omgevingswet

 • De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 is volgens minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) niet meer haalbaar. Zij gaat daarom met de gemeenten, provincies en waterschappen in overleg over een nieuwe datum. (H2O Waternetwerk, 2 april)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 is volgens minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) niet meer haalbaar. Zij gaat daarom met de gemeenten, provincies en waterschappen in overleg over een nieuwe datum. (H2O Waternetwerk, 2 april)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • In de jaarrapportage van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2019 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd. Ook verantwoorden we onze financiën en kunt u lezen welke activiteiten en projecten zijn afgerond. (Bodem+, 16 maart)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Van 3 tot en met 31 maart 2020 vindt de internetconsultatie van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet plaats. De Aanvullingsregeling is na het Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit het derde onderdeel van het Aanvullingspoor bodem. De concept Aanvullingsregeling voegt enkele bepalingen aan de Omgevingsregeling toe. De Aanvullingsregeling bevat ook regels die andere ministeriële regelingen wijzigen of intrekken. (Bodem+, 4 maart)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Dinsdag 11 februari debatteerde de Eerste Kamer met minister Van Veldhoven (voor Milieu en Wonen) over de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en het aanverwante Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet. De Kamer stemt dinsdag 18 februari over het wetsvoorstel. (Eerste Kamer, 11 februari)
  Lees meer: eerstekamer.nl

 • Deze handreiking is een hulpmiddel voor alle overheden bij het begrijpen van de inhoud en de bedoeling van het nieuwe stelsel van de Omgevingswet in relatie tot het beheer van de grondwaterkwaliteit. De focus ligt daarbij met name op de omgang met historische (grondwater)verontreinigingen. De handreiking is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld, maar tot stand gekomen met medewerking van verschillende overheden. (Bodem+, 15 januari)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Waterschappen hebben van oudsher de mogelijkheid om de baggerspecie die vrijkomt bij het baggeren van hun watergangen in de directe omgeving te verspreiden. Met de omgevingswet verandert de situatie. Dat leidde bij zowel waterschappen als gemeenten tot enige ongerustheid. Het onderzoek ‘Omgaan met verspreidingsbeleid waterbodems’ laat zien dat er een wereld gewonnen is, wanneer waterschappen en gemeenten zich elkaars opgave aantrekken. (Helpdesk Water, 26 juli)

  Lees meer: helpdeskwater.nl

 • De Provincie Gelderland wil haar langdurige monitoringsverplichtingen afronden voordat de Omgevingswet in werking treedt. In dit kader zijn resterende verplichtingen en eventuele (financiële) risico’s van elf gesaneerde locaties overgedragen aan Bodembeheer Nederland. (Bodembeheer Nederland, 1 juli)

  Lees meer: bodembeheernederland.nl

 • Op 2 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Veldhoven met een kamerbrief het ontwerp Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet aangeboden aan de Tweede Kamer. Het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is een uitwerking van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en regelt het herziene bodembeleid in de besluiten die onder de Omgevingswet hangen. (Bodemplus, 2 juli)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Het kabinet houdt vast aan het idee van meer lokale beleidsruimte bij het gebruik van de bodem. Wel komen er instructieregels ‘om te waarborgen dat er bij het bouwen van bijvoorbeeld woningen geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid kunnen ontstaan’. (Gemeente.nu, 18 maart)

  Lees meer: gemeente.nu

 • De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet van de Omgevingswet. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. (Omgevingswet portaal, 8 maart)

  Lees meer: omgevingswetportaal.nl

 • Voor het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond werken de ingenieursbureaus Tauw, RoyalHaskoningDHV en Witteveen+Bos aan het kennisproject ‘Samen de diepte in - bodem en ondergrond in de Omgevingswet’. (Groene Ruimte, 5 februari)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • In 2021 wordt de Omgevingswet met onderliggende regulering van kracht. Die moet de regelgeving, vergunningverlening en handhaving van milieuactiviteiten duidelijker, overzichtelijker en eenvoudiger maken. (VEMW, 21januari)

  Lees meer: vemw.nl