veenoxidatie

 • Provinciale Staten van Utrecht hebben de ‘Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse Veenweiden’ vastgesteld. In de strategie staat hoe tot 2030 de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems en de bodemdaling verminderd kunnen worden. De provincie wil in samenwerking met partners 50% reductie in 2030 behalen. De Regionale Veenweiden Strategie gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak waarin ook oog is voor opgaven zoals de stikstofproblematiek, de energietransitie en een goede waterkwaliteit. (Provincie Utrecht, 11 februari)

  Lees meer: provincie-utrecht.nl

 • Landbouwgronden aan de Groningse kust hebben steeds meer last van bodemdaling en veenoxidatie. Kunnen we deze gronden behouden voor toekomstige generaties door ze te verhogen met slib uit de Eems-Dollard? Wat komt daarbij kijken? En wat betekent het voor de natuur, waterbeheer en landschap? Wie hier meer over wil weten, is van harte welkom op een webinar op 15 februari van 16 tot 17 uur. (Westerwolde actueel, 18 januari)

  Lees meer: westerwoldeactueel.nl

 • Voor het eerst kan de uitstoot van broeikasgas uit veenweide onderbouwd worden met wetenschappelijke onderzoek. In opdracht van de decentrale overheden en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgas Veenweide (NOBV) een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van mogelijke maatregelen en deelt de eerste resultaten. (Unie van Waterschappen, 1 december)

  Lees meer: uvw.nl

 • "Boeren in veenweidegebieden moeten gefaciliteerd worden om hun melkveebedrijf voort te kunnen zetten. Ondanks de problematiek met de daling van veenbodem zijn vanuit nieuwe inzichten en technieken zeker mogelijkheden voor de agrarische sector. Boeren, burgers en natuurbeheerders kunnen daarmee ook op middellange en langere termijn zorgen dat agrarische activiteiten op veengrond mogelijk blijven." (Waldnet, 29 september)

  Lees meer: waldnet.nl

 • De gemeente Emmen, de provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen hebben Fugro eind 2019 opdracht gegeven onderzoek te doen naar de oorzaken van bodemdaling en de mogelijke relatie daarvan met schade aan woningen bij Nieuw-Amsterdam en omgeving. (Regio Online, 17 september)

  Lees meer: regioonline.nl

 • De nieuwe themahouder Water en Bodem van LTO Noord Flevoland, Ton Kempenaar, verwacht dat de aanpak van de bodemdaling in Flevoland hoger op de agenda komt te staan. (Nieuwe Oogst, 17 augustus)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Gemeenten met een slappe bodem geven twee keer zoveel uit aan herstel van wegen, riolen en openbare ruimte. Niet alleen de beruchte veengrond is de boosdoener. Ook klei klinkt in. En daar staat geen rijkscompensatie tegenover. (Binnenlands Bestuur, 25 juni)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Verzakte gevels, ongelijke drempels en scheuren in muren. Op verschillende plekken komt ons land lager te liggen door bodemdaling. Wat zijn de gevolgen? En met welke technieken ga je bodemdaling tegen? (BNR, 15 juni)

  Lees meer: bnr.nl

 • Zoals in alle veenweidegebieden geldt bodemdaling ook in Midden-Delfland als bedreiging voor het oer-Hollandse agrarisch landschap. De gemeente heeft als erkende buffer tussen de steden Rotterdam, Delft en Den Haag en de glastuinbouw van het Westland de opdracht dit landschap te beschermen. Zij wil samen met gebiedspartners bodemdaling door veenoxidatie serieus aanpakken. (Nieuwe Oogst, 14 juni)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Vanuit de provinciehuizen wil de politiek ingrijpen om de CO2-uitstoot te verminderen en de bodemdaling te vertragen in de veenweidegebieden. Algemeen bestuurders Simon Ruiter en Jan-Dirk Rooker (ongebouwd) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier roepen de provincie Noord-Holland op tot nuance. (Nieuwe Oogst, 13 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De bodemdaling rondom Nagele in de Noordoostpolder blijft voor problemen zorgen. Akkerbouwer Cees Geluk uit Nagele heeft daardoor al 25 jaar natte voeten op zijn percelen. Zicht op een oplossing is er volgens hem niet. „Ik kan alleen stug doorgaan.” (Akkerwijzer, 28 maart)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • De oxidatie van veengronden betekent voor Nederland de grootste afname van de bodemkoolstofvoorraad. In de minerale gronden (klei, leem en zand) is geen significante daling van de koolstofgehaltes gevonden. Dat zegt bodemkundig specialist Dorothée van Tol-Leenders. (Akkerwijzer, 30 januari)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Meer dan een miljard mensen wonen in gebieden waar de bodem sterk daalt, soms decimeters per jaar. Met alle gevolgen voor gebouwen en wegen. Bij ‘een grote bedreiging voor kustgebieden’ zullen veel mensen denken aan de stijgende zeespiegel. Maar er is een ander, vaak groter probleem: een dalende bodem, veroorzaakt doordat de mens er te veel grondwater uit oppompt. Op ten minste tweehonderd locaties, in 34 landen, is zulke bodemdaling de afgelopen eeuw waargenomen, aldus een eerste wereldwijde analyse, die begin deze maand in Science is gepubliceerd. Het effect blijkt makkelijk tien keer zo groot, en soms nog veel meer, dan de huidige stijging van de zeespiegel, die drie tot vier millimeter bedraagt. (NRC, 15 januari)

  Lees meer: nrc.nl

 • Provincies waarvan agrarische veenweidegebieden kampen met bodemdaling en andere veenweideproblemen kunnen aankloppen bij het Rijk. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. (Veldpost, 19 oktober)

  Lees meer: veld-post.nl