bodemkwaliteit

 • Bossen op arme zandgronden staan zwaar onder druk, onder andere door een verzuurde, slecht functionerende bodem. Ook hitte en droogte eisen hun tol. Bomen hebben het zwaar en verjonging krijgt weinig kans. Dit bosecosysteem kan duidelijk onvoldoende meebewegen met de nieuwe omstandigheden. De natuur kan dat niet meer alleen oplossen. Daarom helpen we de bossen op weg met bosherstelmaatregelen. (Nature Today, 19 januari)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Al 20 jaar loopt het veldexperiment Mest als Kans van het Louis Bolk Instituut, waarbij gekeken wordt naar de méérjarige effecten van verschillende bemestingsstrategieën als onderdeel van de publiek-private samenwerking 'Beter Bodembeheer'. De algehele conclusie is dat een strategie waarbij er naast voeding van de plant ook aandacht is voor een gezonde bodem resulteert in de hoogste opbrengsten. (Agri Holland, 18 januari)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Helikopters die duizenden kilo’s grijs gruis over de hei uitstorten. Mensen met mondmaskers die ditzelfde gruis met handenvol in het bos verspreiden. Door met gemalen steen, steenmeel, te strooien hopen terreinbeheerders aangetaste natuurgebieden te helpen herstellen van de gevolgen van een jarenlange overdosis stikstof. (NPO Radio 1, 17 januari)

  Lees meer: nporadio1.nl

 • In Amsterdam wordt onderzocht of de Japanse duizendknoop het loodje legt door de bodem dagenlang te verwarmen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door HMTV, Wageningen Universiteit en de gemeente Amsterdam. Over drie maanden weten we meer. (HortiPoint, 14 januari)

  Lees meer: hortipoint.nl

 • De kwaliteit van de beschermde natuurgebieden in Nederland moet omhoog. Daarvoor gaan vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel samenwerken. Ook Vogelbescherming is deelnemer aan dit programma met een looptijd van zes jaar, onder de noemer ‘All4biodiversity’. (Nature Today, 14 januari)

  Lees meer: naturetoday.com

 • De problematiek rondom bodemkwaliteit is op het zuidoostelijk zand complex. Telers willen uitspoeling voorkomen, organische stof behouden en bodemziektes beperken. Groentetelers Ton Besouw en Gerard Kouwenberg vergaarden kennis samen met andere telers en onderzoekers van Wageningen University & Research. (Nieuwe Oogst, 12 januari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Terwijl wetenschappers proberen te achterhalen waarom het klimaat sneller verandert dan met klimaatmodellen voorspeld kan worden, is het zaak dat gemeenten en gebiedsontwikkelaars serieus werk gaan maken van de steeds extremere weersomstandigheden. Een gezonde bodem is daarin onontbeerlijk, maar bodems raken steeds meer verstoord. Het programma Onder het Maaiveld ziet herstel van een rijk bodemleven als voorwaarde om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies het hoofd te bieden. (Stadszaken, 9 januari)

  Lees meer: stadszaken.nl

 • Naar aanleiding van het programma Ruimte voor de Rivier hebben medewerkers van Rijkswaterstaat en marktpartijen tools ontwikkeld voor het samen beheersen van grondrisico’s in projecten. Ook in de ontwikkeling van natte infrastructuur is het volgens de betrokkenen essentieel om de uitvoeringskennis van marktpartijen tijdig in te schakelen en samen na te denken over goede risico-allocatie en beheersmaatregelen. (Waterforum, 5 januari)

  Lees meer: waterforum.net

 • Op een akker van 15 hectare krijgt in Lelystad het eerste grootschalige agroforestry project gestalte. Op dit perceel gaat WUR de relatie tussen rijen bomen en hagen en diverse akkergewassen onderzoeken. Volgens WUR heeft agroforestry de potentie gelijktijdig een bijdrage te leveren aan diverse milieu-, landbouwkundige- en economische aspecten. (Akkerwijzer, 6 januari)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Nog nooit veranderden bodems zo snel als in de afgelopen vijfduizend jaar. Daar is vooral de mens en zijn landbouw verantwoordelijk voor. Dat ontdekte Marijn van der Meij tijdens zijn promotieonderzoek dat hij op 19 november 2020 verdedigde. (Nature Today, 27 december)

  Lees verder: naturetoday.com

 • Biologisch afbreekbaar landbouwplastic is niet de oplossing voor de plastic vervuiling in de landbouw. Het heeft ook gevolgen voor de plantengroei en de waterhuishouding van de bodem. (Nieuwe Oogst, 23 december)

  Lees verder: nieuweoogst.nl

 • De kwaliteit van de bodem is flink afgenomen sinds de mens land gebruikt om gewassen te telen. Nog nooit veranderden bodems zo snel als in de afgelopen 5.000 jaar. (Nieuwe Oogst, 23 december)

  Lees verder: nieuweoogst.nl

 • Bij afname van mogelijkheden om gewasbeschermingsmiddelen in te zetten krijgt de groenbemester een grotere rol in de bodemgezondheid. Volgens Geert Elzes van zaaizaadbedrijf Vandinter Semo kijken telers kritischer naar wat ze aan bodemgebonden ziekten en plagen kunnen doen door de juiste keuze van groenbemesters. (Akkerwijzer, 18 december)

  Lees verder: akkerwijzer.nl

 • Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt voor veel zaken, ook voor bodemverdichting. Autonome veldrobots die rijden over vaste rijpaden kunnen ervoor zorgen dat weerbare planten groeien op onbereden teeltbedden zonder bodemverdichting. (Nieuwe Oogst, 15 december)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Bioclear Earth gaat onderzoek doen naar het effect van alternatieve vormen van bemesting op het leven in de bodem. Het gaat om de injectie van drijfmest van koeien. Dit wordt vergeleken met de injectie van digestaat, een reukloze mest na vergisting en het bovengronds uitrijden van vaste mest. De provincie Groningen subsidieert dit onderzoek met een bijdrage van 48.000,- euro. Ook de provincies Drenthe en Fryslân financieren mee. (Eemskrant, 10 december)

  Lees meer: eemskrant.nl

 • De zorgen rondom bodemkwaliteit zijn groot. Enerzijds vanuit de agrarische ondernemers die zich zorgen maken over dalende gehaltes aan koolstof en nutriënten. Anderzijds vanuit beleidsmakers en adviseurs die een verbinding zoeken tussen maatschappelijke opgaven en het agrarisch bodembeheer. (Boer en Business, 7 december)

  Lees meer: boerenbusiness.nl

 • Regenwormen zijn dit jaar in de meeste Nederlandse tuinen waargenomen. De pissebedden staan slechts op 2, terwijl de huisjesslakken opklimmen naar de 3e plek. Een recordaantal waarnemers van de Bodemdierendagen ontdekte in eigen tuin of park samen meer dan 17.000 ‘bodemschatjes’. Interessante informatie voor Wereldbodemdag op 5 december, die dit jaar om de biodiversiteit in de bodem draait. (Nature Today, 5 december)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Een bodem kent een groot aantal factoren die samen de kwaliteit en de variatie binnen het perceel bepalen. Wie de verschillen binnen het perceel goed in beeld wil brengen, moet deze opdelen in blokjes en dat bemonsteren. 'Intensiever bemonsteren geeft meer resultaat.' (Nieuwe Oogst, 3 december)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Om inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit hoeven binnenkort wellicht geen ingewikkelde monsters meer genomen te worden. Wetenschappers in Amerika hebben een zogenaamde wormrobot ontwikkeld. Deze brengt onder meer het bodemleven in kaart. (Boer en Business, 2 december)

  Lees meer: boerenbusiness.nl

 • De droogte van de afgelopen zomers dwingt boeren nog scherper de vochtvoorziening van de gewassen op orde te hebben. Volgens Matheijs Pleijter van Aequator Groen & Ruimte wordt het bereiken van grondwater belangrijker voor het gewas. Water vasthouden en goede structuur zijn de sleutels. (Akkerwijzer, 26 november)

  Lees meer: akkerwijzer.nl