Provinciale Staten van Utrecht hebben de ‘Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse Veenweiden’ vastgesteld. In de strategie staat hoe tot 2030 de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems en de bodemdaling verminderd kunnen worden. De provincie wil in samenwerking met partners 50% reductie in 2030 behalen. De Regionale Veenweiden Strategie gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak waarin ook oog is voor opgaven zoals de stikstofproblematiek, de energietransitie en een goede waterkwaliteit. (Provincie Utrecht, 11 februari)

Lees meer: provincie-utrecht.nl