bodemverbetering

 • “Voor vitale bossen is duurzaam herstel van de bodem nodig, met name op de Brabantse zandgronden. Samen met verandering van naaldbos naar meer loofhout, verkleint het ook de kans op onbeheersbare natuurbranden. En dat is een reëel gevaar door de huidige verdroging en bossamenstelling.” Dat zegt Wiel Poelmans, projectleider bossenstrategie van Noord-Brabant. (Nature Today, 23 maart)
  Lees meer: naturetoday.com

 • Staatsbosbeheer gaat met 3 boeren een vergaande samenwerking aan die hen helpt meer biodiversiteit te combineren met een rendabele bedrijfsvoering. De 3 maken deel uit van een groot project van 40 experimenten die Staatsbosbeheer samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en boeren aangaat om natuurinclusieve landbouw te stimuleren. (Groene Ruimte, 18 juni)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • "Bomen kunnen veel bodemverontreiniging neutraliseren.'' Het is een van de redenen waarom Westland verschillende tiny forests moet aanleggen, stelt groendeskundige Aad van Uffelen. Provincie wil met mini-bossen de biodiversiteit bevorderen. (Het hele Westland, 22 mei)

  Lees meer: hethelewestland.nl

 • In het kader van het Nederlands-Vlaams Interreg-project ‘Leve(n)de Bodem lopen al enkele jaren diverse akkerbouwgerichte praktijkonderzoeken in Zuid-Nederland en Vlaanderen. (Akkerwijzer.nl, 20 mei)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Met verschillende maatregelen kan de koolstofvoorraad - en dus het CO2-vastleggend vermogen - onder landbouwgronden vergroot worden. Deze maatregelen passen binnen gangbare landbouwpraktijk, maar worden vaak belemmerd door regelgeving. Een financiële vergoeding is bewezen effectief, maar de bijbehorende maatregelen zijn daarentegen weer ingrijpend. (Melveebedrijf.nl, 14 mei)

  Lees meer: melkveebederijf.nl

 • Alle landbouwgronden moeten in 2030 duurzaam worden beheerd. Dat doel streeft minister Carola Schouten van LNV na met het nationaal programma landbouwbodems. Dit jaar komt al een flink budget beschikbaar voor meer koolstofvastlegging in de bodem. (Nieuwe Oogst, 9 mei)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • Rivieren en beken leveren veel voedingsstoffen aan. In de Middeleeuwen wist men dat al. Stukken grond langs een beek werden bevloeid met water uit de beek, door eenvoudigweg een dam in het water te leggen. Het vruchtbare slib diende als voedingsstof voor de bodem. (NPO radio 1, 28 april)

  Lees en luister meer: nporadio1.nl

 • Het project ‘Zicht op Bodemstructuur’ in Flevoland werpt zijn vruchten af. De belangstelling voor voorjaarsploegen op kleigronden neemt toe. Ook andere maatregelen om de bodem te verbeteren slaan in de landbouw aan. (Veldpost, 17 april)

  Lees meer: veldpost.nl

 • LTO Noord heeft voor boeren in Overijssel een subsidie ontvangen. Deze subsidie is bedoeld voor maatregelen die verdroging of vernatting tegengaan of de kwaliteit van de bodem en het grond- en oppervlaktewater verbeteren. (Agri Holland, 16 april)

  Lees meer: agriholland.nl

 • De landbouw is vaak de gebeten hond. Maar dat kan veranderen, als de natuur wat meer als uitgangspunt wordt genomen. En dan begint het bij de bodem. (Dagblad van het Noorden, 15 april)

  Lees meer: dvhn.nl

 • 'Het organischestofgehalte van de grond omhoogbrengen is nuttig, maar kost geld. Omdat je niet goed weet wat het waard is, moet je de kosten in de gaten houden. Wij kiezen voor riet', zegt akkerbouwer Leendert Jan Onnes. (Nieuwe Oogst, 11 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • Agrariërs in het werkgebied van waterschap Vechtstromen in de provincie Overijssel kunnen 40% tot 80% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren. In totaal is er van 2019 tot en met 2021 een bedrag van 1,4 miljoen euro te verdelen. (Groene Ruimte, 18 maart)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Wageningen - Klei in zand brengen klinkt als ‘water naar de zee dragen’. Maar niets is minder waar. Klei in zand is een maatregel die past binnen een circulaire economie waarbij vruchtbare (bagger-)grond uit de keten wordt hergebruikt. (Blikopnieuws, 5 maart 2019)

  Lees meer: blikopnieuws.nl