bodemkwaliteit

 • Met een pakket maatregelen zet het kabinet vandaag, woensdag 13 november, nieuwe stappen om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. (De Loonwerker, 13 november)
  Lees meer: deloonwerker.nl

 • Veel gemeenten hebben op dit moment geen idee hoeveel van de giftige stoffengroep PFAS er bij hen in de grond zit. Ze zijn hard bezig om daar wel achter te komen door een bodemkwaliteitskaart op te laten stellen, waarin PFAS is meegenomen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder tientallen gemeenten. (NOS, 7 november)
  Lees meer: nos.nl

 • Van alle Natura2000-gebieden is het Aamsveen wel een van de meest bijzondere. „Levend hoogveen, waar zie je dat nog?”, zegt beheerder Alexander van der Elst. Toch zijn juist hier de gevolgen van de hoge stikstofuitstoot te zien. „Het is vijf voor twaalf.” (Tubantia, 15 oktober)

  Lees meer: tubantia.nl

 • In de Noordoostpolder nemen 20 akkerbouwers en bollentelers rondom Espel maatregelen om de bodemkwaliteit van de percelen te verbeteren en emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf perceel en erf te verminderen. (Akkerwijzer, 10 oktober)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • De bodemstructuur en -vruchtbaarheid van landbouwgrond spelen een belangrijke rol bij de hoeveelheid stikstof en fosfaat die in het oppervlaktewater wordt gemeten. Dat blijkt uit een studie van NMI Wageningen. Onderzoeker Gerard Ros presenteerde de uitkomsten op een Niscoo-bijeenkomst in Heerenveen. (Nieuwe oogst, 10 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Te veel stikstof heeft een schadelijk effect op onze natuur. De bodem verzuurt, waardoor bepaalde planten en voedingstoffen verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrassing van heidegebied en een te kort aan calcium voor vogels. Voor mezen leidt dat tot gebroken pootjes en dunne eierschalen. (NPO Radio 1, 16 september)

  Lees meer: nporadio1.nl

 • Oude kaarten van landbouwgebieden tonen vaak de oorzaak van verschillen in de bodem. Volgens Randy Wilbrink van Van Iperen helpt het om zo terug te kijken naar periodes voor de laatste ruilverkaveling of veranderde gebiedsinrichting. Telers kunnen zo gericht meten op percelen en dan plaatsspecifiek handelen. (Akkerwijzer.nl, 9 september)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Een bodem waarop de teler druppelirrigatie gebruikt, benut het natuurlijke regenwater ook beter. Volgens akkerbouwadviseur Sigrid Arends van Delphy krijgt de bodem een betere sponsstructuur. Bij pivots of beregeningskanonnen lijdt de structuur onder de beregening. (Akkerwijzer.nl, 9 september)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Het koolstofgehalte in de organische stof van Nederlandse bodems laat met 40 tot 65 procent een enorme spreiding zien. Dat blijkt uit een recente analyse van ruim honderdduizend grondmonsters door Eurofins Agro. (Nieuwe Oogst, 4 september)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • In Nederland hebben we veelal te maken met arme, verzuurde bodems. Dat heeft grote gevolgen voor de flora en fauna. Om onze bossen en natuurgebieden te behouden en te koesteren voor de toekomst, is het essentieel dat er bodemherstel plaatsvindt. Het toevoegen van mineralen is daarbij een waardevolle maatregel. Het creëren van een goede balans in de bodem is namelijk de basis van het herstelproces. (Nature today, 3 september)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Beter Bodembeheer, een publiek-private samenwerking (PPS) rond het thema bodem, benadert bodembeheer vanuit een integrale visie. Volgens onderzoeker Janjo de Haan van Wageningen Universiteit en Research (WUR) hebben bewerkingen, mest aanwenden en andere teelthandelingen namelijk invloed op de fysische, chemische en biologische kwaliteiten van de bodem. Ze zijn niet los van elkaar te zien, zegt De Haan. (Akkerwijzer.nl, 28 augustus)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • De kwaliteit van de bodem onder zonnepanelen gaat achteruit en het herstel duurt lang. Wageningse onderzoekers zien dat zonneparken voor de landbouw veel negatieve effecten heeft. Voor bepaalde natuurwaarden kan het wel positief zijn. (Boerderij, 27 augustus)\

  Lees meer: boerderij.nl

 • Micro organismen in de bodem zijn de belangrijkste vorm van bodemleven. Ze vormen een belangrijke voedingsbron voor het hogere bodemleven (zoals wormen) en worden zelf voornamelijk gevoed door plantenwortels. CZAV ervaart dat telers hier steeds meer van doordrongen zijn en zich daarom maximaal willen inspannen de bodemvruchtbaarheid en -gezondheid te stimuleren. (Akkerwijzer, 7 augustus)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Vooruitlopend op (eventueel) een opnieuw droge zomer in 2019 heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd of bij een nieuwe droogtesituatie – aanvullend op al genomen maatregelen – nog extra mestmaatregelen genomen kunnen worden. (Rijksoverheid, 29 juli)

  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • Onderzoek in Duitsland aan expres verdichte bodems toont dat herstel pas na drie jaar optreedt. Volgens onderzoeker Derk van Balen van WUR Open Teelten is het interessante aan het onderzoek dat het bewortelingseffect zo goed zichtbaar is gemaakt. (Akkerwijzer, 24 juli)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur Rli is getart met zijn advies over duurzaam bodembeheer. De kwaliteit van de bodem is van groot maatschappelijk belang. De vitaliteit van de bodem heeft immers effect op de voedselproductie, waterkwaliteit, waterbuffering, klimaatadaptatie, biodiversiteit, koolstofvastlegging en klimaatmitigatie.  (Groene Ruimte, 18 juli)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • De Midterm Review geeft een tussenstand van het in 2015 afgesloten bodemconvenant. De aanpak van bodemverontreinigingen en de decentralisatie van het bodembeleid liggen op koers. De rol die bodem en ondergrond kunnen spelen in maatschappelijke opgaven wordt steeds belangrijker. (Bodem+, 15 juli)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • De gemeente Utrecht heeft geen moeite met de beslissing van de Raad van State dat de ring rond Utrecht voorlopig niet verbreed mag worden. De recente stikstofuitspraak van de Raad van State is ook van toepassing op de A27 en A12-verbreding, zo blijkt uit de uitspraak vandaag. Minister Cora van Nieuwenhuizen noemt het besluit in een reactie een 'zware tegenvaller.' (Binnenlands bestuur, 17 juli)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Korrels gemaakt van CO2 kunnen de bodemgezondheid bevorderen. Dit concluderen Britse onderzoekers in een studie. De korrels zorgden voor een flinke verbetering van de bodemkwaliteit. (Duurzaam bedrijfsleven, 8 juli)

  Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

 • In de Barneveldse nieuwbouwwijken Veller en Eilanden-Oost zijn tientallen bomen niet levensvatbaar. Een deel van deze bomen is inmiddels gekapt; vele hiervan waren halfdood en hadden daarmee te weinig toekomstperspectief. De gemeente weet nog niet wat er precies aan de hand is en onderzoekt de zaak. (Barneveldsekrant, 4 juli)

  Lees meer: barneveldsekrant.nl