grondwater

 • Het regent vandaag wel, maar het is nog altijd veel te droog. Sterker: nog nooit is zo lang te weinig neerslag gemeten, zegt het KNMI. Het neerslagtekort is sinds de droge zomer van vorig jaar alleen maar verder toegenomen. Dit leidt tot veel te lage grondwaterstanden en dat is bedreigend voor zowel de natuur als voor boeren. (Nieuwsuur, 3 maart)

  Lees meer: nos.nl

 • Boeren in Oost-Nederland maken zich zorgen over de droogte. In de wintermaanden heeft het bij lange na niet genoeg geregend om de neerslagtekorten van de droge zomer van 2018 aan te vullen. Het groeiseizoen staat voor de deur maar de bodem is op delen van de Veluwe en ten oosten van de IJssel te droog voor de tijd van het jaar. (De Stentor, 1 maart)

  Lees meer: destentor.nl

 • Ondergelopen tuinen en kruipruimtes, schimmel en veel vocht. Al jaren houdt de wateroverlast door het grondwater het dorp Nieuw-Schoonebeek bezig. Gisteravond werden dan eindelijk de resultaten van het onderzoek door ingenieursbureau Wareco gepresenteerd. (RTV Noord, 28 februari)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Actief grondwaterbeheer, in zowel Hoog- als Laag-Nederland, is dringend gewenst om de zoetwatervoorziening veilig te stellen. Wie voert de regie en neemt het initiatief? (H2O Waternetwerk, 27 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De beregeningsverboden die golden in het werkgebied van het Waterschap Rijn en IJssel, zijn per direct opgeheven. ,,De waterstanden hebben zich zodanig hersteld dat sproeien weer mag’’, zegt woordvoerder Vanya Ginsel van het waterschap.(De Gelderlander, 26 februari)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Brabant Water mag tot 2022 jaarlijks 225 miljoen kubieke meter grondwater onttrekken ten behoeve van de waterproductie. Om zich aan dat plafond te kunnen houden moet het bedrijf de komende jaren de groeiende vraag naar water zien af te vlakken. Het gaat tot 2022 om een besparing van 5 miljard liter water, laat het waterbedrijf weten. (H2O Waternetwerk, 26 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De bodemdaling in veenweidegebieden moet worden gestopt door het grondwaterpeil flink te verhogen. Dat vindt de Overijsselse ChristenUnie, en ook in Den Haag klinken deze geluiden. Volgens boeren veroorzaakt het verhogen van grondwater alleen maar méér problemen: landbouw wordt dan onmogelijk en ook het landschap verandert drastisch. (RTV Oost, 25 februari)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Het is een groot probleem: door de extreem lage grondwaterstand als gevolg van de droogte afgelopen zomer, treden zettingen op in grondlagen. Als gevolg hiervan kunnen huizen op met name klei- en veengronden verzakken en er komen scheuren in de muren. Dit risico treedt vooral op bij huizen die niet op palen, maar rechtstreeks op de ondergrond zijn gefundeerd. (Binnelands Bestuur, 22 februari)

  Lees meer: binnelandsbestuur.nl

 • Nederland is nog niet van de droogte af. Na de langdurige droogte van vorig jaar heeft het onvoldoende geregend om een einde te maken aan het neerslagtekort. Met droog en vrij zonnig weer in het vooruitzicht dreigt dat tekort alleen maar groter te worden. (De Volkskrant, 21 februari)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • Waterschap Scheldestromen heeft een actieplan opgesteld om korte en langetermijnoplossingen voor droogtebestrijding in kaart te brengen. Een van de mogelijkheden die het waterschap onderzoekt is de inzet van gezuiverd rioolwater. (Waterforum, 15 februari)

  Lees meer: waterforum.net

 • Waterschap Hunze en Aa’s heeft in de droogteperiode in 2018 noodpompen bij drie gemalen geplaatst om het beheergebied van voldoende IJselmeerwater te voorzien. Hierdoor is de schade voor de landbouw, industrie, natuur en infrastructuur zo beperkt mogelijk gebleven. Momenteel onderzoekt het waterschap het toekomstige voorzieningenniveau. (Waterforum, 19 februari)

  Lees meer: waterforum.net

 • De klimaatverandering maakt het extra nodig om de bodem in goede conditie te houden. 'Kleine wijzigingen in gemiddelden geven grote veranderingen in weerextremen. Houd rekening met meer water en meer droogte over meerdere jaren', zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. 'Natte periodes worden natter en droge periodes droger.' (Nieuwe Oogst, 20 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • De waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen grijpen in om de lage grondwaterstand te herstellen, maar regen is noodzakelijk om escalatie te voorkomen. (De Stentor, 19 februari)

  Lees meer: destentor.nl

 • Drie gebiedscoördinatoren gaan de komende tijd circa honderd agrarische bedrijven af in het bovenstroomse deel van de Baakse Beek ten oosten van Lichtenvoorde. Het gebied wordt meer klimaatbestendig gemaakt, zodat benedenstrooms minder kans is op wateroverlast. (Nieuwe Oogst, 18 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • De waterschappen in ons land hebben veel geleerd van de lange droogteperiode van vorig jaar. Ze hebben draaiboeken aangepast, houden meer water vast, stellen het beleid van schutten waar nodig bij, ontwikkelen maatregelen tegen verzilting, denken na over meer communicatie met burgers en boeren en uiteraard wordt er volop geëvalueerd. (NOS, 16 februari)

  Lees meer: nos.nl

 • De regenval van de afgelopen weken heeft de grondwaterstand in het hele werkgebied van Wetterskip Fryslân hersteld. De extreme droogte in de zomer en het najaar van 2018 had gezorgd voor lage grondwaterstanden. (Friesch Dagblad, 14 februari)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • In Hoogeveen maakt een gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater tóch ontwikkelingen mogelijk, zoals het winnen van energie. Het is het eerste project in Drenthe. (dagblad ban het Noorden, 14 februari)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Het kabinet moet er voor zorgen dat het grondwaterpeil in het Gelderse rivierengebied omhoog gaat om schade aan woningen te voorkomen. (De Gelderlander, 12 februari)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • D66 en GroenLinks roepen het kabinet op het grondwaterpeil in de veengebieden te verhogen en daar de veeteelt fors terug te schroeven. Doordat het grondwaterpeil nu kunstmatig laag wordt gehouden ten behoeve van agrariërs en veehouders, dreigt in de omgeving grote schade aan de funderingen van huizen en gebouwen.(De Volkskrant, 11 februari)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • Het Nederlandse oppervlakte en grondwater voldoet nog niet aan de Europese norm. Verontreinigingen, zoals bestrijdingsmiddelen en nieuwe opkomende stoffen, overschrijden nog regelmatig de normen die gesteld zijn inde Europese norm. (NPO Radio 1, 10 februari)

  Lees en luister meer: nporadio1.nl