water en bodem sturend

 • De grenzen van het water- en bodemsysteem van de Heuvelrug, het Gooi en de Vechtstreek zijn in zicht. Zeven partijen uit het gebied, waaronder het waterschap en de drinkwaterbedrijven, hebben daarom de handen ineengeslagen en als eerste een onderzoek uitgevoerd naar ‘oplossingsrichtingen’. (H2O Waternetwerk, 7 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Acht natuur- en milieuorganisaties uit het noorden roepen provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven op om een Wateragenda voor Noord-Nederland te maken. Doel van de agenda moet zijn te komen tot ‘een toekomstbestendig, duurzaam watersysteem dat flexibel genoeg is om klimaatverandering op te vangen en tegelijkertijd te voorzien in de waterbehoefte van burgers, bedrijven en natuur’. (H2O Waternetwerk, 8 september)
  Lees meer:h2owaternetwerk.nl

   

 • De afspraak om binnen het beleidsbeginsel ‘Water en bodem sturend’ prioriteit te geven aan het drinkwaterbelang als de leveringsplicht in het geding is, moet nu handen en voeten krijgen. Dat geldt ook voor de afgesproken doelen voor drinkwaterbesparing. Voorts: pas de WACC-regelgeving aan, verruim de mogelijkheden voor waterbesparend bouwen en neem extra maatregelen om de KRW-doelen voor drinkwaterbonnen te halen. (H2O Waternetwerk, 4 augustus)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Bouwen in de uiterwaarden mag niet meer, schreef minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in de kabinetsbrief ‘Water en bodem sturend’. Maar in Arnhem mogen de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk van de Raad van State gewoon doorgaan. Met dank aan een nevengeul die het water van de Nederrijn laat dalen. (H2O Waternetwerk, 6 juli)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Rijk, waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten en provincies waren vorig jaar samen 8,2 miljard euro kwijt aan waterbeheer. De totale kosten zijn sinds 2018 met 6 procent gestegen volgens de Staat van Ons Water 2022. In deze publicatie is extra aandacht voor de thema’s droogte en waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 17 mei)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Klimaatadaptief bouwen gaat van de ontdekkingsfase naar de uitvoering. Inzicht in de kosten komt dan uiteraard goed van pas. Vier regio’s lieten daar onderzoek naar doen, Sander van der Wal rapporteert namens &Flux en Arcadis. De conclusie: de bandbreedtes komen steeds duidelijker in beeld. (Klimaatweb, 25 april)
  Lees meer: klimaatweb.nl

   

 • Het klimaat wordt grilliger: het wordt warmer, natter én droger. De noodzaak om daar rekening mee te houden bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt steeds groter. Hoe water een sturende rol speelt in de ruimtelijke ordening laat het handboek ‘Water in ruimtelijke plannen’ zien. Het nieuwe handboek van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden biedt inspiratie en richtlijnen voor gemeenten, projectontwikkelaars, adviesbureaus en provincies. Kortom voor iedereen die zich bezighoudt met ruimtelijke ontwikkeling. (Waterforum, 16 maart)
  Lees meer: waterforum.net