vrijdag 19 april 2019

Boeren die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen in het westelijk veenweidegebied, kunnen subsidie krijgen via Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. (Nieuwe Oogst, 18 april)

Lees meer: nieuweoogst.nl

vrijdag 19 april 2019

Eind maart het oppervlaktewater rond de golfbaan in aanleg bij Spijk vervuild te zijn. Diverse partijen werken samen bij het treffen van maatregelen en zoeken naar oplossingen voor de langere termijn. (Nieuwsblad Geldermalsen, 18 april)

Lees meer: nieuwsbladgeldermalsen.nl

TTE 300 200

20190411 Waterschap Zuiderzeeland Junior Hydroloog Bodemnieuws

popup opkomende stoffen

vrijdag 19 april 2019

Waternet werkt in Ankeveen-Buiten aan de voorbereidingen voor proeven met natte teelten. Over een oppervlakte van 5 hectare worden diverse bassins aangelegd die dienen als proefpercelen voor de teelt van onder meer lisdodde, riet en veenmos. (Nieuwe Oogst, 18 april0

Lees meer: nieuweoogst.nu

vrijdag 19 april 2019

Naast rivieren, plassen en sloten blijken ook stadsvijvers veel bij te dragen aan broeikasgasuitstoot. In deze vijvers komen bubbels met het broeikasgas methaan naar het oppervlak. En dit zal alleen nog maar meer toenemen bij hogere temperaturen. (Radboud Universiteit, 18 april)

Lees meer: ru.nl

vrijdag 19 april 2019

De bodem heeft het zwaar te verduren. Door intensieve landbouw maar ook door klimaat- veranderingen. Hoe erg is het gesteld met de bodem? Moeten we ons zorgen maken? En kunnen we het tij nog keren? Wij stelden lector duurzaam bodembeheer Gera van Os van Aeres Hogeschool in Dronten zeven vragen. (Flevopost, 18 april)

Lees meer: flevopost.nl

Banner 300x200

20190411 Waterschap Zuiderzeeland Ervaren Adviseur Hydrologie Bodemnieuws

bbf 300x200

donderdag 18 april 2019

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een toekomstvisie voor gewasbescherming opgesteld die moet leiden tot duurzame teelt van land- en tuinbouwproducten in 2030. De Unie van Waterschappen heeft meegewerkt aan deze visie. (Unie van Waterschappen, 17 april)

Lees meer: uvw.nl

donderdag 18 april 2019

Op 17 april starten Waterschap De Dommel en de gemeente Nuenen een proef met bacteriën en schimmels in een gemeentevijver. De bedoeling is de waterkwaliteit van de vijver te verbeteren. De afgelopen jaren heeft de vijver aan de Jonkheer Hugo van Berckellaan in Nuenen opvallend snel een sliblaag opgebouwd. De micro-organismen moeten deze sliblaag afbreken en een natuurlijke balans in de vijver herstellen. (Waterforum, 12 april)

Lees meer: waterforum.net

donderdag 18 april 2019

Bodemdaling zorgt voor extra kwetsbaarheid bij wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Het wordt in Nederland een steeds grote probleem. De kosten voor waterbeheer en beheer en onderhoud van openbare ruimte en infrastructuur kunnen oplopen tot miljarden euro’s. Hoe ga je daar als gemeente mee om? Hier een aantal lessen uit de aanpak van Woerden en Rotterdam. (Stadszaken, 17 april)

Lees meer: stadszaken.nl

20190405 Zuid Holland Senior Beleidsmedewerker Bodemnieuws banner

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

vacature boven 300x200

donderdag 18 april 2019

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht stellen samen 310.000 euro beschikbaar aan boeren die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen. De subsidieregeling is per 1 mei 2019 geopend. (Agraaf, 18 april)

Lees meer: agraaf.nl

donderdag 18 april 2019

In een ondergrondse olietransportleiding is woensdagavond ter hoogte van Udenhout een lekkage ontstaan. De leiding transporteert ruwe olie van Rotterdam naar Venlo. De Kreitenheideweg in Udenhout is direct afgesloten voor alle verkeer. (De Gelderlander, 17 april)

Lees meer: gelderlander.nl

donderdag 18 april 2019

Het Barneveldse bedrijf Vink heeft ‘zeer laakbaar’ gehandeld bij de levering van zand in Veenendaal. Dat schrijft de gemeente Veenendaal in een brief aan de directie van Vink. (De Ge;derlabder, 17 april)

Lees meer: gelderlander.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT