waterbeheer

 • Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht verlaagt het grondwaterpeil vanaf 2030 met nog maar 75% van de bodemdaling. Agrarische gebieden worden daardoor natter, maar de veengrond wordt minder droog en zal minder snel inklinken. (Binnenlands Bestuur, 12 maart)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) controleert voortaan met satellietbeelden of sloten goed zijn schoongemaakt. Medewerkers hoeven hierdoor in het veld alleen nog die locaties te beoordelen die als ‘afgekeurd’ worden aangemerkt door het computersysteem. Uit een test met speciale software blijkt dat 80 procent goed wordt beoordeeld door gebruik te maken van satellietfoto’s. (Zwartewaterkrant.nl, 11 maart)

  Lees meer: zwartewaterkrant.nl

 • Hoe maak je historische stads- en dorpskernen aardgasvrij en energieneutraal? En hoe ga je om met monumentale woningen in krimpgebieden? Wat kunnen we leren van waterbeheer in het verleden bij hedendaagse wateroverlast? Minister Van Engelshoven trekt € 20 miljoen uit om via erfgoed voor dit soort uitdagingen oplossingen te zoeken. Gemeentes en provincies verdubbelen dit bedrag. ( De Gelderlander, 10 maart)

  Lees meer: gebiedsontwikkeling.nu

 • Witteveen+Bos en onderzoeksbureau Dactylis hebben in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta een quickscan Ecologische Sleutelfactoren (ESF’s) ontwikkeld. De scan geeft in één oogopslag inzicht in de belangrijkste knelpunten die het ecologisch functioneren bepalen, aldus de ontwikkelaars. (H2O Waternetwerk, 1 maart)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een position paper gepubliceerd met standpunten ten aanzien van de Europese Kaderrichtlijn Water. De provincies willen betere afstemming van wetgeving en beleid en een andere methode om bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen te toetsen. (Helpdesk Water,  28 februari)

  Lees meer: helpdeskwater.nl

 • Het gaat de komende tijd wat meer regen en Deltacommissaris Peter Glas roept op het water in haarvaten van het watersysteem vooral vast te houden. “Elke waterbeheerder, elke boer, elke natuurbeheerder kent zijn eigen gebied het beste en weet hoe die met het beste met het waterpeil kan omgaan. Mijn oproep aan hen is wel: hou het vast.” Glas deed zijn oproep op 4 maart bij het radioprogramma 1op1. (Waterforum, 5 maart)

  Lees meer: waterforum.nl

 • De Europese Commissie heeft op 26 februari haar beoordeling van de nationale stroomgebiedsbeheerplannen voor de periode van 2016-2021 gepubliceerd. Voor Europa als geheel blijkt er vooruitgang te zijn geboekt, maar er worden ook verbeterpunten genoemd waaraan de waterbeheerders de komende planperiode prioriteit moeten geven. Brussel vraagt Nederland met name om extra maatregelen in de landbouw. (Waterforum, 1 maart)

  Lees meer: waterforum.nl

 • Drinkwaterbedrijf Oasen heeft opnieuw de samenwerking gezocht met een waterschap voor het benutten van de reststroom op een zuiveringsstation. (H2O Waternetwerk, 5 maart)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Een vreemde gewaarwording. In een rapport over het schaarser worden van regenwater vallen Nederland, België en Duitsland in dezelfde zwarte categorie als Saoedi-Arabië, Egypte en Indonesië. (Nieuwe Oogst, 5 maart 2019)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • Apeldoorn - Op dinsdag 26 februari jl vond in het Apeldoornse Dok Zuid een Watercafé-bijeenkomst plaats georganiseerd door waterschapspartij WaterNatuurlijk. Thema is "Klimaat in de stad". Theo Straatsma, ontwerper openbare ruimte bij de gemeente Apeldoorn, legt het hoe en waarom van klimaatadaptatie uit. De gemeente Apeldoorn zorgt op verschillende manieren voor een evenwichtige waterhuishouding in de stad, zowel in periodes van droogte als bij hoosbuien. (Apeldoorns Stadsblad, 5 maart 2019)

  Lees meer: apeldoornsstadsblad.nl

 • DALFSEN – Operatie Steenbreek. Dat klinkt als de titel van een spannende film of boek, maar niets is minder waar. Het is de naam van de landelijke campagne om tuinen in ons land te ontstenen, te vergroenen. Op die manier kunnen we met z’n allen problemen voorkomen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte. Daarnaast wordt het leefgebied voor allerlei nuttige dieren vergroot en wordt hittestress in dorp of stad tegengegaan. (Vechtdal FM, 4 maart 2019)

  Lees meer: vechtdalfm.nl

 • Rijkswaterstaat gaat het zoutprobleem bij de sluizen in IJmuiden drastisch aanpakken. Dat is nodig omdat door de nieuwe sluis er meer zout water in het Noordzeekanaal komt. Zeker in een droge zomer levert dat grote schade op zoals in de Bollenstreek. (Haarlems Dagblad, 4 maart 2019)

  Lees meer: haarlemsdagblad.nl

 • De provincies willen dat de Europese wetgeving en beleid beter op elkaar worden afgestemd en dat er een andere methode komt om bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen te toetsen. Dat staat het in het position paper dat het IPO (Interprovinciaal Overleg) publiceerde naar aanleiding van de evaluatie van de Europese Kaderrichtlijn Water. (H2O, 4 maart 2019)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Over drie weken gaat Nederland weer naar de stembus. Dit keer voor de Provinciale Statenverkiezingen, maar ook voor de waterschapsverkiezingen. Van de 30 in te vullen zetels kent het waterschap 9 vaste of 'geborgde' zetels. Die zetels gaan altijd naar vertegenwoordigers van natuur-, landbouw- en bedrijfsleven. Zij betalen daar ook voor. (WOS.nl, 4 maart 2019) 

  Lees meer: WOS.nl

 • De waterschappen beslissen over onze dijken en sluizen, over ons recht een hengeltje uit te werpen en de kwaliteit van het zwemwater. Om deze kosten te dekken, heffen waterschappen belasting en dus mogen Nederlandse burgers meebeslissen over wie er in het bestuur zit. (Nu.nl, 3 maart)

  Lees meer: nu.nl

 • Waterschap Aa en Maas gaat vanaf 2020 groot onderhoud uitvoeren aan de Peelkanalen. Hiervoor is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het gaat om het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal. Deze kanalen worden onder andere gebaggerd om water beter aan- en af te voeren. Zo kan er meer water naar de Peelregio voor landbouw en natuur. Ook Noord-Limburg en Noordoost-Brabant profiteren van deze extra wateraanvoer. (Land en water, 25 februari)

  Lees meer: landenwater.nl

 • Actief grondwaterbeheer, in zowel Hoog- als Laag-Nederland, is dringend gewenst om de zoetwatervoorziening veilig te stellen. Wie voert de regie en neemt het initiatief? (H2O Waternetwerk, 27 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Brabant Water mag tot 2022 jaarlijks 225 miljoen kubieke meter grondwater onttrekken ten behoeve van de waterproductie. Om zich aan dat plafond te kunnen houden moet het bedrijf de komende jaren de groeiende vraag naar water zien af te vlakken. Het gaat tot 2022 om een besparing van 5 miljard liter water, laat het waterbedrijf weten. (H2O Waternetwerk, 26 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf en drie waterschappen (Schieland en de Krimpenerwaard, Hollandse Delta en Delfland) ondertekenden een intentieovereenkomst om de stad Rotterdam beter voor te bereiden op klimaatverandering. (H2O Waternetwerk, 25 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Waterbeheer is letterlijk een kwestie van leven of dood die ook om politieke keuzes vraagt. Daarom zijn waterschapsverkiezingen logisch en belangrijk. (Dagblad van het Noorden, 26 februari)

  Lees meer: dvhn.nl