waterbeheer

 • Rijkswaterstaat gaat het zoutprobleem bij de sluizen in IJmuiden drastisch aanpakken. Dat is nodig omdat door de nieuwe sluis er meer zout water in het Noordzeekanaal komt. Zeker in een droge zomer levert dat grote schade op zoals in de Bollenstreek. (Haarlems Dagblad, 4 maart 2019)

  Lees meer: haarlemsdagblad.nl

 • De provincies willen dat de Europese wetgeving en beleid beter op elkaar worden afgestemd en dat er een andere methode komt om bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen te toetsen. Dat staat het in het position paper dat het IPO (Interprovinciaal Overleg) publiceerde naar aanleiding van de evaluatie van de Europese Kaderrichtlijn Water. (H2O, 4 maart 2019)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Over drie weken gaat Nederland weer naar de stembus. Dit keer voor de Provinciale Statenverkiezingen, maar ook voor de waterschapsverkiezingen. Van de 30 in te vullen zetels kent het waterschap 9 vaste of 'geborgde' zetels. Die zetels gaan altijd naar vertegenwoordigers van natuur-, landbouw- en bedrijfsleven. Zij betalen daar ook voor. (WOS.nl, 4 maart 2019) 

  Lees meer: WOS.nl

 • De waterschappen beslissen over onze dijken en sluizen, over ons recht een hengeltje uit te werpen en de kwaliteit van het zwemwater. Om deze kosten te dekken, heffen waterschappen belasting en dus mogen Nederlandse burgers meebeslissen over wie er in het bestuur zit. (Nu.nl, 3 maart)

  Lees meer: nu.nl

 • Waterschap Aa en Maas gaat vanaf 2020 groot onderhoud uitvoeren aan de Peelkanalen. Hiervoor is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het gaat om het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal. Deze kanalen worden onder andere gebaggerd om water beter aan- en af te voeren. Zo kan er meer water naar de Peelregio voor landbouw en natuur. Ook Noord-Limburg en Noordoost-Brabant profiteren van deze extra wateraanvoer. (Land en water, 25 februari)

  Lees meer: landenwater.nl

 • Actief grondwaterbeheer, in zowel Hoog- als Laag-Nederland, is dringend gewenst om de zoetwatervoorziening veilig te stellen. Wie voert de regie en neemt het initiatief? (H2O Waternetwerk, 27 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Brabant Water mag tot 2022 jaarlijks 225 miljoen kubieke meter grondwater onttrekken ten behoeve van de waterproductie. Om zich aan dat plafond te kunnen houden moet het bedrijf de komende jaren de groeiende vraag naar water zien af te vlakken. Het gaat tot 2022 om een besparing van 5 miljard liter water, laat het waterbedrijf weten. (H2O Waternetwerk, 26 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf en drie waterschappen (Schieland en de Krimpenerwaard, Hollandse Delta en Delfland) ondertekenden een intentieovereenkomst om de stad Rotterdam beter voor te bereiden op klimaatverandering. (H2O Waternetwerk, 25 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Waterbeheer is letterlijk een kwestie van leven of dood die ook om politieke keuzes vraagt. Daarom zijn waterschapsverkiezingen logisch en belangrijk. (Dagblad van het Noorden, 26 februari)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Bij een eventuele grote overstroming van het hoofdwatersysteem (Noordzee, IJsselmeergebied en de grote rivieren) zal de impact op de drinkwatervoorziening, zowel binnen als buiten het overstroomde gebied groot zijn. (RIVM, 20 februari)

  Lees meer: rivm.nl

 • Drie gebiedscoördinatoren gaan de komende tijd circa honderd agrarische bedrijven af in het bovenstroomse deel van de Baakse Beek ten oosten van Lichtenvoorde. Het gebied wordt meer klimaatbestendig gemaakt, zodat benedenstrooms minder kans is op wateroverlast. (Nieuwe Oogst, 18 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • De waterschappen in ons land hebben veel geleerd van de lange droogteperiode van vorig jaar. Ze hebben draaiboeken aangepast, houden meer water vast, stellen het beleid van schutten waar nodig bij, ontwikkelen maatregelen tegen verzilting, denken na over meer communicatie met burgers en boeren en uiteraard wordt er volop geëvalueerd. (NOS, 16 februari)

  Lees meer: nos.nl

 • De zomer van 2018 was de warmste van de laatste drie eeuwen. De droogte en een (dreigend) watertekort waren aanleiding een landelijke crisisorganisatie in te richten. Diverse partijen in de waterketen en de Tweede Kamer willen weten hoe dat ging en daarom komt er een evaluatie van het functioneren van de crisisorganisatie. (Binnelands Bestuur, 14 februari)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Waterschap Vallei en Veluwe kijkt nadrukkelijk naar de agrarische sector om de kwaliteit en kwantiteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Er liggen voor boeren veel kansen om wateroverlast en tekorten te beperken. (Nieuwe Oogst, 14 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • Hoeveel neerslag kan een particulier terrein bergen? Daarvoor hebben STOWA en Stichting RIONED een uniforme scoringsmethodiek ontwikkeld. Zij zorgen hiermee voor een heldere onderbouwing van het hemelwaterlabel. (H2O Waternetwerk, 13 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Gemeenten spelen een sleutelrol in het waterbeheer. Dat was altijd al zo omdat de riolering de schakel vormt tussen gebouw en watersysteem. Maar met de klimaatverandering komt daar nog wat bij: het klimaatbestendig maken van de leefomgeving is een samenspel tussen de overheid en de gebruikers en dat geldt des te meer voor de energietransitie die er aan komt. (H2O Waternetwerk, 11 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • D66 en GroenLinks roepen het kabinet op het grondwaterpeil in de veengebieden te verhogen en daar de veeteelt fors terug te schroeven. Doordat het grondwaterpeil nu kunstmatig laag wordt gehouden ten behoeve van agrariërs en veehouders, dreigt in de omgeving grote schade aan de funderingen van huizen en gebouwen.(De Volkskrant, 11 februari)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • Het Rijk stelt in 2019 en 2020 eenmalig 20 miljoen euro beschikbaar aan de mede-overheden. Hiermee kunnen ze maatregelen voorbereiden en pilots uitvoeren om in te spelen op het veranderende klimaat. “Een goede stimulans om hier echt mee aan de slag te gaan. De regeling is vooral gericht op samenwerking tussen gemeenten en waterschappen”, reageert Hugo Gastkemper, directeur stichting RIONED. (Waterforum, 5 februari)

  Lees meer: waterforum.net

 • Met RIOX, een app voor het inmeten en delen van revisiegegevens van huis- en kolkaansluitingen, wonnen Adaptivity, Rio Brabant en de gemeente Oosterhout vandaag de RIONED Innovatieprijs 2019. De prijs werd uitgereikt tijdens de RIONEDdag in het Beatrix Theater in Utrecht. (H2O Waternetwerk, 7 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Besluiten over waterbeheer in rivierdelta's of berggebieden zijn vaak gebaseerd op technische afwegingen, zoals de hoeveelheid water en het kostenplaatje. Maar in tijden van klimaatverandering wordt besluitvorming over waterbeheer complexer. Een correcte kosten-baten analyse alleen is onvoldoende. (Groene Ruimte, 7 februari)

  Lees meer: groeneruimte.nl