waterbeheer

 • We moeten vaart blijven maken met de opgaven voor waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie en ons beter voorbereiden op wateroverlast, droogte en hitte. Want de klimaatverandering zet door en de gevolgen zijn nu al merkbaar. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat niet alles kan als we willen dat Nederland veilig en leefbaar blijft en klimaatbestendig wordt. (Nationaal Deltaprogramma, 19 september)
  Lees meer: deltaprogramma.nl

   

 • Honderden grondwaterputten rondom De Peel waar tienduizenden liters water per uur uit kunnen worden opgepompt: veel boerenbedrijven gebruiken dat grondwater voor het telen van hun gewassen. Dat is slecht voor de natuur, want het grondwaterpeil in De Peel moet juist omhoog. Daarom wil stichting Werkgroep Behoud de Peel dat de provincie ingrijpt. Maar daar staat de provincie niet om te springen. (Omroep Brabant, 21 augustus 2023)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Waterschap De Dommel gaat van start met de tweede fase van het project Keersopperbeemden bij Dommelen. Aannemer Jan van den Boomen werkt tussen de Loonderweg en de N397. Het projectgebied is tot eind 2023 afgesloten voor wandelaars. Er komt een breed natuurlijk beekdal waar water de ruimte krijgt. Dat is belangrijk voor heel droge en natte periodes. (Valkenswaard 24, 20 augustus 2023)

  Lees meer: valkenswaard24.nl

 • Half augustus start Landschap Overijssel met werkzaamheden aan de Jufferbeek in het natuurgebied Lonnekerberg. De beek wordt ondieper gemaakt, zodat ze het water tijdens de droge periodes beter kan vasthouden. De aanpassing van de Jufferbeek past in een reeks maatregelen die de afgelopen jaren op de Lonnekerberg en in de omliggende natuurterreinen zijn uitgevoerd om de natuur weerbaar te maken tegen klimaatverandering. De werkzaamheden duren tot medio november 2023. (Gemeente Enschede, 18 augustus 2023)

  Lees meer: enschede.nl

 • De Raad van State heeft groen licht gegeven voor het Porthos-project, waarbij CO2 via pijpleidingen onder de Rotterdamse haven wordt opgeslagen in de Noordzee. De hoogste bestuursrechter erkent dat sprake is van belastende stikstofuitstoot, maar die is tijdelijk en beperkt en heeft geen waarneembare gevolgen voor de natuurgebieden. Deze uitspraak biedt perspectief voor de projecten van de waterschappen. (unie van Waterschappen, 16 augustus 2023)

  Lees meer: unievanwaterschappen.nl

 • Waterschap Drents-Overijsselse Delta en kennisinstituut Deltares zijn begonnen met het tweede deel van de zogeheten opbarstproef bij het Reevediep in Kamperveen. Als de test duidelijk maakt dat de deklaag achter de dijk bij hoogwater veel meer stabiliteit geeft dan tot nu toe aangenomen, kunnen er honderden miljoenen euro’s worden bespaard op de verdere uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). (H2O Waternetwerk, 15 augustus)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het is essentieel dat aanpassing aan de zeespiegelstijging nú centraal komt te staan in de ontwikkeling van kustgebieden. Dat schrijven onderzoekers in de wetenschappelijke uitgave IOPscience. (H2O waternetwerk, 16 augustus 2023)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • In het voorjaar en in de zomer hebben we steeds vaker te maken met droogte. Het werkgebied van Waterschap De Dommel is extra gevoelig voor droogte. (Waterschap De Dommel, 17 augustus 2023)

  Lees en kijk meer: dommel.nl

 • De komende dertig jaar moet in Nederland nog minstens 1500 kilometer aan primaire waterkeringen versterkt worden. De kans dat we dat op deze wijze gaan halen, wordt echter steeds kleiner, zegt directeur Erik Wagener van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). "We moeten anders gaan programmeren." (H2O Waternetwerk, 27 juli)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas heeft tijdens de vergadering op 16 juni het Bestuursakkoord 2023-2027 vastgesteld. Na een stevig debat is het akkoord met 22 stemmen voor en 6 tegen aangenomen en daarmee is de richting van het waterschap voor de komende vier jaar bepaald. Het akkoord heeft een breed draagvlak mede dankzij de diverse aanvullingen en verbeteringen die erin zijn verwerkt. Het eerder vastgestelde Waterbeheerplan 2022-2027 is als basis gebruikt. Dit betekent dat het waterschap doorgaat op de ingeslagen weg. Er liggen immers grote uitdagingen en ambities op het gebied van waterveiligheid, klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. (Mooi Bernheze, 25 juni)
  Lees meer: mooibernheze.nl

 • Hoe we nu met waterbeheer omgaan is verkeerd, stelt hydroloog Ruud Bartholomeus. We hebben ons eigenlijk altijd gericht op te veel water, nu moeten we anticiperen op te weinig water, zegt hij bij Spraakmakers. (NPO Radio 1, 15 juni)
  Lees meer: nporadio1.nl

 • Voor het project AWS Zwanenburg worden er tussen de afvalwaterzuiveringen Haarlem Schalkwijk en Zwanenburg twee nieuwe transportleidingen aangelegd. BAM Energie & Water voert dit werk voor Rijnland uit. (Hoogheemraadschap van Rijnland, 12 juni)
  Lees meer: rijnland.net

 • Om te onderzoeken of polderrijst een haalbaar circulair alternatief voor veeteelt op veengrond is, is een pilot gestart door onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en de Universiteit Leiden. In september moet duidelijk worden of rijstteelt op veengrond überhaupt mogelijk is. (H@O Waternetwerk, 5 juni)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Rijk, waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten en provincies waren vorig jaar samen 8,2 miljard euro kwijt aan waterbeheer. De totale kosten zijn sinds 2018 met 6 procent gestegen volgens de Staat van Ons Water 2022. In deze publicatie is extra aandacht voor de thema’s droogte en waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 17 mei)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Het water- en bodemsysteem loopt in Friesland tegen zijn grenzen aan. Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân willen daarom water en bodem sturend maken in de ruimtelijke inrichting. De ruimtelijke ordening moet weer de logica van het landschap volgen in plaats van technische maatregelen te gebruiken om alles mogelijk te maken. Dit vraagt om maatwerk per gebied. Dat blijkt uit de ontwerpvisie 'Fryslân klimaatbestendig 2050+'. (Nieuwe Oogst, 22 maart)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Steeds vaker bekruipt mij als wetenschapper het gevoel dat we wat vergeten als het gaat om keuzes in waterbeheer. Waterveiligheid en zoetwatervoorziening zijn hoofddoelen, maar daarmee is het niet klaar. Het lijkt alsof twee belangrijke onderwerpen wel erg op de achtergrond zijn, namelijk: natuur en klimaatmitigatie. En ook deze twee zijn van groot belang voor de leefbaarheid van onze delta. (H2O Waternetwerk)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Er komt in Gelderland 1,4 miljoen euro beschikbaar voor agrarische maatregelen die bijdragen aan schoon en voldoende water. Daarmee gaat in deze provincie de tweede fase in van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waarin LTO Noord onder meer samenwerkt met waterschappen en provincies. (Nieuwe Oogst, 20 maart)
  Lees meer:nieuweoogst.nl

 • Het huidige watersysteem in Midden-Brabant biedt niet genoeg ruimte en flexibiliteit om de klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Reden voor Waterschap De Dommel om de teugels strakker aan te halen. 'Daarbij is in eerste instantie onvoldoende gekeken naar het perspectief van onder meer de boeren', vindt Nan Zevenhek, bestuurslid van Waterschap De Dommel. (Nieuwe Oogst, 21 februari)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Na drie pilots heeft waterschap Aa en Maas de primeur: de sloten in Oost-Brabant worden voortaan beheerd met een ‘digital twin’. Deze virtuele kopie van de sloot is gebaseerd op 3D-gegevens die tijdens het maaien met gps-sensoren worden verzameld. (H2O Waternetwerk, 12 oktober)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Waterschap De Dommel maakt sinds begin augustus gebruik van de noodmaatregel om een laagje grondwater te pompen in beken met beschermde diersoorten. Op dit moment stroomt er een paar centimeter overlevingswater in elke beek die in aanmerking komt voor deze noodmaatregel; de Reusel (Landgoed De Utrecht), de Tongelreep (Leenderheide), de Groote Beerze (Landgoed Baest en Kampina), de Keersop (Bergeijk) en de Beekloop (Bergeijk). Nu de droogte aanhoudt is de verwachting dat deze maatregel nog zeker de komende weken nodig blijft. (Waterschap de Dommel, 18 augustus 2022)

  Lees meer: dommel.nl