bodemkwaliteit

 • Vanuit GroeiBalans Teelt & Onderzoek is het Centrum voor Bodem & Gezondheid opgericht. Bedoeling is om hier kennis over gezond bodembeheer te delen via cursussen, lezingen en conferenties. (HortiPoint, 23 november)

  Lees meer: hortipoint.nl

 • Er is nog veel onbekend over het effect van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw op mens en milieu. Dat zegt Violette Geissen, hoogleraar Bodemfysica en landbeheer van Wageningen UR. Zij leidt het grootschalige Europees onderzoeksproject Sprint, dat meer inzicht moet verschaffen. (Akkerwijzer, 17 november)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Bio-akkerbouwer Herman Menkveld in Olst heeft 20 jaar geleden de keuze gemaakt om de 'chemie', zoals hij dat noemt, opzij te zetten en biologisch te gaan boeren. In een artikel van RTV Oost vertelt hij waarom (ook komt hierin reguliere landbouwer Cor Braakman aan het woord). "Voor mij voelde het niet goed. Chemie hoort niet thuis op het land, in de bodem en de natuur. Wij kozen voor biologisch." Zijn missie: een chemievrije landbouw in de toekomst. (Bio Journaal, 17 november)

  Lees meer: biojournaal.nl

 • De Nederlandse bodem barst van het leven. Miljarden bacteriën, schimmels, aaltjes en bodemdiertjes leven in een complex evenwicht met elkaar en met de geteelde gewassen. Verstoring van dat evenwicht ligt in de land- en tuinbouw altijd op de loer. Pathogene (schadelijke) bacteriën, schimmels en aaltjes kunnen dan de overhand krijgen en forse opbrengst- en kwaliteitsderving aan de gewassen toebrengen.(Akkerwijzer, 1 november)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • ‘Regrettable substitution’ is het vervangen van schadelijke stoffen door een schadelijk alternatief. Een voorbeeld hiervan is bisfenol A (BPA), wat onder meer gebruikt wordt in thermisch papier en een hormoonverstorende werking heeft. (H2O Waternetwerk, 11 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Tijdens een korte, bescheiden online Nationale Bodemtop van het ministerie van LNV van een uur (vanwege corona was een fysiek evenement niet mogelijk) werd vooral benadrukt dat er van allerlei projecten lopen die uiteindelijk moeten leiden tot een betere bodem. Het is nu zaak de opgedane kennis naar de boeren toe te brengen. (Agraaf, 11 november)

  Lees meer: agraaf.nl

 • Er is ontrust ontstaan over de werkwijze van aannemer Boskalis aan de tijdelijke N206. Ondernemers langs de weg en een aantal raadsleden stellen dat er vervuilde grond wordt gebruikt. Inmiddels lijkt er genoeg steun voor een spoeddebat, zo schrijft RTV Katwijk. (Alles over Katwijk, 10 november)

  Lees meer: allesoverkatwijk.nl

 • Klimaatverandering, stikstofaanpak, geurnormen, afname van biodiversiteit. Je zou kunnen denken dat ondernemers het boeren tegenwoordig onmogelijk wordt gemaakt. Maar bedreigingen zijn van alle tijden. Je kunt in de verdediging gaan of je kunt je verenigen en kansen zien. Dat is wat de Duinboeren al 25 jaar doen. (Nieuwe Oogst, 6 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Een duurzaam beheerde en gezonde bodem is van onschatbare waarde. Vitale bodems leveren namelijk een groot aantal ecosysteemdiensten voor zowel agrarische ondernemers als waterbeheerders en andere landgebruikers. Recente studies suggereren dat het slecht is gesteld met de kwaliteit van onze bodems en leggen daarbij een relatie met het landgebruik. (Boer en Business, 4 november)

  Lees meer: boerenbusiness.nl

 • Een keer in de zoveel tijd kijken naar de bodemgesteldheid is geen overbodige luxe. Het is leerzaam, blijkt telkens weer bij het project Bodem APK van LTO. Het tweejarig project op veengrond is afgesloten met veel oplossingen, maar ook met veel nieuwe vraagstukken. (Friesch Dagblad, 3 november)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Het werken aan een gezonde bodem is een onderneming geworden waaraan bijna heel het land deelneemt. Eigenlijk is bodemverbetering het nieuwe voetbal, maar hier is het niet De Boer zonder hoofdletters die coacht. (Nieuwe Oogst, 2 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De gemeente Ede is dinsdag alsnog begonnen met het bos- en heidegebied bij de Ginkel met schelpgruis te bestrooien. Aanvankelijk zou het bestrooien maandag al beginnen, maar door de harde wind werd dat een dag uitgesteld. (Ede Stad, 3 november)

  Lees meer: edestad.nl

 • Waterstof kan een belangrijke rol in de agrarische sector spelen om verdere verduurzaming van elektriciteit, gas en diesel mogelijk te maken. Twee agrarische bedrijven in Zuid-Holland zijn voorlopers. (Nieuwe Oogst, 2 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • In het Natura 2000-gebied Willinks Weust bij Winterswijk wordt dit jaar een aantal percelen ontdaan van de bovenste bodemlaag. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden deze kletsnatte, laaggelegen gronden opgehoogd met grond uit de naastgelegen steengroeve, om ze te verbeteren voor de landbouw. Nu is het doel om de waterhuishouding en de schraallanden van vóór de ophoging weer te herstellen. (Nature Today, 30 oktober)

  Lees meer: naturetoday.com

 • In grote delen van Brabant lijdt natuur die afhankelijk is van grondwater schade doordat er onvoldoende kwel beschikbaar is en de grondwaterstanden te laag zijn. Voor het herstel van het watersysteem in Brabant is naar schatting ongeveer 350 miljoen m3 grondwater per jaar nodig. Effectieve maatregelen om voldoende kwel in de natuur terug te brengen, liggen grotendeels buiten de natuurgebieden. (H2O Waternetwerk, 1 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Hij liefkoost zijn bodem. Voor melkveehouder Marinus de Vries is het de gewoonste zaak van de wereld. Rijsporen en plassen water voorkomt hij. Met stalmest en pleksgewijs wat graszaad, vertroetelt hij zijn grond. Sommige graspercelen zijn eeuwenoud. (Nieuwe Oogst, 30 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • In de Alblasserwaard is bij een aantal melkveehouders een nieuw experiment gestart: dubbel gebruik van bouwland. Daarvoor wordt het maisland na de maisoogst doorgezaaid met een combinatiegewas van winterrogge en veldboon. Dat zorgt niet alleen voor herstel van de bodem. Maar levert in het voorjaar ook een ruwvoerproduct op dat aan de koeien gevoerd kan worden. (Melkveebedrijf, 29 oktober)

  Lees meer: melkveebedrijf.nl

 • Een gezonde bodem is luchtig en kan voldoende water vasthouden. Storende lagen zijn funest. Adviseur Sjon de Leeuw van PPP Agro Advies geeft uitleg. (Nieuwe Oogst, 30 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De motor van de biologische sector hapert dit jaar. De groei van het aantal bio-boeren, het areaal en de supermarktomzet zal heel bescheiden zijn. De biologische sector wil hulp van Den Haag om weer te accelereren. (Leeuwarder Courant, 6 september)
  Lees meer: lc.nl

 • Langzaam begint het werk aan het terugbrengen van de Roazebosk naast Joure. Maandag werd er over gesproken in een petear van gemeente De Fryske Marren. De grote uitdaging is de bodemkwaliteit. "Momenteel is het absoluut ongeschikt voor het aanplanten van bos," zei Esther Beneker van de projectgroep Herstel Roazebosk tegen het college en de raad. Daarom zal er hard gewerkt worden om de grond te prepareren en gereed te maken voor aanplanting. (Omrop Fryslân, 31 augustus)
  Lees meer: omropfryslan.nl