waterkwaliteit

 • De twaalf drinkwaterbronnen in Fryslân hebben nauwelijks te lijden van zorgwekkende vervuiling die de normen overschrijdt. Dat blijkt uit het rapport Staat drinkwaterbronnen van het RIVM. (Friesch Dagblad, 4 februari)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • De aanpak van de zogenaamde opkomende stoffen krijgt een impuls nu bestuurlijke afspraken daarover op 20 januari jl. zijn bekrachtigd door de Stuurgroep Water onder voorzitterschap van minister Cora van Nieuwenhuizen. De afspraken moeten leiden tot acties ter verbetering van de waterkwaliteit. Behalve over opkomende stoffen zijn er ook afspraken gemaakt over de aanpak van medicijnresten in water en over de aanpak van grensoverschrijdende belasting met nutriënten en andere stoffen. (VEMW, 2 februari)

  Lees meer: vemw.nl

 • De kwaliteit van de drinkwaterwinningen in Nederland laat nog altijd te wensen over en is in de afgelopen jaren ook niet merkbaar verbeterd. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vast na onderzoek. In meer dan de helft van de winningen vormt de waterkwaliteit een probleem. Probleemstoffen worden in 135 van de 216 winningen aangetroffen. (H2O Waternetwerk, 27 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem weer open per 2 februari 2021. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met het waterschap, te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Agrariërs kunnen tot 1 juni 2021 aanvragen indienen. (Biltsche Courant, 22 januari)

  Lees meer: biltschecourant.nl

 • De waterlopen in de Haagse Beemden worden tot half maart dit jaar gebaggerd. Door het baggeren verbetert de waterkwaliteit en dat is gunstig voor dieren en planten. (BN DeStem, 20 januari)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Het Henschotermeer krijgt sinds deze week een grote onderhoudsbeurt. De bodem van het ‘Hens’ wordt de komende zes tot acht weken ontdaan van een laagje slib en waterplanten. ,,Het is een serieuze klus. We hebben voor deze periode van het jaar gekozen om de overlast zoveel mogelijk te beperken’’, licht een van de beheerders toe. (Nieuwsblad De Kaap, 10 januari)

  Lees meer: nieuwsbladdekaap.nl

 • Tegen afspraken in is nooit in de gaten gehouden wat het effect van baggerstort in de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland (beter bekend als de vogelplas) was op de kwaliteit van het grondwater. Dat blijkt uit een brief van commissaris van de Koning Jaap Smit aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. (Leidsch Dagblad, 23 december)

  Lees verder: leidschdagblad.nl

 • De monumentale entree van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam krijgt een innovatief systeem voor de opslag en het hergebruik van regenwater. Dit bestaat uit Bufferblocks en het biofiltersysteem Bluebloqs. (H2O Waternetwerk, 8 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • ‘Regrettable substitution’ is het vervangen van schadelijke stoffen door een schadelijk alternatief. Een voorbeeld hiervan is bisfenol A (BPA), wat onder meer gebruikt wordt in thermisch papier en een hormoonverstorende werking heeft. (H2O Waternetwerk, 11 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Er is ontrust ontstaan over de werkwijze van aannemer Boskalis aan de tijdelijke N206. Ondernemers langs de weg en een aantal raadsleden stellen dat er vervuilde grond wordt gebruikt. Inmiddels lijkt er genoeg steun voor een spoeddebat, zo schrijft RTV Katwijk. (Alles over Katwijk, 10 november)

  Lees meer: allesoverkatwijk.nl

 • In het Waterloopbos bij Kraggenburg is vorige week een start gemaakt met het baggeren van watergangen. (De Noordoostpolder, 9 november)

  Lees meer: denoordoostpolder.nl

 • Water is kostbaarder dan ooit. Jaarlijks gebruiken we in Nederland zo’n 50.000 liter water per persoon. Om te drinken, mee te koken, om ons te wassen, de wc door te spoelen, de tuin te sproeien enzovoort. (De Limburger, 7 november)

  Lees meer: limburger.nl

 • Op de weilanden bij 21 melkveehouders in het Zuid-Hollandse Vlist wordt in totaal 352 hectare aan veenweiden gedraineerd. Daarmee werken de boeren aan vermindering van de bodemdaling, een verbetering van de waterkwaliteit en meer biodiversiteit. (Groene Ruimte, 6 november)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Het kenniscentrum STOWA coördineert diverse omvangrijke onderzoeksprogramma’s en daarbij wordt veel nieuwe kennis opgedaan. Maar wordt die ook gebruikt? Dat kan beter, zegt directeur Joost Buntsma naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag 2019. “De komende jaren willen we ons nadrukkelijk gaan richten op de verspreiding van deze onderzoekskennis.” (h2o waternetwerk, 4 november)

  Lees meer: h2onetwerk.nl

 • De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 81 ervaren onderzoekers een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Daaronder enkele watergerelateerde onderzoeken. (H2O waternetwerk, 4 november)

  Lees meer: h2onetwerk.nl

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft een digitale kaart van het watererfgoed gepresenteerd. Hierop zijn meer dan vijfhonderd oude objecten te vinden, zoals gemaalgebouwen, damsluizen en verhoefslagpalen. Op de kaart staan objecten die van meer dan zeventig jaar geleden dateren. De kijker kan meteen zien waar sporen van het vroegere waterbeheer te vinden zijn in het werkgebied van HDSR, het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Dat is volgens hoogheemraad Bernard de Jong niet alleen leuk maar ook handig. “Bijvoorbeeld voor onze medewerkers die werken aan dijkversterkingsprojecten en de renovatie en vernieuwing van sluizen en gemalen. Maar ook voor iedereen die inspiratie zoekt voor de uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering en droogte.” (H2O Waternetwerk, 9 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar waterkwaliteit en de oevers van de Nedereindse Plas. Hieruit blijkt onder andere dat het milieurisico lager is dan bij de voorbereiding van de sanering in 2004 werd ingeschat. Er stroomt minder verontreiniging vanuit het stortmateriaal naar het oppervlaktewater van de Nedereindse Plas. Ook is de fysieke stabiliteit van de oevers onder water beter dan waarvan was uitgegaan bij het opstellen van het saneringsplan uit 2005. Hierdoor is de fysieke afdekking van de oevers onder water (stortfront) niet meer noodzakelijk, en stelt het college voor om de sanering van de Nedereindse Plas sober en doelmatig af te ronden. Bij deze saneringsvariant gaat het om het blijvend monitoren van de waterkwaliteit en de stabiliteit van de oevers van de Oostplas en de Westplas. (Utrecht Nieuws, 20 juli)
  Lees meer: utrecht.nieuws.nl

 • Een aangelegde slibgeul en diepe putten rond Marker Wadden blijken volgens de eerste metingen een effectieve opvangplek voor overtollig slib in het Markermeer. (Waterforum.net, 6 juli)

  Lees meer: Waterforum

 • De norm voor de hoeveelheid lood in drinkwater gaat eind 2022 omlaag van 10 naar 5 microgram per liter. Daarmee volgt het kabinet het advies van de Gezondheidsraad. De nieuwe norm geldt voor zowel het punt van levering als aan de tap. (H2Owaternetwerk, 7 juli)

  Lees meer: H2Owaternetwerk

 • Het tijdschrift Nature, Ecology and Evolution publiceerde op 15 juni 2020 het artikel Impacts of multiple stressors on freshwater biota across spatial scales and ecosystems. In het artikel werkten experts over de grenzen van de eigen vakgebieden heen aan onderzoek naar factoren die (negatieve) effecten hebben op het waterleven in meren en rivieren. De bevindingen geven aanknopingspunten voor verdere verbetering van de waterkwaliteit, waarin binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit aan wordt gewerkt. (Land en Water, 23 juni)
  Lees meer: landenwater.nl