duurzaamheid

 • Utrechtse wetenschappers ontdekten dat bodemmicroben de potentie hebben om planten immuun te maken voor ziekten. Dat opent nieuwe mogelijkheden voor duurzame voedselproductie. (Nieuwe Oogst, 25 september)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Consumenten maken zich zorgen over het milieu en geven dan ook steeds meer geld uit aan duurzame producten, maar profiteert het milieu hier ook altijd van? Onderzoek laat zien dat consumenten hun duurzame consumptiegedrag soms gebruiken als een excuus om zich vervolgens wat minder duurzaam te gedragen. Hoe gaan we dit negatieve effect tegen? (Marktetingfacts, 22 augustus)
  Lees meer: marketingfacts.nl

 • Het Hoogheemraadschap Delfland stopt - voorlopig - met het stimuleren van vergroeningsmaatregelen in de buitenruimte. Delfland werd afgelopen half jaar zo veel groene daken, klimaatbestendige tuinen en regentonnen rijker, dat de beschikbare subsidiepot is uitgeput. (Schiedam 24, 20 augustus)
  Lees meer: schiedam24.nl

 • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SDE+-subsidie toegekend aan het aardwarmteproject aan de Lange Kruisweg in Maasdijk. Het verkrijgen van de subsidie is een belangrijk onderdeel in de verdere ontwikkeling van dit project, hiermee komt de realisatie een stap dichterbij. (AgriHolland, 19 augustus)
  Lees meer: agriholland.nl

 • Huizen moeten van het gas af en worden verduurzaamd is afgesproken in het klimaatakkoord. Daar komen subsidies voor. Maar geld is helemaal niet het grootste probleem, constateert Daphne van Paassen, een jaar nadat ze is begonnen met het verduurzamen van haar stadswoning uit 1895. (Volkskrant, 16 augustus)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • Met doelstellingen die zo verreikend zijn als het beëindigen van de armoede in al zijn vormen en het bewerkstelligen van kwaliteitsonderwijs voor iedereen in 2030 zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) zeer ambitieus – veel ambitieuzer dan hun voorganger, de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen. Of de wereld deze doelstellingen wel of niet zal verwezenlijken, zal in cruciale mate afhangen van geld – met name publiek geld. (Duurzaam Nieuws, 18 augustus)
  Lees meer: duurzaamnieuws.nl

 • Voor steeds meer mensen wordt het maken van duurzame keuzes vanzelfsprekend. Maar hoe zit dat met de vakantie? Vaak speelt duurzaamheid tijdens de vakantie nog een ondergeschikte rol, of zelfs helemaal geen. Dat is een gemiste kans. Want door duurzaam vakantie te vieren kun je een grote positieve impact maken. De “footprint” van je vakantie is namelijk aanzienlijk. En het is eenvoudiger dan je denkt om je vakantie duurzamer te maken. (Duurzaam Nieuws, 10 augustus)
  Lees meer: duurzaamnieuws.nl

 • Om de aarde leefbaar te houden, moeten we anders eten en anders met land omgaan, waarschuwen wetenschappers. Want land is de bodem onder ons bestaan. (Trouw, 8 augustus)

   

  Lees meer: trouw.nl

   

 • Hogeschool Van Hall Larenstein gaat onderzoek doen om de transitie naar een duurzame landbouw en veeteelt te versnellen. Ze doet dat samen met drie andere Nederlandse hogescholen Aeres, Inholland en HAS. (Leeuwarder Courant, 22 juli)

  Lees meer: lc.nl

 • De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur Rli is getart met zijn advies over duurzaam bodembeheer. De kwaliteit van de bodem is van groot maatschappelijk belang. De vitaliteit van de bodem heeft immers effect op de voedselproductie, waterkwaliteit, waterbuffering, klimaatadaptatie, biodiversiteit, koolstofvastlegging en klimaatmitigatie.  (Groene Ruimte, 18 juli)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • De komst van een waterkrachtcentrale in de sluis in de Maas bij Grave is weer een stap dichterbij gekomen. De vijzelturbine moet stroom voor duizend huishoudens gaan opwekken. (De Gelderlander, 25 juni)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Een vitale bodem is belangrijk voor de agrarische sector, natuur en samenleving. Het vernieuwde platform van Bodemnetwerk Brabant ondersteunt het beter omgaan met de bodem. (Nature Today, 20 juni)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Staatsbosbeheer gaat met 3 boeren een vergaande samenwerking aan die hen helpt meer biodiversiteit te combineren met een rendabele bedrijfsvoering. De 3 maken deel uit van een groot project van 40 experimenten die Staatsbosbeheer samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en boeren aangaat om natuurinclusieve landbouw te stimuleren. (Groene Ruimte, 18 juni)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Het ondergronds opslaan van duurzame energie in Zuid-Limburg kan nagenoeg kostendekkend zijn in 2030. Die conclusie trekt onderzoeksbureau Berenschot in een haalbaarheidsstudie. (Duurzaam Bedrijfsleven, 18 juni)

  Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

 • Minder gebruik van kunstmest, meer ruimte voor boeren die hun bedrijf natuurinclusief willen maken en regelgeving om reststromen vaker als veevoer te kunnen gebruiken. Dat zijn enkele maatregelen uit het plan waarmee minister Schouten een duurzame en sterke landbouw in 2030 wil realiseren. (Duurzaam Bedrijfsleven, 17 juni)

  Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

 • Drinkwaterbedrijf Dunea en Hoogheemraadschap van Rijnland hebben een gezamenlijke toekomstvisie ontwikkeld waarin de groeiende waarde van water het ankerpunt is. (H2O Waternetwerk, 21 mei)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Water Natuurlijk, VVD, Ongebouwd, Bedrijven en ChristenUnie vormen het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Ze hebben het coalitieakkoord ‘Samen duurzaam verder’ gesloten. (De Brug, 14 mei)

  Lees meer: brugnieuws.nl

 • Alle landbouwgronden moeten in 2030 duurzaam worden beheerd. Dat doel streeft minister Carola Schouten van LNV na met het nationaal programma landbouwbodems. Dit jaar komt al een flink budget beschikbaar voor meer koolstofvastlegging in de bodem. (Nieuwe Oogst, 9 mei)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • De Rijksoverheid stelt eigen grond beschikbaar voor nieuwe wind- en zonneparken. Het idee is dat marktpartijen op overheidsgrond sneller duurzame energie kunnen gaan opwekken dan op particuliere terreinen. (NOS, 15 maart)

  Lees meer: nos.nl

 • De Stationsweg in Breda gaat vanaf september op de schop. Het ontwerp gaat uit van de uitstraling van de nabijgelegen Willemstraat, Emmastraat, Meerten Verhoffstraat en de Spoorstraat. Duurzaamheid staat voorop. Het wordt een waterbestendige, halfverharde weg, met energiezuinige verlichting. De gemeente heeft besloten de bomen te laten staan. (BN De Stem, 21 maart)

  Lees meer: bndestem.nl