt, waardoor bepaalde planten en voedingstoffen verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrassing van heidegebied en een te kort aan calcium voor vogels. Voor mezen leidt dat tot gebroken pootjes en dunne eierschalen. (NPO Radio 1, 16 september)

  Lees meer: nporadio1.nl

 • Oude kaarten van landbouwgebieden tonen vaak de oorzaak van verschillen in de bodem. Volgens Randy Wilbrink van Van Iperen helpt het om zo terug te kijken naar periodes voor de laatste ruilverkaveling of veranderde gebiedsinrichting. Telers kunnen zo gericht meten op percelen en dan plaatsspecifiek handelen. (Akkerwijzer.nl, 9 september)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Een bodem waarop de teler druppelirrigatie gebruikt, benut het natuurlijke regenwater ook beter. Volgens akkerbouwadviseur Sigrid Arends van Delphy krijgt de bodem een betere sponsstructuur. Bij pivots of beregeningskanonnen lijdt de structuur onder de beregening. (Akkerwijzer.nl, 9 september)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Het koolstofgehalte in de organische stof van Nederlandse bodems laat met 40 tot 65 procent een enorme spreiding zien. Dat blijkt uit een recente analyse van ruim honderdduizend grondmonsters door Eurofins Agro. (Nieuwe Oogst, 4 september)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • In Nederland hebben we veelal te maken met arme, verzuurde bodems. Dat heeft grote gevolgen voor de flora en fauna. Om onze bossen en natuurgebieden te behouden en te koesteren voor de toekomst, is het essentieel dat er bodemherstel plaatsvindt. Het toevoegen van mineralen is daarbij een waardevolle maatregel. Het creëren van een goede balans in de bodem is namelijk de basis van het herstelproces. (Nature today, 3 september)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Beter Bodembeheer, een publiek-private samenwerking (PPS) rond het thema bodem, benadert bodembeheer vanuit een integrale visie. Volgens onderzoeker Janjo de Haan van Wageningen Universiteit en Research (WUR) hebben bewerkingen, mest aanwenden en andere teelthandelingen namelijk invloed op de fysische, chemische en biologische kwaliteiten van de bodem. Ze zijn niet los van elkaar te zien, zegt De Haan. (Akkerwijzer.nl, 28 augustus)

  Lees meer: akkerwijzer.nl