bodembeheer

 • Door duurzaam bodembeheer kan de bodem water, nutriënten en pesticiden beter vasthouden, zodat ze beter worden benut of verder worden afgebroken. Dit vereist maatwerk en deskundigheid van agrariërs. Om duurzaam bodembeheer te stimuleren zijn bodemindicatoren en -functies in ontwikkeling. (H2O Waternetwerk, 6 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • “De bodem is een spons en met natuurlijk bodembeheer kun je de sponswerking van de bodem vergroten. Je slaat meer water op en voert sneller water af.” Hoe kun je droogte tegengaan met behulp van natuurlijk bodembeheer? We vroegen het aan Rene Jochems van GroeiBalans die ons als bodemexpert adviseert bij verschillende ‘Bodem als Basis’-projecten. (Melkveebedrijf, 30 november)

  Lees meer: melkveebedrijf.nl

 • Vandaag is de Commissie met een nieuwe bodemstrategie gekomen om tegen 2050 alle Europese bodems te herstellen, veerkrachtig te maken en adequaat te beschermen. (Europese Comissie, 17 november)
  Lees meer: ec.europa.eu

 • Vrijwel alle akkerbouwers laten hun bodem bemonsteren. Analyses zijn vooral gericht op (beschikbaarheid van) meststoffen, op pH en op organische stof. De vervolgactie beperkt zich met name tot aanpassing van de bemesting, blijkt uit een enquête van AgriDirect in opdracht van BO Akkerbouw. Met de Bodemadvieskalender willen BO Akkerbouw, haar 12 leden en de WUR akkerbouwers ondersteunen om meer maatregelen te nemen voor een beter bodembeheer. (Akkerwijzer, 23 augustus)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Om de verzamelde kennis over bodembeheer toegankelijker te maken lanceert de BO Akkerbouw samen met WUR de Bodemadvieskalender. Het is een praktisch hulpmiddel voor de telers. (Akkerwijzer, 28 juli)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Een selecte groep van 55 boeren en tuinders in het gebied van waterschap Hollandse Delta (WSHD) gaat aan de slag met het project ‘De Bodem als Basis’. Met dit bodemoptimalisatietraject ondersteunen het waterschap en boerenorganisatie LTO Noord de agrarische ondernemers met onder andere cursussen en begeleiding. De focus ligt daarbij in eerste instantie op bewustwording. (Waterforum, 7 mei)

  Lees meer: waterforum.net

 • Topsporters doen er alles aan om zich optimaal voor te bereiden op het nieuwe wedstrijdseizoen. Agrifirm ondersteunt telers om hetzelfde te doen voor het nieuwe teeltseizoen. Dat begint altijd met het optimaliseren van de bodem. Want of je nu meer opbrengst uit je perceel wil halen of de gewasrotatie wil aanpassen, duurzaam en rendabel telen doe je op een gezonde bodem die in topconditie is. (Nieuwe Oogst, 26 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Meetbaar, met een transparante berekening en goed onderbouwd. Zo moet de Open Bodem Index (OBI) een beeld geven van de bodemkwaliteit. De index vergelijkt de kwaliteit met wat potentieel haalbaar is. Met een score van 1 tot 10 wordt aangegeven wat op een stuk grond kan worden bereikt. Doel is te komen tot een instrument waarmee goed bodembeheer kan worden beloond. (Nieuwe Oogst, 27 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • Er komt vóór 1 oktober een nieuw plan van aanpak voor de sanering van de historische bodemverontreiniging van DSM op het Chemelot-bedrijventerrein in Geleen en in de haven van Stein. (1Limburg, 11 maart)

  Lees meer: 1limburg.nl

 • Boeren en tuinders beseffen steeds beter hoe belangrijk een actief bodemleven is voor de gewasgroei. Volgens Lector Duurzaam Bodembeheer Emiel Elferink van Hogeschool Van Hall Larenstein kan het bodemleven werk van telers overnemen. Samen met zijn collega Eline Keuning van Bioclear Earth gaf hij uitleg bij een online event over dit onderwerp. (Akkerwijzer, 4 maart)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Niet-kerende grondbewerking (NKG) levert op kleigrond een positieve bijdrage aan de waterhuishouding en de biodiversiteit. Op de productie is geen eenduidig effect gevonden. Op zand- en dalgrond blijkt de maatregel een positief effect te hebben op productie en recycling van nutriënten en geen effect op waterhuishouding. (Nieuwe Oogst, 25 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Werken met de Open Bodem Index (OBI) zet telers aan het beste van een perceel te maken. Het is geen ‘wedstrijd’ tussen totaal verschillende bodems, maar een score voor een perceel ten opzichte van het best haalbare op die plek. Het kan voordeel opleveren op de rente bij de Rabobank of de erfpachtprijs bij verzekeraar ASR. De teler krijgt vooral meer inzicht in hoe de bodem is en waar de verbeterpunten zitten. (Akkerwijzer, 15 februari)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Het nieuwe initiatief Aardpeer wil landbouw, voedsel, natuur én mensen weer met elkaar verbinden via grond. Vogelbescherming steunt dit initiatief van harte. Hoe gaat Aardpeer boeren en boerenlandvogels helpen? (Nature Today, 16 februari)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Bioclear Earth gaat onderzoek doen naar het effect van alternatieve vormen van bemesting op het leven in de bodem. Het gaat om de injectie van drijfmest van koeien. Dit wordt vergeleken met de injectie van digestaat, een reukloze mest na vergisting en het bovengronds uitrijden van vaste mest. De provincie Groningen subsidieert dit onderzoek met een bijdrage van 48.000,- euro. Ook de provincies Drenthe en Fryslân financieren mee. (Eemskrant, 10 december)

  Lees meer: eemskrant.nl

 • De zorgen rondom bodemkwaliteit zijn groot. Enerzijds vanuit de agrarische ondernemers die zich zorgen maken over dalende gehaltes aan koolstof en nutriënten. Anderzijds vanuit beleidsmakers en adviseurs die een verbinding zoeken tussen maatschappelijke opgaven en het agrarisch bodembeheer. (Boer en Business, 7 december)

  Lees meer: boerenbusiness.nl

 • Staatsbosbeheer gaat de hoge stikstofconcentraties in het nationaal park Dwingelderveld te lijf met maaien, plaggen, het strooien van kalk en het dempen van sloten. (Dagblad van het Noorden, 23 november)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Op Texel zijn boeren gewend om de eigen bronnen zo goed mogelijk in te zetten en zo min mogelijk externe inputs aan te kopen. Maar het sluiten van de kringloop kan altijd nog beter. Siem Vlaanderen van adviesbureau Boerenverstand maakte een aantal video’s. Deel 1 gaat over de Texelse bodem. (Agraaf, 23 november)

  Lees meer: agraaf.nl

 • Vanuit GroeiBalans Teelt & Onderzoek is het Centrum voor Bodem & Gezondheid opgericht. Bedoeling is om hier kennis over gezond bodembeheer te delen via cursussen, lezingen en conferenties. (HortiPoint, 23 november)

  Lees meer: hortipoint.nl

 • Het bijmengen van bio-componenten aan fossiele dieselbrandstof kan leiden tot een snellere aantasting van de opslagtanks door roest. Ruim 2.500 niet of slechts gedeeltelijk inwendig gecoate tanks lopen kans op beschadiging. (Land en Water, 17 september)
  Lees meer: landenwater.nl

 • Geef de bodem een stem! Het streven? Vitale bodems in alle gebieden van Nederland, in 2030.

  Dit was de oproep voor de eerste stap naar een gedragen maatschappelijke bodemagenda. Op 29 juni kwamen 60 experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties online bijeen om te praten over wat er nodig is om vitale bodems te realiseren. (Bodemplus.nl, 6 juli)

  Lees meer: Bodemplus