ondergrond

 • Hierbij presenteert Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond (Bodem+) het Jaarwerkplan RWS Bodem en Ondergrond 2022 i(verwijst naar een andere website)n de vorm van een online magazine. Dit jaarwerkplan 2022 geeft de toekomstplannen van Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond (Bodem+) weer en geeft aan wat onze prioriteiten zijn voor dit jaar. (Bodemplus, 20 januari)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • De energietransitie zal enorme impact hebben op de ruimtelijke inrichting. Voor de aanleg van warmtenetten en verzwaring van het elektriciteitsnet is een herinrichting van grote delen van de ondergrond nodig. Voor drinkwaterbedrijven heeft dit grote consequenties. (H2O Waternetwerk, 12 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Nederland staat voor grote opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en grootschalige woningbouw. De ondergrond speelt bij de oplossing van deze vraagstukken een cruciale rol. De Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, doet al ruim 100 jaar onderzoek naar de ondergrond in ons land. Met de nieuwe website, de Basisregistratie Ondergrond en 3D-modellen van de ondergrond maakt de GDN de ondergrond weer een stuk beter zichtbaar. (Land en Water, 10 januari)

  Lees meer: landenwater.nl

 • Provincie Fryslân gaat de verdeling van zoet en zout water in de ondergrond nauwkeurig in kaart brengen. Dat gebeurt in het kader van het nieuwe landelijke project Freshem-NL waarvan deze provincie penvoerder is. Hierdoor kunnen de risico’s van verzilting op lange termijn beter worden ingeschat. (H2O Waternetwerk, 22 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het ombouwen van de ondergrondse gasopslag Grijpskerk kan volgens NAM en SodM veilig. De provincie Groningen, gemeente Westerkwartier en Waterschap Noorderzijlvest willen dat die veiligheid door NAM en SodM gegarandeerd wordt. (Info Leek, 22 december)

  Lees meer: infoleek.nl

 • Het zoete water in onze provincie staat onder druk door zeespiegelstijging en klimaatverandering. Zoet (grond)water wordt langzaam steeds zouter, ook wel verzilting genoemd. Dit heeft effect op de natuur, akkerbouw in kustgebieden maar ook op onze drinkwatervoorziening. Om de risico’s hiervan op lange termijn beter in te kunnen schatten, is kennis van groot belang. Daarom zal er binnen zeven provincies, waaronder Fryslân, gewerkt worden aan het beter in kaart brengen van de ondergrond. (Provincie Fryslân, 21 december)

  Lees meer: fryslan.frl

 • Het treinverkeer in Nederland heeft last van de slappe bodem onder grote delen van het spoor, schrijft Treinreiziger.nl. NS zet steeds meer en zwaardere treinen in, waardoor de kans op verzakkingen toeneemt. Spoorbeheerder ProRail begint een onderzoek, NS deelt de zorgen. (NOS, 14 december)

  Lees meer: nos.nl

 • Zoutbedrijf Nedmag uit Veendam mag voorlopig de winning uit de omstreden zoutput TR-9 niet hervatten. Dit oordeelde de rechtbank Den Haag onlangs in een kort geding. (RTV Noord, 13 december)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Het ophogen van de slikken van Het Verdronken Land van Zuid Beveland kan toch niet uitgevoerd worden. Het ophogen (suppletie) zou gedaan worden met baggerslib en zand (sediment) uit de Zandkreekgeul, die gelijktijdig werd gebaggerd. De werkzaamheden zijn stilgelegd omdat de ondergrond op de werklocatie niet verantwoord begaanbaar is, wat tot onveilige situaties kan leiden. (Bodemplus, 28 oktober)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Staal wordt gemaakt uit ijzererts, waar van nature een klein beetje radioactief materiaal in zit. Deze natuurlijke radioactiviteit komt bij de productie van staal terecht in een bijproduct: de staalslakken. Staalslakken kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als vulling van geluidswallen of als ondergrond van een weg. Een burger heeft vragen gesteld of de radioactiviteit in de staalslakken op het terrein bij Spijk een risico vormen voor mens en milieu. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft daarom hier een onderzoek naar gestart. (RIVM, 7 oktober)

  Lees meer: rivm.nl

 • De lekkage die zondagochtend ontstond in de stadsverwarming op de Professor Cobbenhagenlaan in Tilburg is ontstaan door verzakking van de ondergrond. Dat meldt warmtebedrijf Ennatuurlijk. (BD, 5 oktober)

  Lees meer: bd.nl

 • Staatstoezicht op de Mijnen concludeert dat de veiligheid bij de geothermiebedrijven is verbeterd, maar dat de professionalisering nog niet op het gewenste niveau is. De vereniging van waterbedrijven ziet in geothermie een bedreiging van de grondwaterbronnen voor drinkwater. De geothermiesector ziet dat anders. (H2O Waternetwerk, 4 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Op Texel zijn boeren begonnen met de bouw van een ondergrondse opslag van zoet regenwater. Het gaat om een experiment waarbij over honderden meters dikke drainageslangen worden aangelegd die het water naar vijftien meter diepte brengen. Tijdens droge zomers kan het opgeslagen regenwater worden opgepompt. (NOS, 22 september)

  Lees meer: nos.nl

 • Een schone energiebron die altijd levert, onafhankelijk van zon of wind. Bovendien ondergronds, dus geen horizonvervuiling. Aardwarmte geldt als een grote belofte voor de energietransitie. Op papier goed voor 26 procent van de warmtevraag van huizen en gebouwen. Maar hoe druk wordt het in de bodem? En wat zijn de risico’s voor het grondwater en de drinkwaterbronnen? (H2O Waternetwerk, 15 september)

  Lees meer: h20waternetwerk.nl

 • Vanaf begin september vindt in Bloemendaal en Heemstede onderzoek in de ondergrond plaats naar aardwarmte. Heemstede en Bloemendaal maken deel uit van de onderzoekslijn die loopt vanaf Waterland door Noord Amsterdam, Haarlemmermeer en een deel van Haarlem. De werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. (Heemsteedse Courant, 18 augustus)

  Lees meer: heemsteedsecourant.nl

 • Complexe maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie komen elkaar tegen in de toch al drukke stedelijke ruimte. Dit artikel presenteert een methode die organisaties kan helpen bij het werken aan meerdere transities tegelijk. (H2O Waternetwerk, 16 augustus)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Door onderzoek en kennisdeling kan de Nederlandse akkerbouw voorop blijven lopen. Voor een rendabele teelt van vandaag én morgen laat BO Akkerbouw onderzoek uitvoeren. De resultaten daarvan dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid. In deze serie vertellen onderzoekers over lopende onderzoeken. Deel 4: Daan Verstand over de effecten van een veranderend klimaat voor akkerbouwgewassen, onderdeel van PPS Klimaatadaptie Open Teelten. (Akkerwijzer, 12 augustus)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Eind vorig jaar is de bouw begonnen van een ambitieus project van de gemeente Amsterdam: een parkeergarage met 800 parkeerplaatsen, pal onder de Singelgracht. De vrijkomende ruimte komt ten goede aan groenvoorzieningen, voetgangers, fietsers en spelende kinderen. (Land en Water, 23 juli)

  Lees meer: landenwater.nl

 • GroenLeven is gestart met de bouw van zonnepark Lemsterhoek nabij Lemmer. Met 58.000 zonnepanelen zal hier duurzame stroom opgewekt worden voor een groot deel van Lemmer. (Leeuwarder Courant, 26 juli)

  Lees meer: lc.nl

 • Het is de vraag of de Waddenzee op lange termijn de zoutwinning bij Harlingen aankan. Volgens een adviescommissie is er een ‘gerede kans’ dat wadplaten verdrinken. (Leeuwarder Courant, 29 juni)

  Lees meer: lc.nl