bodembeheer

 • Er komt vóór 1 oktober een nieuw plan van aanpak voor de sanering van de historische bodemverontreiniging van DSM op het Chemelot-bedrijventerrein in Geleen en in de haven van Stein. (1Limburg, 11 maart)

  Lees meer: 1limburg.nl

 • Boeren en tuinders beseffen steeds beter hoe belangrijk een actief bodemleven is voor de gewasgroei. Volgens Lector Duurzaam Bodembeheer Emiel Elferink van Hogeschool Van Hall Larenstein kan het bodemleven werk van telers overnemen. Samen met zijn collega Eline Keuning van Bioclear Earth gaf hij uitleg bij een online event over dit onderwerp. (Akkerwijzer, 4 maart)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Niet-kerende grondbewerking (NKG) levert op kleigrond een positieve bijdrage aan de waterhuishouding en de biodiversiteit. Op de productie is geen eenduidig effect gevonden. Op zand- en dalgrond blijkt de maatregel een positief effect te hebben op productie en recycling van nutriënten en geen effect op waterhuishouding. (Nieuwe Oogst, 25 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Werken met de Open Bodem Index (OBI) zet telers aan het beste van een perceel te maken. Het is geen ‘wedstrijd’ tussen totaal verschillende bodems, maar een score voor een perceel ten opzichte van het best haalbare op die plek. Het kan voordeel opleveren op de rente bij de Rabobank of de erfpachtprijs bij verzekeraar ASR. De teler krijgt vooral meer inzicht in hoe de bodem is en waar de verbeterpunten zitten. (Akkerwijzer, 15 februari)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Het nieuwe initiatief Aardpeer wil landbouw, voedsel, natuur én mensen weer met elkaar verbinden via grond. Vogelbescherming steunt dit initiatief van harte. Hoe gaat Aardpeer boeren en boerenlandvogels helpen? (Nature Today, 16 februari)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Bioclear Earth gaat onderzoek doen naar het effect van alternatieve vormen van bemesting op het leven in de bodem. Het gaat om de injectie van drijfmest van koeien. Dit wordt vergeleken met de injectie van digestaat, een reukloze mest na vergisting en het bovengronds uitrijden van vaste mest. De provincie Groningen subsidieert dit onderzoek met een bijdrage van 48.000,- euro. Ook de provincies Drenthe en Fryslân financieren mee. (Eemskrant, 10 december)

  Lees meer: eemskrant.nl

 • De zorgen rondom bodemkwaliteit zijn groot. Enerzijds vanuit de agrarische ondernemers die zich zorgen maken over dalende gehaltes aan koolstof en nutriënten. Anderzijds vanuit beleidsmakers en adviseurs die een verbinding zoeken tussen maatschappelijke opgaven en het agrarisch bodembeheer. (Boer en Business, 7 december)

  Lees meer: boerenbusiness.nl

 • Staatsbosbeheer gaat de hoge stikstofconcentraties in het nationaal park Dwingelderveld te lijf met maaien, plaggen, het strooien van kalk en het dempen van sloten. (Dagblad van het Noorden, 23 november)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Op Texel zijn boeren gewend om de eigen bronnen zo goed mogelijk in te zetten en zo min mogelijk externe inputs aan te kopen. Maar het sluiten van de kringloop kan altijd nog beter. Siem Vlaanderen van adviesbureau Boerenverstand maakte een aantal video’s. Deel 1 gaat over de Texelse bodem. (Agraaf, 23 november)

  Lees meer: agraaf.nl

 • Vanuit GroeiBalans Teelt & Onderzoek is het Centrum voor Bodem & Gezondheid opgericht. Bedoeling is om hier kennis over gezond bodembeheer te delen via cursussen, lezingen en conferenties. (HortiPoint, 23 november)

  Lees meer: hortipoint.nl

 • Het bijmengen van bio-componenten aan fossiele dieselbrandstof kan leiden tot een snellere aantasting van de opslagtanks door roest. Ruim 2.500 niet of slechts gedeeltelijk inwendig gecoate tanks lopen kans op beschadiging. (Land en Water, 17 september)
  Lees meer: landenwater.nl

 • Geef de bodem een stem! Het streven? Vitale bodems in alle gebieden van Nederland, in 2030.

  Dit was de oproep voor de eerste stap naar een gedragen maatschappelijke bodemagenda. Op 29 juni kwamen 60 experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties online bijeen om te praten over wat er nodig is om vitale bodems te realiseren. (Bodemplus.nl, 6 juli)

  Lees meer: Bodemplus

 • Een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het is één van de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingswet. Als het om het beheer van de bodem gaat, staan gemeenten daarbij voor een extra grote uitdaging. Een nieuwe rol- en taakverdeling maakt de regels in het omgevingsplan en onderlinge samenwerking belangrijker. Het programma Bodembeheer van de Toekomst ondersteunt gemeenten bij de aanpak van het bodembeheer. 'Gemeenten hebben grote behoefte aan voorbeeldregels voor bodembeheer.' (Bodemplus.nl)

  Lees meer: Bodemplus

 • Voor het derde jaar op rij krijgen we een warme en droge zomer. Tenminste, als we de weerkundigen moeten geloven. Dus moeten we niet alleen leven met corona, maar ook met droogte. Het wordt daarom steeds belangrijker om vocht vast te houden in de bodem. En daarbij helpt Bokashi, een Japanse methode voor het fermenteren van organisch afval. (RTV Drenthe, 8 juni)
  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Hoe beter je voor de bodem zorgt, hoe dichter je bij energiebesparing, zuinig zijn met water, kringlopen rondzetten en beperken van kunstmest en gewasbescherming komt. Volgens de initiatiefnemers van de Akker van de Toekomst is het mogelijk om met de huidige kennis en techniek veel te bereiken en brengt creativiteit duurzaam telen dichterbij. (Nieuwe Oogst, 29 april)
  Lees meer: nieuweoogst.nl