oppervlaktewater

 • Een groot deel van de jerrycans die vanochtend in Achtmaal in Brabant zijn gevonden, blijkt leeg te zijn. In een klein deel van de 381 jerrycans zaten nog restanten van vermoedelijk drugsafval. (NOS, 22 mei)
  Lees meer: nos.nl

 • In het Brabantse dorp Achtmaal zijn vanochtend zo'n 350 jerrycans met vermoedelijk drugsafval ontdekt. De jerrycans liggen in een beek in het buitengebied. (NOS, 22 mei)
  Lees meer: nos.nl

 • Waterschappen investeren jaarlijks miljoenen euro’s in het verbeteren en monitoren van de oppervlaktewaterkwaliteit. Hebben de maatregelen hun gewenste effect? Dit artikel laat zien dat het slim combineren van gegevens over maatregelen met reguliere meetgegevens een eerste indicatie kan geven van het effect van een maatregel. (H2O Waternetwerk, 5 mei)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Nederland kan in 2027 worden afgerekend op meer dan 100.000 doelen op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daaraan kan worden voldaan maar de opgave is complex en in de uitvoering zijn er nog stevige hobbels, schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Bij ongeveer 30 procent van de KRW-maatregelen voor de planperiode 2022-2027 kunnen belangrijke risico’s een tijdige realisatie in de weg staan. (H2O Waternetwerk, 12 april)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • In 2021 is 4,3 procent minder zoet oppervlaktewater en grondwater onttrokken dan een jaar eerder. De laatste jaren wordt steeds meer zout in plaats van zoet water gebruikt als koelwater. Rioolwaterzuiveringsinstallaties verwijderden in 2021 evenveel vervuiling uit het afvalwater als in 2020 en gebruikten daarbij meer hernieuwbare energie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het watergebruik en waterzuivering. (CBS, 22 maart)
  Lees meer: cbs.nl

 • Het liet lang op zich wachten maar door het kletsnatte weer van de afgelopen tijd heeft Waterschap Rijn en IJssel de onttrekkingsverboden voor oppervlakte- en grondwater in de Achterhoek en de Liemers kunnen opheffen. Heemraad Peter Schrijver spreekt van een kwetsbaar evenwicht bij het grondwater. “Alles is nu op orde maar het moet wel blijven regenen.” (H2O Waternetwerk, 25 januari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Waterschap De Dommel heeft eindelijk de laatste onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingetrokken. In het gebied rond de beken Beerze en Reusel kan nu weer water worden opgepompt. De droogte blijft echter actueel. (H2O Waternetwerk, 14 december)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Natura 2000-gebieden worden beschermd vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, maar de waterkwaliteit in die gebieden valt onder de Europese Kaderrichtlijn Water. Wageningen Environmental Research onderzocht hoe die twee richtlijnen op elkaar inwerken en hoe de samenhang ertussen verbeterd kan worden. (H2O Waternetwerk, 11 juli)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Brabant Water onderzoekt meerdere alternatieve bronnen voor de drinkwaterproductie, zoals brak grondwater, oppervlaktewater en zeewater. Dit jaar wil het Brabantse drinkwaterbedrijf knopen doorhakken over nieuwe drinkwaterbronnen naast grondwater, waar het sinds jaar en dag drinkwater uit maakt.  (H2O Waternetwerk, 24 juni 2022)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De hoeveelheid PFASPoly- en perfluoralkylstoffen in het oppervlaktewater bij Schaar van Ouden Doel in Zeeland heeft geen negatieve gevolgen voor de gezondheid van zwemmers. In het lozingswater van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath is meer PFAS gemeten. Het is niet onderzocht of zwemmen in water met deze hoeveelheid PFAS een risico vormt voor de gezondheid. (RIVM, 10 mei)

  Lees meer: rivm.nl

 • Actuele gegevens over bodem, grondwater en terreinvormen zijn nodig om verstandig om te gaan met het grondgebied en met het grond- en oppervlaktewater, bijvoorbeeld om ruimte te zoeken voor woningbouw, of voor waterberging. Deze gegevens zijn te vinden in de Basisregistratie Ondergrond (BRO), een centrale registratie met gegevens over de Nederlandse ondergrond. (Nature Today, 29 april)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Hebben we over een jaar of 5 nog wel voldoende drinkwater? Daarover zijn grote zorgen. Terecht volgens hoogleraar Luuk Rietveld. Hij ziet mogelijkheden in het aanboren van nieuwe bronnen: "Van iedere bron kan drinkwater gemaakt worden." (Een Vandaag, 25 april)

  Lees meer: eenvandaag.avrotros.nl

 • De bodems onder de kunstgrasvelden in Bakkeveen, Lippenhuizen Beetsterzwaag en Gorredijk zijn schoon. Dat meldt de gemeente Opsterland op basis van recent onderzoek. (Sa, 22 april)

  Lees meer: sa24.nl

 • Het sluiten van waterkringlopen en het goed inspelen op klimaatveranderingen, onder meer door zoet water op te slaan in de ondergrond. Dat is in de kern de visie van het ministerie van LNV op gebied van water. “Stip op de horizon is dat de emissie van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlakte- en grondwater in 2030 vrijwel nihil is”, zo geeft Leo Oprel, senior beleidsmedewerker bij LNV aan. (Groenten Nieuws, 7 april)

  Lees meer: groentennieuws.nl

 • Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zitten in het drinkwater in Vlaanderen, blijkt uit onderzoek van de waterbedrijven op verzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het gaat om heel lage concentraties. Nergens wordt de Europese drinkwaternorm overschreden. (H2O Waternetwerk, 2 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Vitens heeft onlangs een aanvraag tot uitbreiding van de waterlevering van een grootzakelijke klant moeten afwijzen. Dat zegt een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf. Het laat volgens Vitens de 'extreme mate van urgentie' zien die is geboden bij de zoektocht naar oplossingen voor het dreigende watertekort in Overijssel. (RTV Oost, 16 januari)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • De gemeente Opsterland laat de ondergrond van vier kunstgrasvelden met rubber infill verder onderzoeken op verontreiniging. Het gaat om de voetbalvelden in Bakkeveen, Lippenhuizen, Gorredijk en Beetsterzwaag. (Sa 24, 11 januari)

  Lees meer: sa24.nl

 • De provincie heeft onderzoek laten uitvoeren naar per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in diep en ondiep grondwater langs de kuststrook van Noord-Holland. (Provincie Noord-Holland, 11 januari)

  Lees meer: noord-holland.nl

 • LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, Cumela, BO Akkerbouw, NZO en Rabobank werken samen aan een maatwerkaanpak, als effectief, haalbaar en betaalbaar alternatief voor het 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (APN). Om doelen rondom grond- en oppervlaktewaterkwaliteit te behalen moet bodem, gewas en het ondernemerschap van de boer en tuinder centraal worden gesteld. Daarbij moeten de meest effectieve maatregelen op de meest zinnige plek worden genomen – en krijgen ondernemers een keuzemogelijkheid tussen generiek beleid of maatwerk. (AGF, 8 december)

  Lees meer: agf.nl

 • Door duurzaam bodembeheer kan de bodem water, nutriënten en pesticiden beter vasthouden, zodat ze beter worden benut of verder worden afgebroken. Dit vereist maatwerk en deskundigheid van agrariërs. Om duurzaam bodembeheer te stimuleren zijn bodemindicatoren en -functies in ontwikkeling. (H2O Waternetwerk, 6 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl