energietransitie

 • Als de gaswinning in Ternaard doorgaat, dan zou er in ieder geval elk jaar 900.000 euro naar het verduurzamen van huizen moeten en 600.000 euro naar projecten in de dorpen. Dat heeft een zogenaamde gebiedscommissie op papier gezet. Maandagavond heeft de commissie de ideeën online gepresenteerd. Staatssecretaris Vijlbrief besluit in maart of de gaswinning bij Ternaard wel of niet doorgaat. Mocht het doorgaan, dan gaat er tien jaar lang ieder jaar 6 miljoen euro van de opbrengt naar Ternaard en omstreken. In totaal 60 miljoen dus. (RTV NOF, 17 januari)

  Lees meer: rtvnof.nl

 • Assen neemt met de wijk Lariks deel aan de pilot om te experimenten met het gasvrij maken van woonwijken. In de consulterende vergadering werd een voortgangsrapportage besproken. Ook werd de raad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen uit de door het rijk beschikbaar gestelde gelden. (Assen Stad, 15 januari)

  Lees meer: assenstad.nl

 • De energietransitie zal enorme impact hebben op de ruimtelijke inrichting. Voor de aanleg van warmtenetten en verzwaring van het elektriciteitsnet is een herinrichting van grote delen van de ondergrond nodig. Voor drinkwaterbedrijven heeft dit grote consequenties. (H2O Waternetwerk, 12 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Nederland staat voor grote opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en grootschalige woningbouw. De ondergrond speelt bij de oplossing van deze vraagstukken een cruciale rol. De Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, doet al ruim 100 jaar onderzoek naar de ondergrond in ons land. Met de nieuwe website, de Basisregistratie Ondergrond en 3D-modellen van de ondergrond maakt de GDN de ondergrond weer een stuk beter zichtbaar. (Land en Water, 10 januari)

  Lees meer: landenwater.nl

 • Zoals onlangs in deze krant al vermeld, is er een vergunningentraject gaande voor de twee al (bijna) tien jaar bestaande aardwarmteprojecten in de gemeente. In 2010 ging als eerste de groene plantenkwekerij Ammerlaan The Green Innovator aan de Nootdorpseweg in Pijnacker met aardwarmte de eigen kassen verwarmen en later volgde ook Duijvestijn Tomaten aan de Overgauwseweg. (Telstar-online, 6 januari)
  Lees meer: telstar-online.nl

 • Door bodemenergie buitenspel te zetten, dreigen de bestuurders van de provincie Noord-Brabant het kind met het badwater weg te gooien en enorme duurzaamheidskansen te laten liggen. Hoe zit het dan met die ambitieuze plannen op het gebied van duurzaamheid? (BD, 2 december)

  Lees meer: bd.nl

 • Een regionaal open energiesysteem waar verschillende aanbieders warmte leveren aan een steeds groter wordende groep. Dat is het doel van de ’Samenwerkingsovereenkomst warmtetransitie Leidse Regio’. Zes gemeenten in de Leidse regio willen samen gaan werken om dat op te zetten. De Katwijkse politiek is verdeeld. (Alles over Katwijk, 19 november)

  Lees meer: allesoverkatwijk.nl

 • Balk moet in 2030 van het aardgas af kunnen. Met die intentie hebben zes partijen een overeenkomst gesloten. De bedoeling is dat er in mei 2022 een onderzoek ligt dat een licht laat schijnen op de haalbaarheid van diverse plannen. (Omrop Fryslân, 17 november)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Staatstoezicht op de Mijnen concludeert dat de veiligheid bij de geothermiebedrijven is verbeterd, maar dat de professionalisering nog niet op het gewenste niveau is. De vereniging van waterbedrijven ziet in geothermie een bedreiging van de grondwaterbronnen voor drinkwater. De geothermiesector ziet dat anders. (H2O Waternetwerk, 4 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De miljoen woningen die vóór 2030 dienen te worden gebouwd moeten toekomst- en klimaatbestendig, duurzaam en goed bereikbaar zijn. Voor de keuze van bouwlocaties moeten water, bodem en het herstel van de natuur leidend zijn, zeggen de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen in het kader van Prinsjesdag. Het rijk moet snel met 'een duidelijke, langjarige aanpak' komen. (H2O Waternetwerk, 21 september)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De stichting GasDrOvF organiseert maandag een protestbijeenkomst aan de Spokeplas in Noordwolde (Fr.), op een steenworp afstand van de grens met Overijssel. Met die protestactie willen inwoners van het grensgebied van de drie provincies laten zien dat er veel ongenoegen is over de manier waarop omwonenden betrokken worden bij gaswinningsplannen in het gebied. (RTV Oost, 2 september)
  Lees meer: rtvoost.nl

 • Tegen de plannen voor nieuwe gasboringen in de Waddenzee is veel protest. Het kabinet kan er weinig tegen doen – als het dat al zou willen. (NRC, 30 augustus)
  Lees meer: nrc.nl

 • Aardwarmte lijkt in de Duin- en Bollenstreek een grote kanshebber om aardgas te vervangen voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Daarom hebben Shell en D4 een vergunning gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om te onderzoeken of aardwarmte voor onze regio haalbaar is. In 2050 moet Lisse CO₂-neutraal zijn en worden huizen en gebouwen niet meer met aardgas verwarmd. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Aardwarmte is duurzame warmte met een hoge temperatuur die uit de diepe ondergrond wordt gehaald. (Regio Online, 29 augustus)
  Lees meer: regioonline.nl

 • Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan vier bedrijven een opsporingsvergunning voor aardwarmte afgegeven binnen de regio Holland Rijnland. Aardwarmte is duurzame warmte uit de bodem waarmee woningen en bedrijven verwarmd kunnen worden. Met één aardwarmtebron kunnen zo’n 5000 woningen verwarmd worden. De aankomende jaren onderzoeken de vier bedrijven in samenwerking met gemeenten en de provincie de potentie van aardwarmte in de regio. (RTV Katwijk, 26 augustus)
  Lees meer: rtvkatwijk.nl

 • Complexe maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie komen elkaar tegen in de toch al drukke stedelijke ruimte. Dit artikel presenteert een methode die organisaties kan helpen bij het werken aan meerdere transities tegelijk. (H2O Waternetwerk, 16 augustus)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Na jaren van dispuut worden de eerste stappen gezet om in Velsen-Noord een nieuwe moderne offshore haven te laten verrijzen. De Energiehaven moet een belangrijke uitvalsbasis worden voor het aanleggen en onderhouden van windparken op de Noordzee. De kade van de nieuwe offshore haven wordt grofweg 580 meter lang. (NH Nieuws, 6 augustus)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Net als in veel andere stedelijke gebieden wordt de drinkwaterwinning in Veenendaal beschermd door een boringsvrije zone. Uit een verkenning blijkt dat na vervanging van een ondiepe drinkwaterwinput door een diepe, de boringsvrije zone verdiept kan worden zonder extra risico voor de drinkwaterwinning. (H2O Waternetwerk, 4 augustus)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Ruim een kwart van de gebouwen kan in de toekomst verwarmd worden met warmte uit de ondergrond. In grote delen van Nederland is al bekend waar de ondergrond geschikt is. Maar nog niet in De Ronde Venen. Daarom wordt er vanaf 30 augustus tot en met 1 oktober onderzoek gedaan naar aardwarmte in de gemeente. Ook wel seismisch onderzoek genoemd. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief. Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie. (0297.nl, 4 augusutus)
  Lees meer: 0297.nl

 • GroenLeven is gestart met de bouw van zonnepark Lemsterhoek nabij Lemmer. Met 58.000 zonnepanelen zal hier duurzame stroom opgewekt worden voor een groot deel van Lemmer. (Leeuwarder Courant, 26 juli)

  Lees meer: lc.nl

 • De provincie Groningen en de gemeente Groningen verstrekken ieder 2 miljoen euro subsidie voor een project dat seizoensopslag van WarmteStad mogelijk maakt. Het wordt benut voor opslag van zonnewarmte en restwarmte. (Solar Magazine, 2 juli)

  Lees meer: solarmagazine.nl