bodemkwaliteit

 • Nog niet alle data uit de langlopende bodemproef in Vredepeel zijn verzameld, maar wel blijkt al dat combinaties van bodembehandelingen en bodemverbeteraars de hoeveelheid en de activiteit van het bodemleven stimuleren. Daar zitten kansen voor een weerbaarder teeltsysteem. (Nieuwe Oogst, 16 juni)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Verplicht de overheid telers tot duurzaam bodembeheer door regelgeving of valt er gewoon wat te verdienen aan goed gedrag of het halen van doelstellingen? Voorlopig dekken vergoedingen de kosten voor de inspanningen nog niet. (Nieuwe Oogst, 28 mei)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Hoe kunnen bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en burgers de ruimte slim gebruiken, zodat natuurlijke bodemfuncties ten volle worden benut? Hierover gaan we op 31 mei tijdens de Bodemdag 2022 met elkaar in gesprek.(Nature Today, 26 mei)
  Lees meer: naturetoday.com

 • Het bodemleven zorgt voor belangrijke bodemfuncties zoals waterzuivering, ziektebestrijding en de koolstofkringloop. De nieuwe BIOSIS-tool wijst onderzoekers en overheden de weg naar de meest geschikte methode om bodemkwaliteit te meten. Het instrument maakt gebruik van 195 erkende methoden om bodemleven te meten en 98 methoden om processen te meten. (AgriHolland, 2 mei)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Onze landbouwgrond droogt uit en raakt uitgeput. De gewasopbrengst wordt daardoor steeds minder. Volgens onderzoek van hydroloog Martine van der Ploeg kunnen bacteriën een dode bodem nieuw leven inblazen. (New Scientist, 2 april)

  Lees meer: newscientist.nl

 • Om grond veilig te kunnen hergebruiken bij de dijkversterking in Hansweert heeft waterschap Scheldestromen een bodemkwaliteitskaart opgesteld. “De grond die getransporteerd wordt, bevat sporen van PFAS”, laat het waterschap vrijdag weten. “De bodemkwaliteitskaart is opgesteld om het transport van de grond die vrijkomt bij het versterken van de dijk ter plaatse op een milieuhygiënische manier te kunnen verwerken.” (Reimerswaalse & Kapelse Internetbode, 11 maart)

  Lees meer: internetbode.nl

 • Een groep van zo’n vijftien vrijwilligers was de afgelopen dagen aan het werk op een voormalige akker aan het Achtereind in Waalre. De missie: 805 loofbomen – zeven soorten – planten als compensatie voor het kappen van een dennenbos langs de Dirck van Hornelaan. Dit bosperceel moest vorig jaar plaatsmaken voor een heidecorridor. (ED, 9 maart)

  Lees meer: ed.nl

 • De bodem levert allerlei diensten die onmisbaar zijn voor het leven op aarde. De wereldwijde afname van bodemkwaliteit is dan ook een grote zorg. Een oplossing ligt misschien wel in handen van minuscule bodemregisseurs: micro-organismen. Ze zijn zo klein dat ze niet met het blote oog te zien zijn, maar kunnen wel een zichtbaar groot verschil maken voor herstel van bodems en ecosystemen. (Nature Today, 10 maart)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Een recent gepubliceerd theoretisch raamwerk helpt om de complexiteit van bodembiologie beter te begrijpen in relatie tot verschillende bodemfuncties. Dit raamwerk wordt ondersteund door de online BIOSIS-tool, die gebruikers helpt bij het selecteren van de meest geschikte meetmethoden om bodemkwaliteit te beoordelen. (Agri Holland, 23 februari)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Maatschap Lucassen in Afferden steekt veel energie in bodembeheer. Het technisch resultaat is vooruitgegaan sinds de balans tussen de mineralen in de Limburgse zandgrond beter is. Chroma's zijn een belangrijke graadmeter voor het bedrijf. (Nieuwe Oogst, 3 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Een gezonde bodem is de basis voor een gezond Fryslân. De provincie zet daarom in op een duurzaam bodembeleid. Hierover heeft Gedeputeerde Staten deze week besloten door in te stemmen met de startnotitie bodem. Deze startnotitie geeft richting aan de invulling van het toekomstig bodembeleid, met als doel de kwaliteit van onze Friese bodem (nog) beter te beschermen, uitgewerkt op twee ambitieniveaus. (RTV NOF, 25 januari)

  Lees meer: rtvnof.nl

 • D66 Heusden wil dat de gemeente het gebruik van landbouwgif glyfosaat door pachters van gemeentelijke grond verbiedt. Mocht het college van B en W niet van plan zijn het verbod op te leggen, dan wil fractievoorzitter Aart Jan Gorter weten waarom niet. (BD, 9 januari)

  Lees meer: bd.nl

 • In een vierjarig onderzoek wordt de meerwaarde van extensief kruidenrijk grasland en productief kruidenrijk grasland voor de biodiversiteit en agrarische productie bepaald, in vergelijking met regulier blijvend grasland. Dit gebeurt in het Living Lab kruidenrijk grasland. (Melkveebedrijf, 21 december)

  Lees meer: melkveebedrijf.nl

 • Het is vandaag Wereld Bodem Dag. Op dit jaarlijks terugkerende moment vragen natuurorganisaties wereldwijd extra aandacht voor de bodem. Want zo vanzelfsprekend is een gezonde bodem niet. (RTV Drenthe, 5 december)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Door duurzaam bodembeheer kan de bodem water, nutriënten en pesticiden beter vasthouden, zodat ze beter worden benut of verder worden afgebroken. Dit vereist maatwerk en deskundigheid van agrariërs. Om duurzaam bodembeheer te stimuleren zijn bodemindicatoren en -functies in ontwikkeling. (H2O Waternetwerk, 6 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Er is in de Achterhoekse bodem voldoende bodemleven actief en ook de fosfaattoestanden en de pH-waarden zijn op orde. Dit blijkt uit een recentelijk afgeronde analyse in het project ‘Locatie specifiek maatwerk voor bodem- en waterkwaliteit’. In dit project, dat in 2019 startte, heeft het Nutriënten Management Instituut, met medewerking van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers, een uitgebreide data-analyse uitgevoerd op basis van beschikbare bodemanalyses van alle Achterhoekse percelen van de laatste 25 jaar. (Agriholland, 29 november)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Het project 'Zicht op Bodemstructuur' van het Agrarisch Collectief Flevoland kan twee jaar langer door. Het project krijgt van Gedeputeerde Staten subsidie tot en met het jaar 2023, blijkt uit de besluitenlijst van de provincie. (Veldpost, 12 november)

  Lees meer: veld-post.nl

 • Projectleider Yvonne Gooijer van Actieplan Bodem & Water en akkerbouwer Frans Reijrink vertellen over hun ervaringen om de bodemkwaliteit te verbeteren. Hoe beoordeel je de conditie van je bodem, verbeter je de bodemkwaliteit en beperk je emissies? (Boerderij, 8 november)

  Lees meer: boerderij.nl

 • Zeven Statenfracties willen dat er in Fryslân minder pesticiden worden gebruikt. Boeren willen meewerken, maar zeggen ook dat de rek er op een geven moment uit is. Woensdag kwamen 22 Statenleden langs bij akkerbouwer Anko van der Bos uit Holwerd. (Omrop Fryslân, 6 oktober)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Chemische indicatoren voor de bodemkwaliteit zijn het gemakkelijkst te meten, te begrijpen en advies op te baseren. Fysische indicatoren zijn al moeilijker. Het lastigste zijn de biologische indicatoren. Volgens bodemonderzoeker Janjo de Haan van WUR Open Teelten en bodembioloog Gerard Korthals van het instituut NIOO in Wageningen groeit de kennis van het bodemleven. Voorlopig is het van belang vooral de praktische, niet al te tijdrovende en betaalbare analysemethodes voor het bodemleven te gebruiken. De Haan en Korthals spraken tijdens de Plant- en Bodemgezondheidsdag in Vredepeel. (Topbodem, 27 september)

  Lees meer: akkerwijzer.nl