waterbeheer

 • Bij hun jaarlijkse monitoring van zwerfafval in de Waddenzee troffen onderzoekers van Rijkswaterstaat begin 2019 veel materiaal aan dat afkomstig was van het containerschip MSC Zoe. Maar dat was zeker niet de enige bron. (H2O Waternetwerk, 27 februari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Onderschat nooit het werk van een ander. Deze omgangsregel houd ik mezelf (na enkele miskleunen) graag voor. En hij drong zich onverwacht op bij het lezen van Het water komt, Rutger Bregmans ‘brief aan alle Nederlanders’. Meestal stemt Bregmans brille me vrolijk, maar deze brief vind ik ronkend en raar. (Volkrant, 23 februari)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • Om de ecologische en chemische staat van beken en rivieren te verbeteren, proberen waterschappen de waterwegen in historische staat te herstellen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de historische vorm, maar niet naar het geomorfologische proces dat de loop van een beek bepaalt. Dat stelt Jasper Candel, die morgen promoveert op een onderzoek naar de mogelijkheid om de loop van een beek te voorspellen. (H2O Waternetwerk, 17 februari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • We beleven een nat jaargetijde, maar ondertussen is er toch een tekort aan water. De extreem droge zomers van 2018 en 2019 hebben hun sporen nagelaten. Waterschappen en deskundigen pleiten voor het vasthouden van grondwater, terwijl boeren willen beregenen. (Nieuwsuur, 12 februari)
  Lees meer: nos.nl

 • In Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Overijssel en Utrecht worden ‘koolstofbanken’ ingericht die grondeigenaren kunnen financieren die de waterpeilen van veenweiden willen verhogen. Daarmee kan het veen worden behouden en tevens de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd. Het Rijk stelt klimaatgelden beschikbaar voor dit Valuta voor Veen-project. De vijf regionale banken worden filialen van een landelijke koolstofbank. (Waterforum, 4 februari)

  Lees meer: waterforum.net

 • De waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben de risico’s op wateroverlast door klimaatverandering onderzocht. Hun berekeningen geven aan dat de wateroverlast in de stroomgebieden van de beken Aa en Dommel beperkt is. Maar zodra ook extreem veel water door de Maas moet worden afgevoerd, kan de regio ’s-Hertogenbosch te maken krijgen met wateroverlast. (Waterforum, 4 februari)

  Lees meer: waterforum.net

   

 • Met gegevens over bodemvocht waterbeheer robuust voor de toekomst maken. Dat stond Michiel Pezij voor ogen tijdens zijn promotieonderzoek. Hij ontwikkelde twee methoden om informatie over bodemvocht beter beschikbaar te maken. De basis hiervoor vormen satellietgegevens, hydrologische modellering en machine learning. (H2O Waternetwerk, 5 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De waterschappen maken gebruik van meteorologische data voor hun waterbeheer. Met het project SATDATA 3.0 wil het Waterschapshuis nu de belangrijkste uitgaande waterbalanscomponent, de werkelijke verdamping, in kaart brengen. (H2O Waternetwerk, 3 februari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het water dat wij lozen in de Maas, wordt dagelijks door vier miljoen mensen gedronken. Een van de dingen die ik voor elkaar probeer te krijgen, is een circulair watersysteem. Maar dat is iets voor de lange termijn: geen lozingen meer in de Maas’, stelt Chemelot-directeur zaterdag 25 januari in De Limburger. Hij wijst in de Limburgse krant op het belang van het industriecomplex voor Limburg. (Waterforum, 28 januari)
  Lees meer: waterforum.net

 • Nederlanders maken zich weinig zorgen over mogelijke overstromingen in hun eigen omgeving. Verreweg de meesten hebben vertrouwen in de overheidsmaatregelen in verband met hoogwater, al weten ze amper wat er gebeurt. Een meerderheid van de bevolking denkt wel dat de klimaatverandering een grote invloed op de waterveiligheid zal hebben, blijkt uit een enquête. (H2O Waternetwerk, 28 januari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Waterwet. Daarmee is de weg vrij om geld uit het Deltafonds te gebruiken voor maatregelen tegen wateroverlast en droogte. De Kamer nam een door de VVD ingediend amendement aan, waarin is vastgelegd dat binnen 5 jaar na de start van de uitvoering de effecten van de wetswijziging worden geëvalueerd. (H2O Waternetwerk, 24 januari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • BATH - In de Westerschelde-oever bij Bath begint volgende maand het werk voor natuurherstel. Onder meer de aanleg van acht strekdammen moet ervoor zorgen dat de flora en fauna in de snelstromende zeearm zich beter kan ontwikkelen. Ook blijven de resten van het verdronken dorp Oud-Rilland hiermee behouden. (Zeelandnet, 17 januari)
  Lees meer: zeelandnet.nl

 • De extreem droge zomer van 2018 en de droogte die dit jaar voortduurde in Oost- en Zuid-Nederland heeft ons waterbeheer op de proef gesteld. Bij de ruimtelijke inrichting van Nederland moeten we meer rekening gaan houden met de beschikbaarheid van zoetwater. Ook moeten waterbeheerders zich beter voorbereiden op drogere zomers. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de beleidstafel droogte die minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vorig jaar instelde. In het eindrapport staan nu 46 aanbevelingen om bij een neerslagtekort en lage rivierstanden toch genoeg zoetwater te hebben voor ons drinkwater, de landbouw en natuur. (Rijksoverheid, 17 december)
  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • Het consortium WarmingUP, dat onder leiding staat van TNO, wil collectieve warmtesystemen ontwikkelen, die betaalbaar, duurzaam, betrouwbaar, praktisch uitvoerbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. STOWA participeert in het project en laat de effecten van aquathermie op het waterbeheer onderzoeken. (H2O Waternetwerk, 16 december)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De Kaderrichtlijn Water is ‘fit for purpose’, maar de uitvoering ervan moet worden versneld. Dat stelt de Europese Commissie na een evaluatie van twee jaar. De uitvoering wordt vertraagd door onder meer financieringsproblemen en buitensporige administratieve lasten. (H2O Waternetwerk, 15 december)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Door de vergrijzing komen er steeds meer medicijnresten in het afvalwater. Voor de waterschappen is dat een lastig probleem. Om daar wat aan te doen hebben 18 noordelijke organisaties op het gebied van waterbeheer en gezondheidszorg een convenant gesloten tegen medicijnresten in het water. (Omrop Fryslân, 15 november)
  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Twee droge zomers brachten breed besef dat meer zoetwaterbuffers nodig zijn. Plensbuien helpen niet. Veel water stroomt snel weg. Daarom is het tijd om een oud plan af te stoffen: ondergrondse wateropslag op de Veluwe. (Nieuwe Oogst, 15 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • DEN DUNGEN - Bewoners van de Jhr. van Rijckevorselstraat in Den Dungen lieten gisteren de gierton aanrukken. Gelukkig spoot deze water. De Dungenaren doen er proeven met schoon regenwater buiten het riool houden. (DB, 15 november)

  Lees meer: DB.nl

 • Waterschap Noorderzijlvest geeft vorm en inhoud aan toekomstgericht én klimaatbestendig waterbeheer in een aardbevingsgevoelig gebied. Daarom moeten we meer dan andere waterschappen ons in korte tijd richten op oplossingen en maatregelen voor deze belangrijke thema’s. (Eemskrant.nl, 9 november)

  Lees meer: eemskrant.nl

 • Het blijft lastig om zicht te krijgen op de effecten van de injectie in de bodem van afvalwater van boorlocaties. Dat blijkt uit een onderzoek van de vier noordelijke regionale omroepen, Omrop Fryslân, RTV Drenthe, RTV Noord en RTV Oost. Op dit moment wordt vanwege kostenbesparingen zwaar vervuild afvalwater van de gaswinningen bij Wapse en Vinkega geïnjecteerd in een lege gasput in Nijensleek. Bij Noordwolde leidde het injecteren van afvalwater in een leeg gasveld in 2009 tot de tot dusver zwaarste aardbeving in Friesland. (Leeuwarder Courant, 4 november)
  Lees meer: lc.nl