Nieuwe regels voor bodem en bemesting

De toegenomen politieke druk op de maisteelt heeft nog geen directe gevolgen. Maar duidelijk is wel dat boeren rekening moeten houden met een heel stelsel aan regels die hun omgang met bodem en bemesting beinvloeden. Die regels staan in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn dat de komende vier jaar van kracht is. (Nieuwe Oogst, 9 februari)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Houdt Groningen geothermie toch in beeld voor als toekomstoplossing?

Dat de gemeente Groningen vorig jaar is gestopt met plannen voor geothermie, wil niet zeggen dat de stad haar vergunning voor geothermie inlevert. (Dagblad van het Noorden, 8 februari)

Lees meer: dvhn.nl

 

Brussel presenteert normen voor nieuwe en opkomende stoffen in drinkwaterbronnen

De Europese Commissie heeft dinsdag 1 februari een herziening van de Drinkwaterrichtlijn uit 1998 gepresenteerd. In het voorstel staan normen voor nieuwe en opkomende stoffen waar nu geen normen voor bestaan om de drinkwaterkwaliteit te beschermen. (Waterforum, 2 februari)

Lees meer: waterforum.net

 

Groningen: hoe verder na mislukken geothermie?

Politiek Groningen buigt zich over het pas aangelegde warmtenet Noordwest in de stad. Hoe moet die leiding worden verwarmd nu dat vanwege de aardbevingen niet meer mag met geothermie. Er zijn zeven alternatieven. (Dagblad van het Noorden, 7 februari)

Lees meer: dvhn.nl

 

Bijna drie miljoen voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Overijssel

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit en het waterbeheer in agrarische gebieden in Overijssel is de komende tijd ruim 2,8 miljoen euro subsidie beschikbaar. De agrarische belangenorganisatie LTO-Noord, de provincie en de Overijsselse waterschappen hebben gisteren een overeenkomst getekend om die subsidiepot in overleg met de boeren zo goed mogelijk in te zetten. (rtv Oost, 8 februari)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Energietransitie vereist langetermijnstrategie Noordzee

Bij een sterke groei van windparken op zee, buiten de 12-mijlszone, wordt de ruimte op de Noordzee schaars. Er dient een strategie te komen voor de Noordzee die reikt tot 2050. Een strategie tot 2030 is onvoldoende om de doelen voor klimaat, natuur en visserij optimaal te kunnen combineren. Juist na 2030 kan de realisatie van windparken op zee en de opslag van CO2 in oude gasvelden in een stroomversnelling komen. (Planbureau voor de Leefomgeving, 31 januari)

Lees meer: pbl.nl

 

‘Onderste steen moet boven over glyfosaat’

Een speciale commissie van het Europees Parlement gaat onderzoeken hoe pesticiden toegelaten worden op de Europese markt. (Groente en Fruit, 6 februari)

Lees meer: gfactueel.nl

 

Sanering grond voormalig Struikterrein Harderwijk gestart

Op het voormalig Struikterrein bij de Weiburglaan in Harderwijk zijn de bodemsaneringswerkzaamheden gestart voor de realisering van de tijdelijke woonwijk. (Veluwe FM, 5 februari)

Lees meer: veluwefm.nl

 

Grote zorgen over toekomst Veluwe: 'De bodem verzuurt'

Biologen maken zich grote zorgen over de toekomst van de Veluwe. Koolmeesjes kruipen met gebroken pootjes uit het ei, herten trekken naar de randen van hun leefgebied en eiken leggen in groten getale het loodje. (Omroep Gelderland, 4 februari)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

INTERVIEW Focus LTO-bestuurder op bodem- en waterkwaliteit

Of het nu gaat om het realiseren van een goede, gezonde bodem of om een betere waterkwaliteit, de sleutel ligt eigenlijk altijd in de bodem. Vanuit die filosofie pakt Claude van Dongen de portefeuille Bodem- en waterkwaliteit van LTO Nederland op. (Nieuwe Oogst, 1 februari)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Landbouw lijdt schade door hoogwater en regen: 'de bodem is verzadigd'

Het aanhoudende hoge water en natte weer brengt boeren in de problemen. Met name akkerbouwers en fruittelers hebben er last van. Hoe hoog de schade uitvalt is nog niet te zeggen. (de Gelderlander, 2 februari)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende stoffen basis voor aanscherping milieuvergunningen

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gepubliceerd. Het gaat om stoffen waarvan nog niet zeker is of ze ZZS zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, kan een deel van de potentiele ZZS als ZZS worden aangemerkt. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze potentiele ZZS uitstoten aanspreken op het voorzorgbeginsel. (RIVM, 2 februari)

Lees meer: rivm.nl

Vind hier de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

 

Snellere sanering

De gemeente Wageningen wil de vervuilde tuinen van de woningen aan de Veerstraat 110 t/m 118 en 130 t/m 140a toch vervroegd te saneren. Het college van b en w gaat dit voorstellen aan de gemeenteraad op basis van nieuw bodemonderzoek en advies van de GGD. (Stad Wageningen, 7 februari)

Lees meer: stadwageningen.nl

 

Onderzoek naar aardwarmte in Brabant ligt stil

Geothermie Brabant stopt tijdelijk met het seismisch onderzoek naar aardwarmte in Zuidoost-Brabant. "Rucksichtslos doortrillen is niet slim", zegt directeur Lodewijk Burghout. (Brabants Dagblad, 7 februari)

Lees meer: bd.nl

 

Rijkswaterstaat Bodem+ vereenvoudigt procedure aanvragen Baggerspecieverklaring

Vanaf 1 februari 2018 volstaat voor een aanvraag om een baggerspecieverklaring de bepaling van de fractie >2 mm in plaats van een volledige fractiegrootteverdeling van de minerale delen. Deze vereenvoudiging van de aanvraagprocedure betekent een lastenverlichting in onderzoekskosten voor waterkwaliteitsbeheerders, met name waterschappen en gemeenten. (Bodem+, 1 februari)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Advocaat: Alle seinen op rood voor Perkpolder

De gemeente Hulst kan voor 15 miljoen euro het schip ingaan als de plannen met de Westelijke Perkpolder worden doorgezet. Dat schrijft advocaat Rogier Horchner in een brief aan de gemeente Hulst. Hij heeft op verzoek van de stichting Schone Polder de plannen met de Westelijke Perkpolder onder de loep genomen. Hij stelt dat de plannen niet goed zijn onderbouwd en dat de risico's niet voldoende in kaart zijn gebracht. (Omroep Zeeland, 6 februari)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Vrees 'uitkleden'toezicht op verontreinigde bodem

Een landelijke werkgroep van onder meer omgevingsdiensten, de inspectiedienst ILT, waterschappen, Rijkswaterstaat en de politie waarschuwt de Tweede Kamer dat het toezicht op verontreinigde bodem dreigt te worden uitgekleed. Door nieuwe regelgeving zou in veel gevallen de verplichte melding van afgravingen en het gebruik van grond, bagger en bouwstoffen komen te vervallen. (Binnenlands Bestuur, 6 februari)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Help! De bodem daalt (en de akker loopt onder)

Het zit de akkerbouwers ten zuidwesten van Emmeloord niet mee. De bodem daalt, de wateroverlast in het gebied neemt toe en een pasklare oplossing is niet voor handen. Het maakt de toekomst voor de boeren in het gebied onzeker. Kunnen de boerenbedrijven hier blijven bestaan? (De Stentor, 3 februari)

Lees meer: destentor.nl

 

VEWIN voorstander van extra heffing voor vervuilers grondwater

Er moeten nieuwe heffingen komen voor bedrijven die mest, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen op het grondwater lozen. Daarvoor pleit de vereniging van waterbedrijven Vewin in reactie op het eind vorig jaar verschenen rapport van de Adviescommissie Water. (H2O Waternetwerk, 1 februari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Vervuilde tuinen Veerstraat Wageningen vervroegd gesaneerd

Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen de vervuilde tuinen van de woningen aan de Veerstraat 110 t/m 118 en 130 t/m 140a (even nummers) vervroegd te saneren. Het college heeft hiervoor gekozen op basis van nieuw bodemonderzoek en het daaropvolgende advies van de GGD Gelderland Midden. De sanering kost naar schatting 400.000 euro. (Hoog en Laag, 1 februari)

Lees meer: hoogenlaag.nl

 


Pagina 47 van 89

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA