donderdag 01 maart 2018

Vorige week heeft de ministerraad zijn plannen voor een Klimaatakkoord ontvouwd. Besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en overheden kunnen nu beginnen. Minister Eric Wiebes heeft haast, even uitblazen is er voor hem niet bij. Er is op korte termijn veel werk aan de winkel, ook voor bodemkundigen. (Theo Edelman, 1 maart)

Foto Theov3De ministerraad heeft ambitieuze doelstellingen voor het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide in de atmosfeer. In 2030 wordt een daling van ten miste 49 procent ten opzichte van de uitstoot in 1990 beoogd. De ministerraad zet volop in op innovatie, waarbij het gebruik van waterstof en het benutten van kooldioxide als grondstof met name worden genoemd.

Er worden vijf zogeheten sectortafels in het leven geroepen, voor de onderwerpen Industrie, Elektriciteit, Mobiliteit, Gebouwde omgeving en Landbouw & landgebruik. Voormalig milieuminister Ed Nijpels bewaakt de voortgang van de sectortafels. Tijdens de zomer van 2018 wil minister Wiebes de resultaten ontvangen, zodat het uitvoeren van de bedachte maatregelen in 2019 kan starten.

Het lijkt mij logisch dat ook bodemkundigen aanschuiven bij de sectortafels. Belangrijke onderwerpen zijn de opslag van kooldioxide in de diepe ondergrond en de inzet van geothermie (Industrie), de opslag van warmte en koude in watervoerende pakketten (Gebouwde omgeving), de verhoging van het gehalte aan organische stof in landbouwgronden, het herstellen van veengronden en het op peil houden van de grondwaterstand (Landbouw en landgebruik).

De lezers van deze Nieuwsbrief kunnen bijdragen aan het welslagen van deze geweldige exercitie, bijvoorbeeld door bovenstaand lijstje met onderwerpen verder uit te breiden en in tweede instantie per onderwerp een korte uitwerking te verzorgen. Die zouden we kunnen aanbieden aan Ed Nijpels. Wie doet er mee?

Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau Edelman)

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier: LinkedinGroup