tgg

 • Waterschap Scheldestromen vindt de risico’s te groot om de zeedijk bij Perkpolder, waar thermisch gereinigde grond in is vastgesteld, over te nemen van Rijkswaterstaat. De waterveiligheid en de kosten spelen mee in dit besluit. (Waterforum.net, 16 december)

  Lees meer: waterforum.net

 • Rijkswaterstaat moet uiterlijk op 1 juli 2022 met een concreet plan komen voor de verontreiniging in de dijk Perkpolder, waar bij de aanleg thermisch gereinigde grond (TGG) is gebruikt. Anders gaat de gemeente Hulst een dwangsom van vijf miljoen euro opleggen. (H2O Waternetwerk, 1 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De huidige normstelling blijkt onvoldoende geschikt om thermisch gereinigde grond (TGG) veilig in het milieu te gebruiken. In de praktijk blijkt dat er te veel zware metalen en zouten in het grond- en oppervlaktewater terecht kunnen komen. Deze stoffen kunnen het ecosysteem verstoren. Ook blijkt TGG nog schadelijke stoffen te bevatten zoals benzeen. De gevonden concentraties leveren geen gevaar op voor de gezondheid van mensen. (Bodemplus, 8 november)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • ‘Het wegvallen van regelgeving voor afvalstoffen maakt het aantrekkelijk om allerlei stoffen tot ‘product’ te verklaren, waarna er bijna geen toezicht meer op is.’ Om die reden is de circulaire economie een bedreiging voor het milieu. Dat staat in het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 dat minister Grapperhaus 14 september naar de Tweede kamer stuurde. (Waterforum, 28 spetember)

  Lees meer: waterforum.net

 • Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat vervolgonderzoek doen naar thermisch gereinigde grond (TGG) in Perkpolder. In aanvulling op het onderzoek in 2018 richt het vervolgonderzoek zich op de kwaliteit van het zoete grondwater (de zoetwaterbel) dat vlak bij de dijk ligt. Verder komen de mogelijke risico’s van TGG in de moestuinen door verwaaiing tijdens de aanleg van de dijk aan bod. Ook gaat het onderzoek in op vragen over mogelijke gezondheidseffecten van de verontreinigingen op de langere termijn. (RIVM, 22 september)

  Lees meer: rivm.nl

 • Terneuzense raadsleden maken zich zorgen over de honderdduizenden tonnen thermisch gereinigde grond (TGG) die naast het terrein van grondrecycler Beelen bij Westdorpe ligt. De grond, waarvan onduidelijk is of er nog verontreiniging inzit, ligt onbedekt waardoor eventuele vervuiling kan doorsijpelen naar het grondwater. (Omroep Zeeland, 28 september)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Voor omwonenden van de vervuilde dijk bij Perkpolder staat vast: die dijk moet weg. Elk ander scenario heeft als nadeel dat je de verontreiniging jaar in, jaar uit moet blijven monitoren. "Dan zadel je de generatie na ons op met een gifdijk", vindt Stichting Schone Polder. (Omroep Zeeland, 16 september)
  Lees meer: omroepzeeland.nl
   
 • Waterschap Hollandse Delta is tevreden dat de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet deze week begint met het afdekken van de thermisch gereinigde grond (TGG) die naast de Plas van Heenvliet ligt. Op dit moment verwachten we dat -na afronding van deze werkzaamheden- de vervuiling in omringend wateren stopt. (Regio Online, 2 september)
  Lees meer: regioonline.nl

 • Op 16 juli 2021 stuurde Minister van Nieuwenhuizen Wijbenga, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, haar antwoorden op vragen van het lid de Hoop (PvdA) over gerecyclede thermisch gereinigde grond (TGG) naar de Tweede Kamer. Ook zijn de beschikbare RIVM- en Deltares rapporten met de beoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond in de Perkpolder, de jaarrapportage monitoring Perkpolder 2020 en het onderzoek naar de effecten van de aanwezigheid van TGG in de zeedijk in Perkpolder aan de Tweede Kamer verstuurd. (Bodemplus, 20 juli)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • De gemeenteraad van Hulst wil dat Rijkswaterstaat en andere instanties zo snel mogelijk maatregelen nemen om te voorkomen dat nog langer vervuild water uit de Westerschelde het nieuwe buitendijkse natuurgebied bij Perkpolder instroomt. (Omroep Zeeland, 16 juli)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Vijf agrariërs uit de directe omgeving van de nieuwe zeedijk bij het Zeeuws-Vlaamse buurtschap Perkpolder hebben een advocaat in de arm genomen om het afgraven van de met thermisch gereinigde grond (TGG) aangelegde dijk te eisen. Op korte termijn moeten al damwanden worden geslagen om te voorkomen dat er schadelijke stoffen lekken uit de zeedijk. (Waterforum, 9 juli)

  Lees meer: waterforum.net

 • Gerecyclede grond veroorzaakt op meerdere plekken in Nederland milieuvervuiling. Boeren in de Zeeuwse Perkpolder vrezen voor verontreiniging van het grondwater en hun akkers. Zij beginnen nu een rechtszaak. (Trouw, 16 april)

  Lees meer: trouw.nl

 • Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft de financiering van de sanering en het herstel van de Westdijk bij Bunschoten-Spakenburg goedgekeurd. De opdracht is voorlopig gegund aan Boskalis. Eind oktober kunnen de voorbereidende werkzaamheden beginnen. (H2O Waternetwerk, 5 oktober)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Na de GGD heeft ook het RIVM bevestigd dat de vervuilde grond bij de Plas van Heenvliet geen gezondheidsrisico's oplevert voor toekomstige recreanten. Dat meldt de gemeente Brielle. (Rijnmond, 8 september)
  Lees meer: rijnmond.nl

 • De last onder dwangsom van maximaal 750.000 euro die de gemeente Bunschoten aan waterschap Vallei en Veluwe heeft opgelegd voor het opruimen van de vervuilde Westdijk, is rechtmatig geweest. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. (RTV Utrecht, 29 april)
  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Op 14 april stuurde Staatssecretaris Van Veldhoven een kamerbrief over de stand van zaken toezeggingen en de aanpak van de stagnerende thermisch gereinigde grondmarkt. Met deze brief is de Tweede Kamer ook geïnformeerd over het rapport Inventariserend onderzoek Thermisch Gereinigde Grond in Rijkswaterstaat werken dat Rijkswaterstaat liet uitvoeren. (Bodem+, 16 april)
  Lees meer: bodemplus.nl