klimaatadaptatie

 • De bodem staat onder druk. Het is er al overvol en de komende dertig jaar zorgen vier ingrijpende ontwikkelingen voor nóg meer impact, met grote gevolgen. Adviesbureau Over Morgen stelt dat we onze leefwereld alleen duurzaam kunnen inrichten en rampen kunnen voorkomen als wij allen aandacht hebben voor de boven- én de ondergrond. (Binnenlands Bestuur, 7 maart)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De Europese Commissie heeft op 26 februari haar beoordeling van de nationale stroomgebiedsbeheerplannen voor de periode van 2016-2021 gepubliceerd. Voor Europa als geheel blijkt er vooruitgang te zijn geboekt, maar er worden ook verbeterpunten genoemd waaraan de waterbeheerders de komende planperiode prioriteit moeten geven. Brussel vraagt Nederland met name om extra maatregelen in de landbouw. (Waterforum, 1 maart)

  Lees meer: waterforum.nl

 • Apeldoorn - Op dinsdag 26 februari jl vond in het Apeldoornse Dok Zuid een Watercafé-bijeenkomst plaats georganiseerd door waterschapspartij WaterNatuurlijk. Thema is "Klimaat in de stad". Theo Straatsma, ontwerper openbare ruimte bij de gemeente Apeldoorn, legt het hoe en waarom van klimaatadaptatie uit. De gemeente Apeldoorn zorgt op verschillende manieren voor een evenwichtige waterhuishouding in de stad, zowel in periodes van droogte als bij hoosbuien. (Apeldoorns Stadsblad, 5 maart 2019)

  Lees meer: apeldoornsstadsblad.nl

 • Waterschap Aa en Maas gaat vanaf 2020 groot onderhoud uitvoeren aan de Peelkanalen. Hiervoor is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het gaat om het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal. Deze kanalen worden onder andere gebaggerd om water beter aan- en af te voeren. Zo kan er meer water naar de Peelregio voor landbouw en natuur. Ook Noord-Limburg en Noordoost-Brabant profiteren van deze extra wateraanvoer. (Land en water, 25 februari)

  Lees meer: landenwater.nl

 • 2018 was het ‘middenjaar’ van het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Een jaar waarin we als UP zien dat de bodemwereld steeds meer de noodzakelijke aansluiting vindt bij maatschappelijke opgaven rond energie en klimaat. Ook daar is het besef inmiddels aangewakkerd dat kennis over bodem en ondergrond als systeem een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de opgaven. (Bodemplus, 25 februari)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • De Stimuleringsregeling Ruimtelijk Adaptatie is eind januari geopend. Ik vind dit echt een fantastisch initiatief. Geïnteresseerde overheden hebben twee maanden de tijd om hun aanvraag in te dienen. Voor partijen met ver gevorderde plannen is dat wellicht genoeg, maar voor partijen die nog moeten beginnen? Ook andere stakeholders kunnen niet rechtstreeks meedoen en dat is jammer! (Binnenlands bestuur, 26 februari)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Tussen maart en oktober wordt gewerkt aan de Diepenstraat in Tilburg. Er wordt een extra regenwaterriool aangelegd inde straat. Hoe de Diepenstraat er straks uit komt te zien is ongewis: of weer betonklinkers of asfalt. (Brabants Dagblad, 26 februari)

  Lees meer: bd.nl

 • De gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf en drie waterschappen (Schieland en de Krimpenerwaard, Hollandse Delta en Delfland) ondertekenden een intentieovereenkomst om de stad Rotterdam beter voor te bereiden op klimaatverandering. (H2O Waternetwerk, 25 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Waterschap Hunze en Aa’s heeft in de droogteperiode in 2018 noodpompen bij drie gemalen geplaatst om het beheergebied van voldoende IJselmeerwater te voorzien. Hierdoor is de schade voor de landbouw, industrie, natuur en infrastructuur zo beperkt mogelijk gebleven. Momenteel onderzoekt het waterschap het toekomstige voorzieningenniveau. (Waterforum, 19 februari)

  Lees meer: waterforum.net

 • De klimaatverandering maakt het extra nodig om de bodem in goede conditie te houden. 'Kleine wijzigingen in gemiddelden geven grote veranderingen in weerextremen. Houd rekening met meer water en meer droogte over meerdere jaren', zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. 'Natte periodes worden natter en droge periodes droger.' (Nieuwe Oogst, 20 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • De zomer van 2018 was de warmste van de laatste drie eeuwen. De droogte en een (dreigend) watertekort waren aanleiding een landelijke crisisorganisatie in te richten. Diverse partijen in de waterketen en de Tweede Kamer willen weten hoe dat ging en daarom komt er een evaluatie van het functioneren van de crisisorganisatie. (Binnelands Bestuur, 14 februari)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Hoeveel neerslag kan een particulier terrein bergen? Daarvoor hebben STOWA en Stichting RIONED een uniforme scoringsmethodiek ontwikkeld. Zij zorgen hiermee voor een heldere onderbouwing van het hemelwaterlabel. (H2O Waternetwerk, 13 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het Rijk stelt in 2019 en 2020 eenmalig 20 miljoen euro beschikbaar aan de mede-overheden. Hiermee kunnen ze maatregelen voorbereiden en pilots uitvoeren om in te spelen op het veranderende klimaat. “Een goede stimulans om hier echt mee aan de slag te gaan. De regeling is vooral gericht op samenwerking tussen gemeenten en waterschappen”, reageert Hugo Gastkemper, directeur stichting RIONED. (Waterforum, 5 februari)

  Lees meer: waterforum.net

 • Besluiten over waterbeheer in rivierdelta's of berggebieden zijn vaak gebaseerd op technische afwegingen, zoals de hoeveelheid water en het kostenplaatje. Maar in tijden van klimaatverandering wordt besluitvorming over waterbeheer complexer. Een correcte kosten-baten analyse alleen is onvoldoende. (Groene Ruimte, 7 februari)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Waterschapspartij Water Natuurlijk vindt dat we de klimaatverandering zoveel mogelijk moeten beperken. Voorkomen kan niet meer. Daarom moeten we ons zo goed mogelijk aanpassen aan de klimaatverandering. Nietsdoen is geen optie. (De stad Amersfoort, 4 februari)

  Lees meer: destadamersfoort.nl

 • Bocholt, Münster, Hengelo (Ov.) en Zutphen gaan samen met de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel de effecten van extreme neerslag, hitte en droogte binnen stedelijk gebied bestrijden. Ze doen dit met steun van de Europese Unie in het project Waterrobuuste Steden (Wasserrobuste Städte). Tijdens het project worden in de vier steden 12 projecten uitgevoerd. (Zutphense Koerier, 30 januari)

  Lees meer: zutphensekoerier.nl

 • Hogere dijken, drijvende woningen, meterkast op de bovenverdieping. Volgens Peter Glas (62), de nieuwe deltacommissaris, moeten we hard werken om klimaatverandering het hoofd te bieden. ,,We moeten klimaatdoelen halen om het leefbaar te houden. Er is geen alternatief.’’ (AD, 26 januari)

  Lees meer: ad.nl

 • Toenemende schade door extreem weer en nog niet voorbereid zijn op het veranderende klimaat. Dat zijn volgens het nieuwe Global Risk Report 2019 de twee grootste mondiale risico’s. Dit rapport verscheen aan de vooravond van het World Economic Forum in Davos. (Rijksoverheid, 23 januari)

  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • De invloed van de stedelijke groei op parken en de openbare ruimte was een belangrijk onderwerp tijdens het World Urban Parks Congres, dat afgelopen najaar plaatsvond in melbourne. Ook landschapsarchitecten Johan Vlug en Pieter Arkenbout, hoofd Landschapsarchitectuur & Stedenbouw bij Arcadis spraken tijdens dit congres. (Stadszaken, 23 januari)

  Lees meer: stadszaken.nl