grondwater

 • De gemeente Leiden gaat definitief stoppen met het wegpompen van grondwater bij de voormalige vuilstortplaats De Bult om de verontreiniging te beheersen. Een second opinion sterkt het stadsbestuur in die mening en bovendien kan het terugkomen op de schriftelijke toezegging dat verontreiniging van de Bult ’eeuwigdurend beheerst wordt’. (Leidsch Dagblad, 4 november)

  Lees meer: leidschdagblad.nl

 • De provincie Gelderland gaat samen met 11 gemeente, de regionale waterschappen en drinkwaterbedrijf Vitens aandacht vragen voor de kwaliteit van het grondwater. In een deel van de provincie wordt het grondwater opgepompt en gebruikt als drinkwater. Maar veel van de bewoners weten niet dat ze in een grondwaterbeschermingsgebied wonen, zeggen de overheden. (Binnenlands Bestuur, 3 november)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Provincie Groningen onderzoekt of een getijdenduiker bij de Dubbele Dijk bij Bierum meer kans op verzilting geeft van omliggende landbouwgronden. Ook wil de provincie weten of de kwelsloot achter de tweede dijk voldoende is om te voorkomen dat het zoute water doorsijpelt naar het zoete grondwater buiten de Dubbele Dijk. (Nieuwe Oogst, 13 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Binnen de Europese Unie is in 14,1 procent van het grondwater de nitraatconcentratie hoger dan de grenswaarde voor drinkwater. Dat blijkt uit een nieuw verslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Nederland en België behoren tot de lidstaten die dringend extra maatregelen moeten nemen in verband met de verontreiniging vanuit de landbouw, stelt de commissie. (H2O Waternetwerk, 12 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Om ook in de toekomst in voldoende drinkwater te kunnen voorzien, reserveert de provincie Gelderland grondwater voor de toekomstige drinkwatervoorziening. De provincie wijst daarvoor zogeheten drinkwaterreserveringsgebieden aan in Gelderland. Deze gebieden hebben bescherming nodig, zodat het grondwater ook in de toekomst geschikt blijft voor drinkwaterwinning. (Omroep Gelderland, 30 september)

  Lees meer: gld.nl

 • De samenwerking van het gebiedsgericht grondwaterbeheer het Gooi is voor de komende 10 jaar opnieuw vastgelegd in het convenant 2021 – 2030. Dit convenant is al op 9 december 2020 is ondertekend, maar door corona was er geen gelegenheid dit feestelijke moment te vieren. Op 22 september jl. is dit alsnog gebeurd bij de monumentale watertoren van PWN te Laren. De bestuurders ondertekenden gezamenlijk een bord met animatietekeningen van het GBG, gebaseerd op de eerder gemaakte animatiefilm.

 • Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat vervolgonderzoek doen naar thermisch gereinigde grond (TGG) in Perkpolder. In aanvulling op het onderzoek in 2018 richt het vervolgonderzoek zich op de kwaliteit van het zoete grondwater (de zoetwaterbel) dat vlak bij de dijk ligt. Verder komen de mogelijke risico’s van TGG in de moestuinen door verwaaiing tijdens de aanleg van de dijk aan bod. Ook gaat het onderzoek in op vragen over mogelijke gezondheidseffecten van de verontreinigingen op de langere termijn. (RIVM, 22 september)

  Lees meer: rivm.nl

 • Waterschap Zuiderzeeland wil bijna een half miljoen euro investeren in een nieuw grondwatermeetnet. Nu heeft het waterschap vooral peilbuizen aan de rand van de provincie. Om een beter beeld te krijgen van wisselingen in de grondwaterstanden, moeten er daar meer van komen. Daardoor kan er sneller worden ingegrepen als een gebied te droog of te nat wordt. (Omroep Flevoland, 28 september)

  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • Terneuzense raadsleden maken zich zorgen over de honderdduizenden tonnen thermisch gereinigde grond (TGG) die naast het terrein van grondrecycler Beelen bij Westdorpe ligt. De grond, waarvan onduidelijk is of er nog verontreiniging inzit, ligt onbedekt waardoor eventuele vervuiling kan doorsijpelen naar het grondwater. (Omroep Zeeland, 28 september)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • In het water rond de voormalige vuilstort van Westwoud zijn verhoogde waarden van chemische stoffen (PFAS) aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek dat werd gedaan, omdat er bij omwonenden zorgen waren over vervuiling van het water. (NH Nieuws, 27 september)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • De Europese Commissie consulteert sinds juli 2021 over de lijsten met stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen. De herziening van de lijsten gebeurt elke zes jaar. Deze openbare raadpleging heeft als doel om inzicht te krijgen in hoe de huidige wetgeving verbeterd kan worden. Er is namelijk toenemende bezorgdheid over bepaalde verontreinigende stoffen, zoals PFAS. (Europa Decentraal, 20 september)

  Lees meer: europadecentraal.nl

 • Telers met percelen in grondwaterbeschermingsgebieden houden zich beter aan de regels voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen dan vier jaar geleden. Toch gebruikt 22 procent van de boeren nog altijd middelen die niet zijn toegestaan in deze gebieden. Dat stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). (H2O Waternetwerk, 20 september)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Een schone energiebron die altijd levert, onafhankelijk van zon of wind. Bovendien ondergronds, dus geen horizonvervuiling. Aardwarmte geldt als een grote belofte voor de energietransitie. Op papier goed voor 26 procent van de warmtevraag van huizen en gebouwen. Maar hoe druk wordt het in de bodem? En wat zijn de risico’s voor het grondwater en de drinkwaterbronnen? (H2O Waternetwerk, 15 september)

  Lees meer: h20waternetwerk.nl

 • Zolang er meer grondwater wordt onttrokken voor industrie, landbouw en drinkwater dan er door regen bij komt of wordt vastgehouden, holt de natuur in Brabant achteruit. Grondwater is niet onuitputtelijk. Daarom moeten provincie en waterschappen veel meer stappen zetten om verdroging tegen te gaan. (BN De Stem, 10 september)

  Lees meer: bndestem.nl

 • De VVD wil van het provinciebestuur weten of zij het eens is met het aangekondigde verbod van waterwinbedrijf Vitens op het oppompen van grondwater in Zuidelijk Flevoland. Vitens wil agrariërs vanaf 2024 verbieden grondwater op te pompen voor de beregening van gewassen omdat dat mogelijk de drinkwatervoorziening in gevaar kan brengen. Statenlid Henri van Ulsen van de VVD vindt de gevolgen van zo'n verbod voor agrariërs zeer ingrijpend en vraagt het provinciebestuur tot een andere oplossing te komen. (Omroep Flevoland, 7 september)
  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • Wooncorporatie Mercatus is in Emmeloord begonnen met het saneren van vervuilde grond aan de Zuiderkade. De vervuiling werd afgelopen zomer ontdekt op een kavel waar flats gesloopt zijn om plaats te maken voor nieuwbouw. (Omroep Flevoland, 30 augustus)
  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • Met een tunnel in zee wil Tokyo Electric Power (Tepco), het Japanse bedrijf dat de in 2011 bij een zware tsunami beschadigde kernreactor in Fukushima ontmantelt, enorme hoeveelheden radioactief koelwater in zee lozen. Dat komt via een pijpleiding in de nieuw te bouwen tunnel op een kilometer afstand van de kust, op twaalf meter diepte, in de Stille Zuidzee terecht. (de Volkskrant, 26 augustus)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • Soms komt het water met bakken uit de hemel, zoals recent bij de overstromingsramp in België, Duitsland en Limburg. Op ander momenten is het langdurig warm en droog en daalt het waterpeil. (Eindhovens Dagblad, 5 augustus)
  Lees meer: ed.nl

 • Na verwijdering van de riooloverstort en door beluchting leek het probleem met blauwalg in de Zegerplas opgelost. Maar vorige maand bleek er overlast van de Bentische Blauwalg. Volgens Herman Gerritsma, schrijver van het boek Gifbelt-Coupépolder, is er een verband tussen blauwalg in de Zegerplas en de Coupépolder. (Alphens, 24 juli)

  Lees meer: alphens.nl

 • Het giftige blusschuim dat is opgeslagen in vier grote silo’s op industrieterrein De Huet in Doetinchem, wordt voorlopig nog niet afgevoerd. Dat laat burgemeester Mark Boumans weten in een bericht aan de gemeenteraad, ondanks een eerdere toezegging. (Omroep Gelderland, 14 juli)

  Lees meer: omroepgelderland.nl