droogte

 • Waterschap Aa en Maas gaat vanaf 2020 groot onderhoud uitvoeren aan de Peelkanalen. Hiervoor is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het gaat om het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal. Deze kanalen worden onder andere gebaggerd om water beter aan- en af te voeren. Zo kan er meer water naar de Peelregio voor landbouw en natuur. Ook Noord-Limburg en Noordoost-Brabant profiteren van deze extra wateraanvoer. (Land en water, 25 februari)

  Lees meer: landenwater.nl

 • De beregeningsverboden die golden in het werkgebied van het Waterschap Rijn en IJssel, zijn per direct opgeheven. ,,De waterstanden hebben zich zodanig hersteld dat sproeien weer mag’’, zegt woordvoerder Vanya Ginsel van het waterschap.(De Gelderlander, 26 februari)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • De gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf en drie waterschappen (Schieland en de Krimpenerwaard, Hollandse Delta en Delfland) ondertekenden een intentieovereenkomst om de stad Rotterdam beter voor te bereiden op klimaatverandering. (H2O Waternetwerk, 25 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het is een groot probleem: door de extreem lage grondwaterstand als gevolg van de droogte afgelopen zomer, treden zettingen op in grondlagen. Als gevolg hiervan kunnen huizen op met name klei- en veengronden verzakken en er komen scheuren in de muren. Dit risico treedt vooral op bij huizen die niet op palen, maar rechtstreeks op de ondergrond zijn gefundeerd. (Binnelands Bestuur, 22 februari)

  Lees meer: binnelandsbestuur.nl

 • Nederland is nog niet van de droogte af. Na de langdurige droogte van vorig jaar heeft het onvoldoende geregend om een einde te maken aan het neerslagtekort. Met droog en vrij zonnig weer in het vooruitzicht dreigt dat tekort alleen maar groter te worden. (De Volkskrant, 21 februari)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • Waterschap Scheldestromen heeft een actieplan opgesteld om korte en langetermijnoplossingen voor droogtebestrijding in kaart te brengen. Een van de mogelijkheden die het waterschap onderzoekt is de inzet van gezuiverd rioolwater. (Waterforum, 15 februari)

  Lees meer: waterforum.net

 • Waterschap Hunze en Aa’s heeft in de droogteperiode in 2018 noodpompen bij drie gemalen geplaatst om het beheergebied van voldoende IJselmeerwater te voorzien. Hierdoor is de schade voor de landbouw, industrie, natuur en infrastructuur zo beperkt mogelijk gebleven. Momenteel onderzoekt het waterschap het toekomstige voorzieningenniveau. (Waterforum, 19 februari)

  Lees meer: waterforum.net

 • De klimaatverandering maakt het extra nodig om de bodem in goede conditie te houden. 'Kleine wijzigingen in gemiddelden geven grote veranderingen in weerextremen. Houd rekening met meer water en meer droogte over meerdere jaren', zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. 'Natte periodes worden natter en droge periodes droger.' (Nieuwe Oogst, 20 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • De waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen grijpen in om de lage grondwaterstand te herstellen, maar regen is noodzakelijk om escalatie te voorkomen. (De Stentor, 19 februari)

  Lees meer: destentor.nl

 • De waterschappen in ons land hebben veel geleerd van de lange droogteperiode van vorig jaar. Ze hebben draaiboeken aangepast, houden meer water vast, stellen het beleid van schutten waar nodig bij, ontwikkelen maatregelen tegen verzilting, denken na over meer communicatie met burgers en boeren en uiteraard wordt er volop geëvalueerd. (NOS, 16 februari)

  Lees meer: nos.nl

 • De zomer van 2018 was de warmste van de laatste drie eeuwen. De droogte en een (dreigend) watertekort waren aanleiding een landelijke crisisorganisatie in te richten. Diverse partijen in de waterketen en de Tweede Kamer willen weten hoe dat ging en daarom komt er een evaluatie van het functioneren van de crisisorganisatie. (Binnelands Bestuur, 14 februari)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De regenval van de afgelopen weken heeft de grondwaterstand in het hele werkgebied van Wetterskip Fryslân hersteld. De extreme droogte in de zomer en het najaar van 2018 had gezorgd voor lage grondwaterstanden. (Friesch Dagblad, 14 februari)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • De oorzaak van de verzakking van de twee gestutte woningen en de oorzaak van de vermoedelijke en reeds geconstateerde schade aan overige woningen (met eventuele bijgebouwen) in het gebied van de 8 aangewezen woningen is grotendeels toe te schrijven aan de vervanging van de riolering en additioneel aan de 'droogte 2018'. (Roder journaal, 11 februari)

  Lees meer: roderjournaal.nl

 • De droogte van 2018 zorgt dit jaar voor een goede bodemstructuur en veel organische stof van groenbemesters. 'Een mooie basis voor komend seizoen.' Op hogere zandgronden zit het grondwater nog wel tot een meter lager dan normaal. (Nieuwe oogst, 7 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen keurde acht projectvoorstellen goed voor het gezamenlijke initiatief: Water challenges for a changing world. Het gezamenlijke initiatief richt zich op de uitdaging om duurzame watersystemen mogelijk te maken voor een duurzame economie in en buiten Europa. Twee van de goedgekeurde projecten worden geleid door onderzoekers van de Universiteit Twente. (Utilities, 5 februari)

  Lees meer: utilities.nl