bodemkwaliteit

 • Hoe maken we ongezonde bodems gezond en houden we gezonde bodems in stand? Dat is het vraagstuk waar oud-minister Cees Veerman en bodemkundige Johan Bouma zich over hebben gebogen. Zij hebben zeven uitgangspunten opgesteld en willen hiermee een discussie in de land- en tuinbouw opstarten. (Nieuwe Oogst, 25 juli)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt een praktijkproef met een duurzame bodemverbeteraar gemaakt van vergistte varkensmest in het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen. De tien deelnemende melkvee- en akkerbouwers krijgen van het ministerie voor dit jaar een vrijstelling van regels uit de mestwetgeving, waardoor de test kan doorgaan. (Land en Water, 10 juli)
  Lees meer: landenwater.nl

 • Er zijn zorgen over de kwaliteit van de bodem in Nederland. Adviesraad RLI heeft er een somber getoonzet rapport over uitgebracht. (Boerderij, 30 juni)
  Lees meer: boerderij.nl

 • Door intensief gebruik van de bodem treedt verdichting, verzuring en verdroging op. In een advies dat de de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) maandag aanbiedt aan de regering adviseert zij een beter bodembeleid door bijvoorbeeld functies te combineren, zoals landbouw, bos en wateropslag. (Nu.nl, 29 juni)
  Lees meer: nu.nl

 • Het principe ‘functie volgt bodem’ zou moeten worden vastgelegd in de Nationale Omgevingsvisie. Dat zegt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) in een advies over bodembeleid aan de regering. (Binnenlands Bestuur, 29 juni)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Welke inrichting en beheer is het beste voor natuur en milieu? Ecologen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn gestart met een onderzoek naar biodiversiteit en bodemkwaliteit in Nederlandse zonneparken in de provincie Groningen. In de komende vijf jaar gaan de ecologen (onderzoekers) bij vijftien zonneparken de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels monitoren. Het doel van het onderzoek is te komen tot de meest optimale inrichting en beheer voor biodiversiteit en bodemkwaliteit. Het betreft een onderzoek in opdracht van de Provincie Groningen en producent van duurzame energie Solarfields.
  (Duurzaam-actueel, 22 juni)
  Lees meer: duurzaam-actueel.nl

 • Op 8 juni 2020 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Deze treedt een dag later in werking. Behalve actualisatie van bijlage B, C en D is een wijziging over bodemenergie doorgevoerd, zijn uitvoeringsvraagstukken over asbest opgelost en is een foutieve verwijzing in artikel 4.10.2 hersteld. Ook is Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen geactualiseerd. (Bodem+, 8 juni)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Op 7 mei vindt een nieuwe release plaats van het Meldpunt bodemkwaliteit. Met deze release wordt aangesloten op een nieuwe versie van het SIKB-protocol 0101. (Bodem+, 30 april)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Hoe beter je voor de bodem zorgt, hoe dichter je bij energiebesparing, zuinig zijn met water, kringlopen rondzetten en beperken van kunstmest en gewasbescherming komt. Volgens de initiatiefnemers van de Akker van de Toekomst is het mogelijk om met de huidige kennis en techniek veel te bereiken en brengt creativiteit duurzaam telen dichterbij. (Nieuwe Oogst, 29 april)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Tips voor wie dezer dagen de tuin of het balkon eens goed onder handen wil nemen. Maak je groen waterbestendig en vooral niet te netjes. (Trouw, 28 april)
  Lees meer: trouw.nl

 • Hydraulisch gebonden grout mag tot 1 september zonder milieuhygiënische verklaring worden geleverd en toegepast. Daarna is de verklaring verplicht en zal hier op worden gehandhaafd. Dat is de uitkomst van overleg tussen sector en Inspectie Leefomgeving en Transport. Een eerdere begunstigingstermijn liep tot 31-12-2019. Met de verlenging wordt de sector in staat gesteld om bij de grouten de juiste milieuhygiënische verklaring af te geven. Deze afgifte kan op basis van een partijkeuring (per individuele partij) of van een nationale beoordelingsrichtlijn (BRL 5078). Omdat een deel van BRL 5078 van rechtswege op zijn vroegst pas medio 2021 kan worden geïmplementeerd, is hiermee een deel van de problematiek opgelost, maar nog niet geheel. (Land en Water, 20 april)
  Lees meer: landenwater.nl

 • Het wordt makkelijker om grond te verplaatsen binnen de gemeente Utrecht. Door een bodemkwaliteitskaart zijn er normen vastgesteld en is het nu makkelijker om grond en bagger te verplaatsen zonder dat de bodemkwaliteit verslechtert. (DUIC, 9 april)
  Lees meer: duic.nl

 • In het nieuwsbericht Internetconsultatie wijziging Regeling bodemkwaliteit van 15 oktober vorig jaar is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit aangekondigd. Nadat de consultatie was gesloten zijn alle ingebrachte reacties verwerkt. In het nieuwsbericht van oktober is gezegd dat de gewijzigde Regeling bodemkwaliteit in het voorjaar van 2020 in werking zal treden. De huidige verwachting is dat dit medio april zal zijn. Zodra de gewijzigde regeling in de Staatscourant is gepubliceerd wordt dit via een nieuwsbericht bekend gemaakt.(Bodem+, 31 maart)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • In het LANDMARK-EU project werkten wetenschappers uit verschillende Europese landen aan een ‘Soil Navigator’. Met dit gereedschap kunnen boeren beoordelen welke maatregelen het meest geschikt zijn om hun bodem te verbeteren voor bijvoorbeeld voedselproductie, de productie van schoon (drink)water en behoud van biodiversiteit. (Nature Today, 12 maart)
  Lees meer: naturetoday.com

 • De provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest, de landbouw en natuurverenigingen werken samen in het programma Gouden Gronden om de kwaliteit van de bodem en het water te verbeteren, door het land op een natuurlijke manier te bewerken. (H2O Waternetwerk, 3 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • 'Bij melkveehouders in Overijssel en Flevoland hebben we de laatste jaren gezien dat je met 10 procent minder kunstmest dezelfde of betere graslandopbrengsten kunt halen als je meer aandacht schenkt aan de bodem en bemesting.' Dit zegt adviseur Sytze Waltje van DLV Advies. (Nieuwe oogst, 5 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Met een pakket maatregelen zet het kabinet vandaag, woensdag 13 november, nieuwe stappen om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. (De Loonwerker, 13 november)
  Lees meer: deloonwerker.nl

 • Veel gemeenten hebben op dit moment geen idee hoeveel van de giftige stoffengroep PFAS er bij hen in de grond zit. Ze zijn hard bezig om daar wel achter te komen door een bodemkwaliteitskaart op te laten stellen, waarin PFAS is meegenomen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder tientallen gemeenten. (NOS, 7 november)
  Lees meer: nos.nl

 • Van alle Natura2000-gebieden is het Aamsveen wel een van de meest bijzondere. „Levend hoogveen, waar zie je dat nog?”, zegt beheerder Alexander van der Elst. Toch zijn juist hier de gevolgen van de hoge stikstofuitstoot te zien. „Het is vijf voor twaalf.” (Tubantia, 15 oktober)

  Lees meer: tubantia.nl

 • In de Noordoostpolder nemen 20 akkerbouwers en bollentelers rondom Espel maatregelen om de bodemkwaliteit van de percelen te verbeteren en emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf perceel en erf te verminderen. (Akkerwijzer, 10 oktober)

  Lees meer: akkerwijzer.nl