waterbeheer

 • Het water- en bodemsysteem loopt in Friesland tegen zijn grenzen aan. Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân willen daarom water en bodem sturend maken in de ruimtelijke inrichting. De ruimtelijke ordening moet weer de logica van het landschap volgen in plaats van technische maatregelen te gebruiken om alles mogelijk te maken. Dit vraagt om maatwerk per gebied. Dat blijkt uit de ontwerpvisie 'Fryslân klimaatbestendig 2050+'. (Nieuwe Oogst, 22 maart)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Steeds vaker bekruipt mij als wetenschapper het gevoel dat we wat vergeten als het gaat om keuzes in waterbeheer. Waterveiligheid en zoetwatervoorziening zijn hoofddoelen, maar daarmee is het niet klaar. Het lijkt alsof twee belangrijke onderwerpen wel erg op de achtergrond zijn, namelijk: natuur en klimaatmitigatie. En ook deze twee zijn van groot belang voor de leefbaarheid van onze delta. (H2O Waternetwerk)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Er komt in Gelderland 1,4 miljoen euro beschikbaar voor agrarische maatregelen die bijdragen aan schoon en voldoende water. Daarmee gaat in deze provincie de tweede fase in van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waarin LTO Noord onder meer samenwerkt met waterschappen en provincies. (Nieuwe Oogst, 20 maart)
  Lees meer:nieuweoogst.nl

 • Het huidige watersysteem in Midden-Brabant biedt niet genoeg ruimte en flexibiliteit om de klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Reden voor Waterschap De Dommel om de teugels strakker aan te halen. 'Daarbij is in eerste instantie onvoldoende gekeken naar het perspectief van onder meer de boeren', vindt Nan Zevenhek, bestuurslid van Waterschap De Dommel. (Nieuwe Oogst, 21 februari)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Na drie pilots heeft waterschap Aa en Maas de primeur: de sloten in Oost-Brabant worden voortaan beheerd met een ‘digital twin’. Deze virtuele kopie van de sloot is gebaseerd op 3D-gegevens die tijdens het maaien met gps-sensoren worden verzameld. (H2O Waternetwerk, 12 oktober)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Waterschap De Dommel maakt sinds begin augustus gebruik van de noodmaatregel om een laagje grondwater te pompen in beken met beschermde diersoorten. Op dit moment stroomt er een paar centimeter overlevingswater in elke beek die in aanmerking komt voor deze noodmaatregel; de Reusel (Landgoed De Utrecht), de Tongelreep (Leenderheide), de Groote Beerze (Landgoed Baest en Kampina), de Keersop (Bergeijk) en de Beekloop (Bergeijk). Nu de droogte aanhoudt is de verwachting dat deze maatregel nog zeker de komende weken nodig blijft. (Waterschap de Dommel, 18 augustus 2022)

  Lees meer: dommel.nl

 • Er komen mogelijk extra maatregelen voor vaarwegen in verband met de aanhoudende droogte. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Naar verwachting zullen vanaf volgende week de droogte en de gevolgen daarvan verder toenemen. (Het Parool, 18 augustus 2022)

  Lees meer: parool.nl

 • Waterschap Hollandse Delta wil binnen het werkgebied kruidenrijke dijken en bermen ontwikkelen. Voor de meest kansrijke locaties is het ecologisch maaibeheer concreet uitgewerkt. (H2O waternetwerk, 17 augustus 2022)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Stefan Kuks geeft een duizelingwekkend overzicht van de opgaven waar de waterschappen voor staan en blijft daarbij kalm en optimistisch: “Als we nu handelen en het goede doen, kunnen we veel ten goede keren.” Kuks is watergraaf van Waterschap Vechtstromen, maar ook hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente en voorzitter van de stuurgroep van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). Hij schetst de veranderende rol van de waterschappen aan de hand van vijf uitdagingen. Het is de aftrap van een serie over de toekomst van de waterschappen. (H2O Waternetwerk, 29 juli)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De grote rivieren zakken naar een historisch lage waterstand. Dat zorgt voor problemen voor de scheepvaart, de landbouw en de natuur. De schadelijke effecten worden versterkt door het uitslijten van de rivierbodems van de Waal, Maas en IJssel. (Trouw, 18 juli)
  Lees meer: trouw.nl

 • Voor het tweede jaar op rij automatiseert Waterschap De Dommel een flink aantal stuwen. Door de ingebouwde computers regelen deze stuwen zelf het waterpeil. Bij weinig water gaan de stuwen automatisch omhoog om water vast te houden. Bij veel regen gaan de stuwen automatisch omlaag om wateroverlast te voorkomen. Het doel: beter inspelen op weersextremen. Het gaat om 34 stuwen op verschillende plekken in het Dommelgebied. (Waterschap de Dommel, 29 juni 2022)

  Lees meer: dommel.nl

 • De kans is groot dat er in de toekomst als gevolg van klimaatverandering vaker periodes met lage Maaswaterafvoeren zijn. Een afnemende waterbeschikbaarheid uit de Maas is een potentieel risico voor de drinkwatervoorziening in Nederland en België: bij ruim 7 miljoen mensen is het drinkwater uit de kraan afkomstig uit de Maas. (Deltares, 24 juni 2022)

  Lees meer: deltares.nl

 • Ruimte voor recreatie, een gezonde waterhuishouding en bijzondere natuur. Dat is het doel bij de herinrichting van natuurgebied De Vlotter in Heemskerk, die na een voorbereidingstijd van vier jaar in november 2021 is gestart. In april van dit jaar is het succesvol ingerichte gebied officieel geopend. De Vlotter was voorheen tuindersgebied waar groenten en bloemen werden geteeld. (Nature Today, 27 juni 2022)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Brabant Water onderzoekt meerdere alternatieve bronnen voor de drinkwaterproductie, zoals brak grondwater, oppervlaktewater en zeewater. Dit jaar wil het Brabantse drinkwaterbedrijf knopen doorhakken over nieuwe drinkwaterbronnen naast grondwater, waar het sinds jaar en dag drinkwater uit maakt.  (H2O Waternetwerk, 24 juni 2022)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Hoe kunnen we het gedrag van bodem en vegetatie tijdens langdurige droogte beter begrijpen? Een consortium onder leiding van de Universiteit Twente gaat de komende zes jaar met deze vraag aan de slag in het WUNDER-project. Dat moet leiden tot ‘grensverleggende oplossingen’ om droogteschade aan gewassen te beperken. (H2O Waternetwerk, 3 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De afgelopen zomers waren droog. In 2021 was dat anders. Droge periodes werden afgewisseld met hoge temperaturen en nat en wisselvallig weer. Dat betekent niet dat de problemen rondom de droogte in het gebied van waterschap Brabantse Delta zijn opgelost. Alle onttrekkingsverboden zijn inmiddels ingetrokken, maar het waterschap werkt het hele jaar door om verdroging te voorkomen. Vooral het vasthouden van water is het doel. (AgriHolland, 3 januari)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Het gaat gemiddeld beter met de waterkwaliteit. Dat schrijft demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Maar er is momenteel nog geen enkel waterlichaam in Nederland dat aan alle parameters voldoet die in de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden gehanteerd. Er zijn ingrijpende keuzes nodig om de water- en de natuurkwaliteit te verbeteren, aldus de minister. (H2O Waternetwerk, 17 november)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het beeld van het integraal waterbeleid tussen 2014 en 2019 en de resultaten daarvan is overwegend positief. Dat laat minister Barbara Visser weten naar aanleiding van onderzoek van TwynstraGudde, Decisio en Sweco. Een kritische noot is dat niet altijd doelen voldoende concreet zijn en een heldere kwantificering daarbij vaak ontbreekt. (H2O Waternetwerk, 17 november)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Watererfgoed kan veel kennis opleveren voor de opgaven waar waterbeheerders mee worstelen. Die zien dat zelf echter nog onvoldoende, menen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Ze hebben daarom een programma opgezet. (H2O waternetwerk, 16 september)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De droogte van de afgelopen jaren heeft laten zien, dat er meestal nog wel water is, alleen is dat niet altijd daar waar het nodig is. De Waterbank is een nieuw concept voor duurzamer gebruik van water, bedacht door het bedrijf MTD uit Tilburg en Waterschap De Dommel. Door vraag en aanbod van restwater met elkaar te verbinden biedt dit initiatief een alternatief voor kleinschalig grondwatergebruik. MTD en Waterschap De Dommel hebben de handen ineengeslagen met het doel het grondwatergebruik te verminderen. (Regio online, 15 september)

  Lees meer: regioonline.nl