dinsdag 05 november 2013

DEN HAAG - De BoToVa is het nieuwe instrument dat de toetsingsregels uit de bodemwetgeving vanuit het Rijk op digitale wijze toegankelijk maakt voor applicaties van gebruikers die de toetsing aan bodemnormen uitvoeren (Rijkswaterstaat Leefomgeving, 4 november).

De service biedt tevens de mogelijkheid om een applicatie te valideren.

Na een lange aanloop van uitgebreide testwerkzaamheden is fase 1 van BoToVa op 1 november 2013 in productie. Fase 1 heeft betrekking op de kwaliteitsoordelen volgens de circulaire bodemsanering en de beoordelingen van de algemene generieke toepassing van grond en baggerspecie op de landbodem en in een oppervlaktewaterlichaam volgens het Besluit bodemkwaliteit. Dit zijn in de bodemsector de meest gebruikte toetsingen.

Dit betekent dat het eerdere advies aan bevoegde gezagen, om praktisch om te gaan met de wijze van toetsen aan normering voor water- en met name landbodem zoals van kracht na 1 juli 2013, vanaf dit moment niet meer gegeven wordt voor de genoemde toetsingen gerealiseerd in fase 1.

De wijze van toetsen aan normering voor land- en waterbodem, met uitzondering van bouwstoffen, zoals deze tot 1 juli 2013 van kracht was voor de overige toetsen, zal conform eerdere berichtgeving worden geaccepteerd tot het moment van vrijgave van deze toetsen in de BoToVa en ontsluiting naar het werkveld. Het betreft hier de toetsing aan de emissie(toets)waarden voor Grootschalige bodemtoepassingen en het verspreiden van baggerspecie.

Vanuit Rijkswaterstaat, Informatiehuis Water, SIKB en betrokken marktpartijen wordt al het mogelijke gedaan om de beoogde oplevering van de andere onderdelen van BoToVa zo spoedig mogelijk te behalen. Voor de vervolgfasen (GBT-Emissie, Verspreiding/msPAF, Bouwstoffen, Reinigbaarheid) wordt momenteel een aangepaste releaseplanning uitgewerkt. De definitieve planning voor de vervolgfasen en meer informatie over de stand van zaken en behandeling van uw vragen over BoToVa is te vinden op www.botova-service.nl.