Provincies waarvan agrarische veenweidegebieden kampen met bodemdaling en andere veenweideproblemen kunnen aankloppen bij het Rijk. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. (Veldpost, 19 oktober)

Lees meer: veld-post.nl