grondwater

 • Waterschap De Dommel houdt tot 1 maart 2021 vele stuwen hoog om het regenwater zo lang mogelijk in het gebied te houden. Dit is nodig om het grondwater aan te vullen. (Studio 040, 15 januari)

  Lees meer: studio040.nl

 • Heb je met bodemverdichting in de ondergrond te maken, dan is de weg naar herstel lang en duur. Door kleine gaten te boren kan het perceel beter afwateren en krijgen plantwortels de ruimte om de diepte in te gaan. WUR-onderzoeker Derk van Balen experimenteert nu twee jaar met het systeem. De eerste resultaten zijn positief. (Nieuwe Oogst, 13 januari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Bij gereduceerde grondbewerking op klei is het de kunst de diepere lagen te sparen en de bovenlaag fijn te maken. Teler Jacob Vos uit het Flevolandse Bant werkt op die manier en begeleidt het onderzoek naar ondiepe grondbewerking vanuit de praktijk. (Nieuwe Oogst, 13 januari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De Nederlandse landbouw moet de belasting van het milieu met schadelijke stoffen serieus verminderen. Gebeurt dat niet dan loopt Nederland het risico zich niet aan internationale milieu- en klimaatverdragen te houden, zoals de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs en de Kaderrichtlijn Water. (H2O Waternetwerk, 7 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • In het veenweideprogramma moet meer aandacht zijn voor de bodem. Dat is een van de aandachtspunten van de inspraakreactie van de gezamenlijke landbouworganisaties in het gebied. 'Met alleen hydrologische maatregelen komen we er niet', zegt voorzitter Geart Benedictus van de stuurgroep Veenweide. (Nieuwe Oogst, 7 januari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Op een akker van 15 hectare krijgt in Lelystad het eerste grootschalige agroforestry project gestalte. Op dit perceel gaat WUR de relatie tussen rijen bomen en hagen en diverse akkergewassen onderzoeken. Volgens WUR heeft agroforestry de potentie gelijktijdig een bijdrage te leveren aan diverse milieu-, landbouwkundige- en economische aspecten. (Akkerwijzer, 6 januari)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • In Brabant, ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide, ligt het beekdal van de Oude Strijper Aa. Het is niet zomaar een beekdal. De vennen van het gebied zijn tevens het brongebied van deze beek. Het was sinds de ruilverkaveling van 1973 een beekdal met een rechte waterloop. Waterschap De Dommel gaat het beekdal herinrichten en herstelmaatregelen treffen. (Nature Today, 4 januari)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Een nieuwe fosfaatindicator voor boeren waarin twee berekeningen worden gecombineerd, moet ervoor zorgen dat uitspoeling van fosfaat wordt voorkomen. Dit komt de waterkwaliteit ten goede. (H2O Waternetwerk, 30 december)

  Lees verder: h2owaternetwerk.nl

 • Tegen afspraken in is nooit in de gaten gehouden wat het effect van baggerstort in de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland (beter bekend als de vogelplas) was op de kwaliteit van het grondwater. Dat blijkt uit een brief van commissaris van de Koning Jaap Smit aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. (Leidsch Dagblad, 23 december)

  Lees verder: leidschdagblad.nl

 • LTO Akkerbouw vindt dat de overheid moet accepteren dat de uitspoelingsnorm van 50 milligram nitraat per liter grondwater niet op alle grondsoorten haalbaar is. (Nieuwe Oogst, 17 december)

  Lees verder: nieuweoogst.nl

 • Chemisch bedrijf Sachem in Zaltbommel staakt uiterlijk op 1 april met het oppompen van grondwater voor koeling van het productieproces. Die toezegging deed het bedrijf bij de Raad van State. (BD, 16 december)

  Lees verder: bd.nl

 • De bodem blijkt structureel meer CO2 uit te stoten dan gedacht. Maximaal 29 procent van de gemiddelde dagelijkse CO2-uitstoot van het platteland komt uit de bodem, ontdekte student Alison Tune van de universiteit van Texas in Austin (VS). (Reformatorisch Dagblad, 16 december)

  Lees verder: rd.nl

 • Het veranderende klimaat heeft ook zijn weerslag op de Maasnielderbeek in Roermond die wordt gevoed door kwelwater, grondwater dat aan de oppervlakte komt. Door de hoge temperaturen en aanhoudende droogte afgelopen zomer is de grondwaterstand zover gedaald dat er nauwelijks nog kwelwater de beek in stroomt. (De Limburger, 14 december)

  Lees meer: limburger.nl

 • In Park de Bult spelen kinderen, laten inwoners de hond uit en fietsen de wielrenners van Swift er fanatiek op los. Maar onder de grond bevindt zich een vuilstort, waarvan de inhoud een raadsel is. Gaat het enkel om huisvuil en autowrakken of ligt er meer verborgen? Voor de zekerheid wordt het grondwater van de Bult al jaren weggepompt, maar de gemeente wil daarmee stoppen. Inmiddels ligt dat plan al sinds 2016 op de plank. Waarom blijft de situatie zo onzeker? (Sleutelstad, 12 december)

  Lees meer: sleutelstad.nl

 • De gemeente Emmen heeft onderzoek laten doen naar de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor het waterpeil van de Rietplas in Emmen. De lage waterstand wordt grotendeels veroorzaakt door droogte en veel verdamping. Veel mogelijke oplossingen zijn terug gebracht naar twee kansrijke maatregelen om de waterstand te verhogen en de kwaliteit te verbeteren: het oppompen van grondwater of het inlaten van gezuiverd water van bijvoorbeeld de Puur Water Fabriek. (Drents Nieuws, 13 december)

  Lees meer: drentsnieuws.nl

 • De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân verwachten een bodemdaling van 19 centimeter in het gebied rond Anjum. Gaswinning lijkt de boosdoener. (Leeuwarder Courant, 6 december)

  Lees meer: lc.nl

 • "De koe in de wei moet blijven.¨ Dat stelt de Midden-Delfland Vereniging in een toekomstvisie voor het jaar 2040. De vereniging wil met boeren blijven werken aan aandacht voor de natuur, met de circulariteit van de veehouderij als uitgangspunt. (Schiedam24, 6 december)

  Lees meer: schiedam24.nl

 • D66, Partij voor de Dieren en de SP in Provinciale Staten (PS) maken zich zorgen over vervuiling van het grondwater en daarmee het drinkwater in Drenthe. Volgens de partijen is er geen stok achter de deur in het plan Uitvoeringsprogramma Grondwaterbescherming Drenthe 2020-2025. (RTV Drenthe, 2 december)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De gemeente Waalwijk is teleurgesteld in een uitspraak van de Raad van State over de gaswinning door Vermilion Energy. Met de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Heusden en Aalburg en de provincie Noord-Brabant had ze willen voorkomen dat het bedrijf door mag gaan met het winnen van gas. De Raad van State oordeelde woensdag anders. (Omroep Brabant, 2 december)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • In een nieuw promotieonderzoek is de verdeling tussen zout en zoet grondwater in delta’s wereldwijd onderzocht. Hydroloog Joeri van Engelen laat zien dat wat voor Nederland al bekend was ook in andere delta’s het geval is: de verdeling tussen zoet en zout water is gedurende duizenden jaren opgebouwd. (H2O Waternetwerk, 30 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl