waterkwaliteit

 • ‘Regrettable substitution’ is het vervangen van schadelijke stoffen door een schadelijk alternatief. Een voorbeeld hiervan is bisfenol A (BPA), wat onder meer gebruikt wordt in thermisch papier en een hormoonverstorende werking heeft. (H2O Waternetwerk, 11 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Er is ontrust ontstaan over de werkwijze van aannemer Boskalis aan de tijdelijke N206. Ondernemers langs de weg en een aantal raadsleden stellen dat er vervuilde grond wordt gebruikt. Inmiddels lijkt er genoeg steun voor een spoeddebat, zo schrijft RTV Katwijk. (Alles over Katwijk, 10 november)

  Lees meer: allesoverkatwijk.nl

 • In het Waterloopbos bij Kraggenburg is vorige week een start gemaakt met het baggeren van watergangen. (De Noordoostpolder, 9 november)

  Lees meer: denoordoostpolder.nl

 • Water is kostbaarder dan ooit. Jaarlijks gebruiken we in Nederland zo’n 50.000 liter water per persoon. Om te drinken, mee te koken, om ons te wassen, de wc door te spoelen, de tuin te sproeien enzovoort. (De Limburger, 7 november)

  Lees meer: limburger.nl

 • Op de weilanden bij 21 melkveehouders in het Zuid-Hollandse Vlist wordt in totaal 352 hectare aan veenweiden gedraineerd. Daarmee werken de boeren aan vermindering van de bodemdaling, een verbetering van de waterkwaliteit en meer biodiversiteit. (Groene Ruimte, 6 november)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Het kenniscentrum STOWA coördineert diverse omvangrijke onderzoeksprogramma’s en daarbij wordt veel nieuwe kennis opgedaan. Maar wordt die ook gebruikt? Dat kan beter, zegt directeur Joost Buntsma naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag 2019. “De komende jaren willen we ons nadrukkelijk gaan richten op de verspreiding van deze onderzoekskennis.” (h2o waternetwerk, 4 november)

  Lees meer: h2onetwerk.nl

 • De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 81 ervaren onderzoekers een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Daaronder enkele watergerelateerde onderzoeken. (H2O waternetwerk, 4 november)

  Lees meer: h2onetwerk.nl

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft een digitale kaart van het watererfgoed gepresenteerd. Hierop zijn meer dan vijfhonderd oude objecten te vinden, zoals gemaalgebouwen, damsluizen en verhoefslagpalen. Op de kaart staan objecten die van meer dan zeventig jaar geleden dateren. De kijker kan meteen zien waar sporen van het vroegere waterbeheer te vinden zijn in het werkgebied van HDSR, het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Dat is volgens hoogheemraad Bernard de Jong niet alleen leuk maar ook handig. “Bijvoorbeeld voor onze medewerkers die werken aan dijkversterkingsprojecten en de renovatie en vernieuwing van sluizen en gemalen. Maar ook voor iedereen die inspiratie zoekt voor de uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering en droogte.” (H2O Waternetwerk, 9 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar waterkwaliteit en de oevers van de Nedereindse Plas. Hieruit blijkt onder andere dat het milieurisico lager is dan bij de voorbereiding van de sanering in 2004 werd ingeschat. Er stroomt minder verontreiniging vanuit het stortmateriaal naar het oppervlaktewater van de Nedereindse Plas. Ook is de fysieke stabiliteit van de oevers onder water beter dan waarvan was uitgegaan bij het opstellen van het saneringsplan uit 2005. Hierdoor is de fysieke afdekking van de oevers onder water (stortfront) niet meer noodzakelijk, en stelt het college voor om de sanering van de Nedereindse Plas sober en doelmatig af te ronden. Bij deze saneringsvariant gaat het om het blijvend monitoren van de waterkwaliteit en de stabiliteit van de oevers van de Oostplas en de Westplas. (Utrecht Nieuws, 20 juli)
  Lees meer: utrecht.nieuws.nl

 • Een aangelegde slibgeul en diepe putten rond Marker Wadden blijken volgens de eerste metingen een effectieve opvangplek voor overtollig slib in het Markermeer. (Waterforum.net, 6 juli)

  Lees meer: Waterforum

 • De norm voor de hoeveelheid lood in drinkwater gaat eind 2022 omlaag van 10 naar 5 microgram per liter. Daarmee volgt het kabinet het advies van de Gezondheidsraad. De nieuwe norm geldt voor zowel het punt van levering als aan de tap. (H2Owaternetwerk, 7 juli)

  Lees meer: H2Owaternetwerk

 • Het tijdschrift Nature, Ecology and Evolution publiceerde op 15 juni 2020 het artikel Impacts of multiple stressors on freshwater biota across spatial scales and ecosystems. In het artikel werkten experts over de grenzen van de eigen vakgebieden heen aan onderzoek naar factoren die (negatieve) effecten hebben op het waterleven in meren en rivieren. De bevindingen geven aanknopingspunten voor verdere verbetering van de waterkwaliteit, waarin binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit aan wordt gewerkt. (Land en Water, 23 juni)
  Lees meer: landenwater.nl

 • Waterschap Aa en Maas is nu officieel partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

  Dit Deltaplan zet zich in voor een Nederland waar mens én natuur ruimte hebben om zich te ontplooien, een ambitie waar het waterschap zich helemaal in kan vinden. (SIRIS, 7 mei)
  Lees meer: siris.nl

 • De waterkwaliteit in Nederland zal de komende jaren verder verbeteren door de voorgenomen maatregelen van de waterbeheerders voor de volgende ronde van de Europese Kaderrichtlijn Water, aangevuld met vrijwillige maatregelen vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens de onderzoekers zal een gestage verbetering van de biologische kwaliteit van het water optreden. Om de Europese doelen overal te halen is het nodig om in een aantal gebieden de maatregelen te intensiveren om zo de belasting van het water met nutriënten te verminderen. Verdere verbeteringen in inrichting en in beheer kunnen helpen om de gewenste planten en dieren in het water te laten terugkeren. (Groene Ruimte, 30 april)
  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Het verondiepen van de kleiput in Winterswijk met vervuilde grond wordt opnieuw tegen het licht gehouden na de oproep van een Nijmeegse professor om ogenblikkelijk te stoppen met het verondiepen. (de Gelderlander, 7 april)
  Lees meer: gelderlander.nl

 • Om de waterkwaliteit in De Groote Meer van de Brabantse Wal te behouden, wordt binnenkort een filter van ijzerzand aangelegd. Deze innovatieve oplossing houdt de waterkwaliteit in één van Nederlands grootste vennen op peil. Water uit de landbouw zorgt voor toevoeging van fosfaten en dus achteruitgang van de kwaliteit. Het project wordt gefinancierd uit het Europese programma LIFE. (NatureToday, 30 maart)
  Lees meer: naturetoday.com

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt 2 april de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ open. Agrariërs kunnen dan een aanvraag indienen bij het waterschap voor het verbeteren van waterkwaliteit en/of het verminderen van bodemdaling. De regeling is bedoeld voor boeren die samen met het waterschap willen werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. De afgelopen twee jaar konden boeren ook al een beroep doen op de regeling. (Waterforum, 26 maart)
  Lees meer: waterforum.net