grondwaterkwaliteit

 • Het RIVM heeft de Risicotoolbox grondwater ontwikkeld. Met deze risicotoolbox weet de lokale overheid snel of een specifieke toepassing van grondwater veilig is. En kunnen ze maatregelen nemen als dat nodig is. De risicotoolbox brengt namelijk de gevolgen van schadelijke chemische stoffen in grondwater in beeld. Het gaat om de gevolgen voor de gezondheid van mensen, voor micro-organismen in het grondwater, voor de drinkwaterwinning in Nederland en voor het oppervlaktewater. Het is voor het eerst dat deze brede beoordeling voor grondwater mogelijk is. (RIVM, 30-6-2023)
  Lees meer: rivm.nl

 • Afgelopen maandag 8 mei vond overleg plaats tussen bestuurders van waterschap Hollandse Delta (WSHD) en gemeente Goeree-Overflakkee. Aanleiding was de ontstane onrust na berichtgeving over milieuverontreiniging door staalslakken op een bedrijventerrein in Oude-Tonge. In het overleg is besloten om uit voorzorg een nieuw onderzoek in te stellen naar de bodem- en waterkwaliteit op en rond het betreffende perceel. Lees hieronder meer in het gezamenlijk persbericht Milieudienst Rijnmond (DCMR), waterschap Hollandse Delta (WSHD) en gemeente Goeree-Overflakkee. (iGO.nl, 8 juni)
  Lees meer: igo.nl

 • In het jaar 2000 werd door Brussel de Kaderrichtlijn Water (KRW) ingesteld, met nauwgezette eisen voor de ecologische en chemische kwaliteit van kust-, oppervlakte- en grondwater in de lidstaten van de Europese Unie. Twee keer werd de deadline van de verplichte richtlijn met zes jaar opgeschoven. Nu is het eindelijk zover: in 2027 moet Nederland aan de eisen voldoen. (Binnenlands bestuur, 31 mei)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Provincie Utrecht - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) vraagt grondwatergebruikers in Utrecht om zich te melden. Volgend jaar gaat het waterschap op zoek naar gebruikers van locaties waarvan bekend is dat er grondwater wordt gebruikt, maar die zich niet hebben gemeld. (RTV Utrecht, 12 mei)
  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Waterschap Hollandse Delta gaat extra voorwaarden stellen aan de afvoer van met PFAS vervuild grondwater bij projecten zoals nieuwbouw of vervanging van riolering. Het gaat om grondwater dat bij werkzaamheden vrijkomt en uit de bouwput moet worden weggepompt. Hollandse Delta stelt de beleidsregel in als aanvulling op landelijke wetgeving en is daarmee de eerste, aldus het waterschap. (H2O Waternetwerk, 10 mei)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het onderwerp grondwater, en zeker de kwaliteit daarvan, staat bij de meeste waterschappen nog niet hoog op de agenda. Dat concludeert het bureau Sterk Consulting, dat onderzoek deed in opdracht van het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond (UP) en de Unie van Waterschappen (UvW). (H2O Waternetwerk, 1 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het afval dat gebruikt wordt als bouwgrond bij de aanleg van de N206 bij Katwijk is ook schadelijk wanneer het in aanraking komt met water. De schadelijke stoffen komen dan in het grondwater terecht. Dat stellen omwonenden na een tweede eigen onderzoek. In eerste instantie stelden ze al vast dat de bouwgrond te hoge waardes koper, chroom en antimoon bevat. Ook in de landelijke politiek wordt de kwestie aangekaart: CDA-kamerleden hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris over het storten van vervuild afval door aannemer Boskalis. (Omroep West, 4 maart)

  Lees meer: omroepwest.nl

 • In een nieuwe Deltafact zijn in opdracht van STOWA de effecten en de risico’s van grootschalige toepassing van open- en gesloten bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit in kaart gebracht. Het gaat specifiek om bodemenergiesystemen met opslagtemperaturen boven de 25 °C. (Waterforum, 12 januari)

  Lees meer: waterforum.net

 • Was je auto niet op straat, maar in een wasstraat of een wasbox. Die oproep doet de provincie Drenthe aan de inwoners. De oproep is onderdeel van een campagne om Drenten ervan bewust te maken dat het belangrijk is om het grondwater beter te beschermen tegen vervuiling. Bij het wassen van een auto komen allerlei vervuilende stoffen vrij, zoals restjes olie, slijpsel van remschijven en autoshampoo. (Dagblad van het Noorden, 28 oktober)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Met gecoördineerde meetrondes van algemene tot behoorlijk exotische stoffen hebben de provincies een landelijk uniforme dataset van de grondwaterkwaliteit van Nederland samengesteld. (H2O Waternetwerk, 8 oktober)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Vanaf deze week ontsluit de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, gegevens over grondwaterkwaliteit via de webviewer ‘Grondwaterkwaliteit in Beeld’. Hiermee komt een schat aan informatie beschikbaar, die cruciaal is voor het inrichten van een duurzame watervoorziening voor burgers, industrie en landbouw. (TNO, 21 september)
  Lees meer: tno.nl

 • Hoe ga je om met verontreinigingen in grondwater die op natuurlijke wijze afstromen naar het oppervlaktewater, een rivier of een kanaal bijvoorbeeld? Wanneer neem je maatregelen om deze afstroming te voorkomen en wanneer hoef je niets te doen? In essentie zijn dat de kernvragen die de ‘Handreiking Natuurlijke Lozing van verontreinigd grondwater op Oppervlaktewater’ beantwoordt. (Bodem+, 14 september)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Minister Schouten van landbouw overweegt verplichte maatregelen in te stellen om de hoeveelheid nitraat te verminderen in elf grondwaterbeschermingsgebieden. (Trouw, 3 augustus)
  Lees meer: trouw.nl

 • Om verdere verdroging van kwetsbare natuurgebieden zoals Nationaal Park de Meinweg te beperken, moet er gestopt worden met het oppompen van grondwater in de omgeving. Dat pleidooi houdt Ricardo Offermanns, oud-voorzitter van het Overlegorgaan de Meinweg. (1limburg, 31 juli)
  Lees meer: 1limburg.nl

 • De Statenfracties van GroenLinks in Drenthe en Overijssel eisen aanvullend onderzoek naar de effecten van het injecteren van vervuild water in lege gasvelden in Zuidoost-Drenthe. De NAM wil daar productiewater opslaan dat vrijkomt bij de oliewinning. (Dagblad van het Noorden, 14 juni)
  Lees meer: dvhn.nl