grondwater

 • Wat is er mis met de oude vuilnisbelt Oude Baan-Oost in Rosmalen en waarom heeft de gemeente sinds 2007 zelf daar geen controles meer uitgevoerd? (DTV Nieuws, 3 februari)

  Lees meer: dtvnieuws.nl

 • Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zitten in het drinkwater in Vlaanderen, blijkt uit onderzoek van de waterbedrijven op verzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het gaat om heel lage concentraties. Nergens wordt de Europese drinkwaternorm overschreden. (H2O Waternetwerk, 2 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Waterschap Vechtstromen en onderzoeksinstituut Deltares starten in Twente een onderzoek naar de maaiveldafvoer, regenwater dat niet in de bodem infiltreert. “We willen de omvang in kaart brengen en beter begrijpen welke factoren bepalend zijn.” (H2O Waternetwerk, 24 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Volgens buurtbewoner Mattheus Kieft is er ongeveer vijftig jaar geleden veel gif in het waterwingebied van Krachtighuizen gestort. Bij het storten van het gif was het weliswaar in plastic verpakt, maar dat plastic scheurde bij het dumpen ervan. (De Puttenaer, 19 januari)

  Lees meer: deputtenaer.nl

 • In veel kustgebieden in de wereld bevinden zich grote hoeveelheden zoet grondwater onder de zeebodem. Deze zouden kunnen dienen als tijdelijke waterbron in kustgebieden met waterschaarste. (Land en Water, 11 januari)

  Lees meer: landenwater.nl

 • De provincie heeft onderzoek laten uitvoeren naar per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in diep en ondiep grondwater langs de kuststrook van Noord-Holland. (Provincie Noord-Holland, 11 januari)

  Lees meer: noord-holland.nl

 • De afvalwaterinjectie in de bodem in Twente ligt sinds eind december stil. Het gaat om een tijdelijke situatie, waartoe de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft besloten. Er zijn problemen met een chemische stof. (Tubantia, 6 januari)
  Lees meer: tubantia.nl

 • Bloemkoolteler Ruud Slagter uit Andijk maakt zich grote zorgen over de plannen van drinkwaterbedrijf PWN om zout afvalwater op te slaan onder de grond. Zijn land ligt vlak naast de waterzuiveringsfabriek van PWN. En net als veel andere tuinders en boeren vreest hij voor zijn oogst. (NH Nieuws, 5 januari)
  Lees meer: nhnieuws.nl

 • De afgelopen zomers waren droog. In 2021 was dat anders. Droge periodes werden afgewisseld met hoge temperaturen en nat en wisselvallig weer. Dat betekent niet dat de problemen rondom de droogte in het gebied van waterschap Brabantse Delta zijn opgelost. Alle onttrekkingsverboden zijn inmiddels ingetrokken, maar het waterschap werkt het hele jaar door om verdroging te voorkomen. Vooral het vasthouden van water is het doel. (AgriHolland, 3 januari)

  Lees meer: agriholland.nl

 • 13 Brabantse (water)partijen, waaronder Waterschap De Dommel, hebben afgesproken intensiever samen te werken om de grondwatervoorraad in Brabant te verbeteren. Het doel van deze samenwerking is om meer water vast te houden en minder grondwater te gebruiken. En ook bij droogte of wateroverlast sneller te kunnen reageren om schade en overlast te beperken. De afspraken die hierover zijn gemaakt, staan in het ‘Grondwaterconvenant 2021-2027' dat op 15 december is ondertekend. Het is de eerste keer in Brabant dat zoveel partijen gecoördineerd en in deze omvang afspraken maken om de snelgroeiende grondwaterproblematiek aan te pakken. (Waterschap de Dommel, 15 december)

  Lees meer: dommel.nl

 • Waadhoeke wil zijn bodem beschermen, benutten en verbeteren. Hoe dat moet staat in de Bodemvisie die de raad donderdagavond tijdens de raadsvergadering heeft aangenomen. (Leeuwarder Courant, 10 december)

  Lees meer: lc.nl

 • Op 13 december 2021 is een geactualiseerde versie van het handelingskader PFAS(verwijst naar een andere website) voor hergebruik van grond en baggerspecie gepubliceerd als bijlage bij de kamerbrief 2021Z23287(verwijst naar een andere website). Vanaf deze datum kan de uitvoeringspraktijk van het gewijzigde handelingskader gebruik maken. Er zijn op basis van de afgeronde onderzoeken geen ander toepassingswaarden opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn het loslaten van het onderscheid tussen toepassing boven en onder grondwaterniveau en het opnemen van definities voor uitschieters en sediment delend (Bodemplus, 14 december)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Uit onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat PFAS overal in Nederland in het grondwater kunnen zitten. Het gaat meestal om lage concentraties. De hoogste concentraties PFAS zijn gevonden in het grondwater dat net onder het bodemoppervlak zit, direct onder het maaiveld. Maar ook in dieper en ouder grondwater zijn PFAS gemeten. Het gaat dan vooral om PFAS die niet snel aan deeltjes in de bodem vast gaan zitten. Daardoor kunnen zij gemakkelijk met het grondwater meestromen en zich verspreiden. (RIVM, 13 december)

  Lees meer: rivm.nl

 • Schuine boringen om aardwarmtebronnen onder grondwatervoorraden te bereiken leveren niet altijd risico’s voor de kwaliteit van het grondwater op. Dat stelt minister Blok van het ministerie van EZK in een recente Kamerbrief. Volgens Dunea is het nog erg onzeker of schuine boringen echt veilig zijn. Het drinkwaterbedrijf pleit voor het voorzorgsprincipe. “Waarom zou je risico nemen op onherstelbare schade aan je drinkwatervoorziening? En dit terwijl de bevolking in de regio sterk groeit?” (Waterforum, 13 december)

  Lees meer: waterforum.net

 • De VVD-fractie van gemeente West Betuwe maakt zich ‘ernstig en grote zorgen’ over huidige werkwijze op golfbaan in Spijk. (Gelderlander, 13 december)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, Cumela, BO Akkerbouw, NZO en Rabobank werken samen aan een maatwerkaanpak, als effectief, haalbaar en betaalbaar alternatief voor het 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (APN). Om doelen rondom grond- en oppervlaktewaterkwaliteit te behalen moet bodem, gewas en het ondernemerschap van de boer en tuinder centraal worden gesteld. Daarbij moeten de meest effectieve maatregelen op de meest zinnige plek worden genomen – en krijgen ondernemers een keuzemogelijkheid tussen generiek beleid of maatwerk. (AGF, 8 december)

  Lees meer: agf.nl

 • Door duurzaam bodembeheer kan de bodem water, nutriënten en pesticiden beter vasthouden, zodat ze beter worden benut of verder worden afgebroken. Dit vereist maatwerk en deskundigheid van agrariërs. Om duurzaam bodembeheer te stimuleren zijn bodemindicatoren en -functies in ontwikkeling. (H2O Waternetwerk, 6 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Boeren, drinkwaterbedrijven en overheden hebben zich de afgelopen jaren met een gezamenlijke aanpak ingezet om de uitspoeling van nitraat naar grondwater te verminderen. De samenwerking richt zich in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden op het verbeteren van de waterkwaliteit op gebiedsniveau om, uiterlijk in 2025, te kunnen voldoen aan de wettelijke norm voor nitraat. De verwachting is nu dat dit doel bereikt kan worden in de helft van de 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden. Om te bepalen hoe doelbereik in alle gebieden gerealiseerd kan worden en om de opgedane kennis, ervaring en aanpak goed te kunnen borgen, verlengen de betrokken partijen deze samenwerking (Bestuursovereenkomst Nitraat) tot 1 januari 2023. (LTO, 30 november)

  Lees meer: lto.nl

 • In 2022 zijn Amsterdammers gemiddeld zo’n 8 tot 10 euro meer kwijt aan drinkwater dan nu, blijkt woensdag uit een brief aan de gemeenteraad van wethouder Egbert de Vries (Water). Vergeleken met een jaar eerder is de stijging met gemiddeld 5,9 procent ongeveer tweemaal zo groot. (Parool, 17 november)
  Lees meer: parool.nl

 • Bewoners van de Leidse wijk Roomburg blijven zorgen houden over het lekken van gif uit de voormalige vuilstort de Bult. Dat bleek tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst dinsdagavond in de wijk. Daar werden omwonenden bijgepraat over de plannen van de gemeente om het beheer van het grondwater te stoppen. Dat zou kunnen omdat onderzoek zou laten zien dat het veilig is. Het plan scheelt de gemeente Leiden jaarlijks zo’n 80.000 euro. (Sleutelstad, 17 november)
  Lees meer: sleutelstad.nl